Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.8Vedtak med innvilgelse eller avslag

Tabell 2.9 viser antall vedtak fattet og klager mottatt i løpet av 2021.

Tabell 2.9 Vedtak fattet og klager mottatt etter type tjeneste, 2021

 

Vedtak*, antall

Vedtak med avslag, antall

Klager mottatt, antall

Vedtak med avslag, prosent

Praktisk bistand - daglige gjøremål

51 664

822

36

1,6

Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål

14 931

229

20

1,5

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse

3 763

568

100

15,1

Dagaktivitetstilbud

17 107

569

under10

3,3

Matombringing

14 053

73

under 10

0,5

Trygghetsalarm**

28 584

..

under 10

..

Avlasting - utenfor institusjon

7 756

380

43

4,9

Avlasting i institusjon

23 083

494

53

2,1

Støttekontakt

18 960

1 323

37

7,0

Omsorgsstønad

8 217

844

112

10,3

Helsetjenester i hjemmet

213 884

2 007

37

0,9

Dagopphold i institusjon

2 904

84

0

2,9

Tidsbegrenset opphold i institusjon -utredning/behandling

55 985

396

under10

0,7

Tidsbegrenset opphold i institusjon -habilitering/rehabilitering

26 766

227

under10

0,8

Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet

33 707

727

15

2,2

Langtidsopphold i institusjon

21 690

1 519

37

7,0

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

11 339

1 429

34

12,6

Kilde: KPR

* - ny vurdering av eksisterende vedtak inkludert

** - fra 2019 kan trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske løsninger rapporteres til KPR uansett om det fattes vedtak eller ikke

Helsetjenester i hjemmet er rapportert med flest vedtak i 2021 (213 884). Dagopphold i institusjon er rapportert med få vedtak i 2021 (2 904). Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse, omsorgsstønad og avlastning utenfor institusjon rapporteres også med relativt få vedtak.

Hovedtrekk for vedtak om avslag i 2021:

  • Mellom 10-15 prosent av vedtak om praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse, omsorgsstønad og bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, er avslag
  • 7 prosent av vedtak om langtidsopphold i institusjon og støttekontakt er avslag
  • Mellom 2 og 4,9 prosent av vedtak om dagaktivitetstilbud, dagopphold i institusjon, avlastning og tidsbegrenset opphold i institusjon – annet, er avslag
  • For resterende tjenester utgjør vedtak med avslag under 2 prosent av vedtak

Det registreres relativt få klager i løpet av året. Flest klager var det på bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse og omsorgsstønad.

Det er gjennomført sammenlikninger forenkeltkommuner, som bekrefter lavere antall klager eller ingen klager rapportert til KPR helse og omsorg, sammenlignet med antall klager registret hos Statsforvalteren. Siden både kommuner og statsforvalter kan motta klager, er det behov for videre arbeid for økt datakompletthet i KPR på dette området.

Siste faglige endring: 16. februar 2023