Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Tjenestemottakers bosituasjon

Fordeling av tjenestemottakere etter bosituasjon skjer på grunnlag av tjenester aktive per 31. desember. Dette er en endring fra tidligere års rapporter, hvor fordelingen baserte seg både på tjenesterapportering og opplysninger om bemanning knyttet til bolig. Siden rapportering til KPR ikke har opplysningene om bemanning knyttet til boliger lenger, ble tabellene gjort om til å indikere hvor personen bor ut fra tjenestetilbudet per 31. desember.

Grupperingene er:

Tjenestemottakere i eget hjem er en post for personer som ikke faller under andre kategorier etter bosituasjon, og derfor antas å bo i eget hjem. Denne kategorien er ikke lik tjenestegruppen "tjenester til hjemmeboende" (se definisjonen av "tjenester til hjemmeboende" i kap.2.4).

Tabell 3.4.1 viser antall tjenestemottakere per 31.desember de siste 10 årene, fordelt etter bosituasjon.

Tabell 3.4.1 Tjenestemottakere per 31.des., etter bosituasjon, 2012 - 2021
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

271 503

271 412

272 357

275 200

278 161

282 726

283 286

280 669

287 374

292 942

Langtidsopphold i institusjon

34 012

33 968

33 882

33 547

33 094

32 733

31 990

31 849

31 713

31 322

Tidsbegrenset opphold i institusjon

8 889

8 242

8 371

8 447

8 692

8 511

11 851

11 955

10 952

11 671

Bolig kommuner disponerer til helse- og omsorgsformål

44 846

44 772

44 188

44 014

44 454

44 529

43 775

40 031

43 073

42 295

Tjenestemottakere i eget hjem

183 756

184 430

185 916

189 192

191 921

196 953

195 670

196 834

201 636

207 654

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR (2017-)

Tjenestemottakere i eget hjem var den største gruppen av tjenestemottakere etter bosituasjon i perioden 2012-2021, med avrundet 208 000 tjenestemottakere i 2021.

Den minste gruppen av tjenestemottakere etter bosituasjon var tjenestemottakere på tidsbegrenset opphold i institusjon (rundt 12 000 i 2021). Antall tjenestemottakere har variert mellom 8000 og 9000 tjenestemottakere i perioden 2012-2017 og økte til rundt 11 000-12 000 tjenestemottakere i 2018-2021.

Antall tjenestemottakere på langtidsopphold i institusjon var 31 322 per 31.desember 2021, 391 færre sammenliknet med 31. Desember 2020. Antall tjenestemottakere har vært svakt fallende i perioden 2012-2021.

Antall tjenestemottakere med bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål per 31. desember var omtrent 42 000 i 2021. Noen større kommuner har gjort rettelser i registreringene som påvirker tallene noe. Antall tjenestemottakere har vært svakt fallende i perioden 2012-2021.

Tabell 3.4.2 viser andel tjenestemottakere per 31. desember 2021 i prosent, fordelt etter bosituasjon og funksjonsnivå

Tabell 3.4.2 Andel tjenestemottakere per 31.des., etter bosituasjon og funksjonsnivå, prosent, 2021

 

Tjenestemottakere,

antall

I alt

Noe/ avgrenset bistands behov

Middels til stort bistandsbehov

Omfattende bistandsbehov

Uoppgitt bistands behov

Tjenestemottakere i alt

292 942

100

36

33

24

7

Langtidsopphold i institusjon

31 322

100

1

12

87

2

Tidsbegrenset opphold i institusjon

11 671

100

13

40

42

6

Bolig kommuner disponerer til helse- og omsorgsformål

42 295

100

21

37

40

3

Tjenestemottakere i eget hjem

207 654

100

46

36

10

9

Kilde: KPR

87 prosent av tjenestemottakere på langtidsopphold i institusjon hadde omfattende bistandsbehov i 2021.  3 prosent av tjenestemottakere på langtidsopphold i institusjon hadde noe/avgrenset og uoppgitt bistandsbehov i 2021.

42 prosent av tjenestemottakere på tidsbegrenset opphold i institusjon hadde omfattende bistandsbehov i 2021. 6 prosent av tjenestemottakere på tidsbegrenset opphold i institusjon var med uoppgitt bistandsbehov i 2021.

40 prosent av tjenestemottakere i bolig kommuner disponerer til helse- og omsorgsformål hadde omfattende bistandsbehov i 2021. 3 prosent av tjenestemottakere i bolig kommuner disponerer til helse- og omsorgsformål var med uoppgitt bistandsbehov i 2021.

46 prosent av tjenestemottakere i eget hjem hadde med noe/avgrenset bistandsbehov i 2021. 9 prosent av tjenestemottakere i eget hjem var med uoppgitt bistandsbehov i 2021.

Tabell 3.4.3 viser antall tjenestemottakere per 31.desember 2021, fordelt etter bosituasjon og alder.

Tabell 3.4.3 Tjenestemottakere per 31.des., etter bosituasjon og alder, 2021

 

Tjenestemottakere, antall

I alt, prosent

0-17 år, prosent

18-49 år, prosent

50-66 år, prosent

67-79 år, prosent

80-89 år, prosent

90 år og over, prosent

Langtidsopphold i institusjon

31 322

100

0,4

1

5

22

39

32

Tidsbegrenset opphold i institusjon

11 671

100

14

8

7

22

32

17

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

42 295

100

0,1

26

20

19

20

15

Tjenestemottakere i eget hjem

207 654

100

7

24

15

20

25

10

Kilde: KPR

93 prosent av personer på langtidsopphold i institusjon i 2021 var i alderen over 67 år. 0,4 prosent av personer på langtidsopphold i institusjon i 2021 var i aldersgruppen 0 - 17 år (125 personer). Disse er mest sannsynlig barn som bor i barnebolig.

32 prosent av personer med midlertidig opphold i institusjon i 2021 var i alderen 80-89 år. 7 prosent av personer med midlertidig opphold i institusjon i 2021 var i alderen 50-66 år.

26 prosent av mottakere av bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål i 2021 var i aldersgruppe 18-49 år.  I aldersgruppen 0-17 år var andelen på 0,1 prosent i 2021.

35 prosent av tjenestemottakere i eget hjem var i alderen 80 år og over 7 prosent av tjenestemottakere i eget hjem var i alderen 0-17 år i 2021.

Siste faglige endring: 16. februar 2023