Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tabell 3.10.1 viser antall mottakere av praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.desember de siste 10 årene.

Tabell 3.10.1 Tjenestemottakere med praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.des., 2012-2021

 

Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall

Tjenestemottakere med praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse, antall

Andel med BPA, prosent

2012

234 990

2 890

1,23

2013

235 189

2 888

1,23

2014

236 367

3 014

1,28

2015

239 491

3 146

1,31

2016

242 771

3 330

1,37

2017

247 485

3 509

1,42

2018

253 197

3 520

1,39

2019

250 796

3 655

1,46

2020

258 135

3 740

1,45

2021

264 621

3 969

1,50

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR (2017-)

Sett i forhold til totalt antall tjenestemottakere som ikke er på institusjon den 31. desember, var andelen som mottar BPA på 1,5 prosent i 2021. Tilsvarende andel var på 1,2 prosent i 2012. Antall mottakere av praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31. desember var økende i perioden 2012 til 2021. Økningen fra 2020 til 2021 var på 229 tjenestemottakere.

Tabell 3.10.2 viser antall personer som ikke bor på institusjon per 31.desember 2021, som mottar praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fordelt etter alder.

Tabell 3.10.2 Hjemmeboende* tjenestemottakere med praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.des., etter alder, 2021

 

Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall

Tjenestemottakere med BPA, antall

Andel med BPA, prosent

0- 17 år

15 164

614

4

18-49 år

62 478

1 824

3

50-66 år

39 666

1 057

3

67-79 år

52 847

414

1

80-89 år

64 715

45

0,1

90 år og over

29 751

15

0,05

Kilde: KPR

* - tjenestemottakere som ikke er på langtidsplass i institusjon per 31.des.

Det er flest BPA-mottakere i aldersgruppen 18-49 år i 2021 (1 824 mottakere). 15 personer mottar BPA i aldersgruppen 90 år og over i 2021.

Av tjenestemottakerne i aldersgruppene under 18 år, 18-49 år og 50-66 år, som ikke er på institusjonsopphold per 31. desember, mottok 3-4 prosent BPA i 2021. Tilsvarende tall for aldersgruppen 67-79 år, var 1 prosent i 2021. Under 1 prosent av tjenestemottakere i aldersgruppene 80-89 år og 90 år og over, som ikke var på institusjonsopphold den 31. desember, mottok BPA i 2021.

Mange tjenestemottakere får dekket behov for helse- og omsorgstjenester gjennom flere tjenestetilbud. Tabellen 3.10.3 presenterer enkelttjenestene som gis i tillegg til BPA, med status per 31. desember 2021.

Tabell 3.10.3 Andre tjenester til mottakere av BPA per 31.des.2021

Tjenestetype

Mottakere av BPA med denne tjenesten i tillegg, antall

Andel mottakere av BPA med denne tjenesten i forhold til totalt antall mottakere av BPA pr.31.des., prosent

Helsetjenester i hjemmet

1593

40

Trygghetsalarm

885

22

Praktisk bistand - daglige gjøremål

617

16

Omsorgsstønad

586

15

Dagaktivitetstilbud

289

7

Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål

276

7

Støttekontakt

244

6

Avlastning utenfor institusjon

186

5

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

124

3

Matombringing

109

3

Avlastning i institusjon

94

2

Digitalt tilsyn

49

1

Elektronisk medisineringsstøtte

17

0,4

Lokaliseringsteknologi (GPS)

12

0,3

Langtidsopphold i institusjon

11

0,3

Dagopphold i institusjon

10

0,3

Tidsbegrenset opphold - annet

under 10

under 10

Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling

under 10

under 10

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

under 10

under 10

Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering

under 10

under 10

Kilde: KPR

De fleste som hadde tjenester i tillegg til BPA, mottok helsetjenester i hjemmet (1 593 personer) i 2021. Noe færre mottok trygghetsalarm, praktisk bistand - daglige gjøremål, omsorgsstønad og praktisk bistand - daglige gjøremål i tillegg til BPA (mellom 500 og 900 personer) i 2021. Rundt 300 personer hadde bolig kommune disponerer til helse- og omsorgsformål og dagaktivitetstilbud i tillegg til BPA i 2021.

Siste faglige endring: 16. februar 2023