Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Tildelte timer (omfang)

Det er de brukerrettede tiltakene beskrevet i vedtaket/beslutningen som regnes med i timer per uke. Beregning av gjennomsnittlige verdier for tildelte timer er komplisert på grunn av variasjon i antallet timer gjennom året. For å redusere kompleksiteten, beregnes gjennomsnittlig antall tildelte timer på grunnlag av status per 31.desember (se vedlegg B for mer informasjon om beregningen).

Tabell 2.6.1 viser antall mottakere av tjenester som skal rapporteres med tildelte timer per uke (omfang), gruppert etter timetall.

Tabell 2.6.1 Tjenestemottakere per 31.des., prosent, gruppert etter antall timer per uke (t/u), 2022

 

Tjenestemottakere, personer*

I alt, prosent

< 2 t/u

2 – 4,9 t/u

5 – 9,9 t/u

10-14,9 t/u

15-35,4 t/u

>=35,5 t/u

Praktisk bistand - daglige gjøremål

77 140

100

77

11

5

2

3

2

Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål

22 119

100

33

16

10

6

13

22

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse

3 831

100

2

2

9

12

31

45

Dagaktivitetstilbud

22 948

100

9

7

29

20

34

1

Avlastning - utenfor institusjon

6 944

100

7

12

19

31

23

8

Avlastning - i institusjon (rullerende)

410

100

6

5

 

6

24

58

Støttekontakt

30 101

100

5

81

13

1

0

0

Omsorgsstønad

9 677

100

4

18

38

19

18

3

Helsetjenester i hjemmet

164 520

100

60

20

11

4

4

2

Dagopphold i institusjon

2 214

100

7

2

35

36

20

1

Kilde: IPLOS  Kilde: KPR helse og omsorg

* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke

Hovedtrekk fra tabellen om gruppering av tjenestemottakere etter timetall i 2022:

  • 94 prosent av mottakerne av Støttekontakt hadde mellom 2 og 10 timer tjeneste i uken
  • 91 prosent av mottakerne av Helsetjenester i hjemmet mottar under 10 timer tjeneste i uken
  • 82 prosent av mottakerne av rullerende Avlastning i institusjon mottar over 15 timer tjeneste i uken
  • 77 prosent av mottakerne av Praktisk bistand- daglige gjøremål mottar under 2 timer tjeneste i uken

Tjenestemottakere med 35,5 eller flere timer i uken (tilsvarer 1 eller flere årsverk) per 31. desember 2022:

  • mellom 22 og 58 prosent av personer med antall timer i denne gruppen, var mottakere av Praktisk bistand – opplæring- daglige gjøremål, Praktisk bistand-brukerstyrt personlig assistanse og/eller Avlastning - i institusjon (rullerende)
  • mellom 0 og 8 prosent av personer med antall timer i denne gruppen, var mottakere av resterende typer tjenester som skal rapporteres med timer

Tabell 2.6.2 viser andel tjenestemottakere med 10 eller flere timer per uke de siste 10 årene, fordelt etter type tjeneste.

Tabell 2.6.2 Andel tjenestemottakere med 10 eller mer timer per uke, i det totale antallet tjenestemottakere*, etter tjenestetype

 

Tjenestemottakere*, prosent

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Praktisk bistand - daglige gjøremål

6

7

7

7

8

7

7

7

7

7

Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål

42

44

43

43

42

42

42

42

41

41

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse

80

80

82

80

81

83

82

83

86

86

Dagaktivitetstilbud

58

60

60

59

59

58

57

56

56

56

Helsetjenester i hjemmet

59

59

59

58

59

60

61

61

63

63

Avlastning utenfor institusjon

90

89

88

89

90

89

87

88

82

82

Støttekontakt

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

Omsorgsstønad

41

41

41

41

40

39

39

40

40

40

Avlastning - i institusjon (rullerende)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Dagopphold

55

56

57

59

59

60

52

50

52

52

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR helse og omsorg (2017-)

* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke

I 2022 mottok 86 prosent av brukerne med Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse 10 eller flere timer i uken, til sammenlikning var det kun 1 prosent av mottakerne av Støttekontakt rapportert med tilsvarende omfang. Andelene av tjenestemottakerne rapportert med 10 timer eller mer timer tjeneste i uken per tjenestetype, har vært relativt stabile de siste 10 årene.

Siste faglige endring: 12. desember 2023