Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Tjenestemottakere etter type helse- og omsorgstjeneste

Tabellen 2.5.1 viser enkelttjenester rapportert til KPR helse og omsorg de siste 10 årene (2012-2021).

Tabell 2.5.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter type tjeneste, 2012 - 2021

 

Tjenestemottakere, antall

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Praktisk bistand - daglige gjøremål

118 395

116 666

113 616

110 676

107 335

106 767

103 207

101 826

100 016

99 298

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

22 566

23 402

23 793

23 726

24 496

24 856

25 620

26 269

26 731

27 393

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

3 296

3 322

3 442

3 567

3 802

3 971

3 884

4 032

4 119

4 340

Dagaktivitetstilbud

27 078

28 547

28 830

29 690

30 671

31 543

32 180

33 580

31 239

32 019

Matombringing

32 200

33 196

34 245

33 999

33 006

33 383

32 559

32 464

32 913

34 247

Trygghetsalarm

92 756

92 224

92 177

93 300

94 745

96 835

98 693

82 049

104 353

109 303

Avlasting - utenfor institusjon

10 082

9 832

9 867

9 871

9 856

9 676

9 290

9 305

9 378

9 308

Avlasting - i institusjon

7 852

7 864

7 752

7 779

7 899

8 069

8 064

8 451

7 996

8 444

Støttekontakt

35 188

35 772

36 425

36 862

37 138

38 053

37 720

37 821

37 247

37 015

Omsorgsstønad

10 974

10 975

11 099

11 293

11 548

11 699

11 546

11 562

11 557

11 658

Helsetjenester i hjemmet

201 819

205 340

209 529

217 142

223 780

229 566

233 857

247 808

251 555

261 537

Dagopphold i institusjon

8 362

7 396

7 035

6 562

6 374

6 182

5 802

5 046

4 222

  4 030

Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling

26 833

27 611

27 528

27 927

28 477

28 668

28 855

29 426

29 611

  30 367

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering

14 754

15 352

15 200

15 716

16 139

16 292

16 099

15 877

14 761

15 496

Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet

21 679

22 314

21 925

22 372

22 814

22 778

21 746

22 720

19 036

18 660

Langtidsopphold i institusjon

48 543

48 205

48 063

47 955

47 647

47 508

46 288

45 866

45 933

45 802

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

..

..

..

..

8 610

10 760

14 797

13793

13089

14735

Lokaliseringsteknologi (GPS)

..

..

..

..

341

611

1 328

2 333

3454

2913

Elektronisk medisineringsstøtte

..

..

..

..

..

..

..

1 816

5712

5792

Digitalt tilsyn

..

..

..

..

..

..

..

3 925

6 097

7 814

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

..

..

..

..

..

51 256

50 497

46 313

49 894

 49 175

Kilde: IPLOS-registeret (-2016)/ KPR (2017-)

Helsetjenester i hjemmet hadde størst økning i antall tjenestemottakere sammenliknet med 2020. Økingen er på rundt 10 000 tjenestemottakere, og kan forklares med økt rapportering av tilbudene ergo- og fysioterapi, samt tjenester på område psykisk helse og rus fra noen kommuner.

Digitalt tilsyn hadde størst prosentvis økning i antall tjenestemottakere sammenliknet med 2020 (økning med 28 prosent).

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål hadde størst nedgang i antall mottakere (719 tjenestemottakere) sammenliknet med 2020. Nedgangen kan delvis forklares med rettelsene i registreringer i noen større kommuner, nærmere omtalt i kap.1.3.

Lokaliseringsteknologi (GPS) har gått ned med 16 prosent av tjenestemottakerne sammenliknet med 2020. Dette kan delvis forklares med rettelsene i registreringer beskrevet nærmere i kap. 1.3.

Flere tjenester har hatt en økning i antall mottakere i deler eller hele perioden 2012-2021: praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål, praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm, helsetjenester i hjemmet, tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling, lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk medisineringsstøtte og digitalt tilsyn.

Flere tjenester har hatt trend med nedgang i deler eller hele perioden 2012-2021: praktisk bistand - daglige gjøremål, dagopphold i institusjon og langtidsopphold i institusjon.

Tabell 2.5.2 viser antall tjenestemottakere i 2021, fordelt etter alder og tjenestetype

Tabell 2.5.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og tjenestetype, 2021
 

Tjenestemottakere etter tjenestetype

Tjenestemottakere etter alder og tjenestetype

 

Antall

Andel av tjeneste-mottakere, prosent

Under 67 år, antall

Over

67 år, antall

andel under 67 år, prosent

andel over 67år, prosent

Praktisk bistand - daglige gjøremål

99 298

 12

24 000

75 298

 24

 76

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

27 393

 3

22 508

4 885

 82

 18

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

4 340

 1

3 784

556

 87

 13

Dagaktivitetstilbud

32 019

 4

11 055

20 964

 35

 65

Matombringing

34 247

 4

4 638

29 609

 14

 86

Trygghetsalarm

109 303

 13

8 443

100 860

 8

 92

Avlasting - utenfor institusjon

9 308

 1

8 728

580

 94

 6

Avlasting - i institusjon

8 444

 1

3 535

4 909

 42

 58

Støttekontakt

37 015

 4

28 271

8 744

 76

 24

Omsorgsstønad

11 658

 1

9 640

2 018

 83

 17

Helsetjenester i hjemmet*

261 537

 32

110 524

151 013

 42

 58

Dagopphold i institusjon

4 030

 0

298

3 732

 7

 93

Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling

30 367

 4

2 894

27 473

 10

 90

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering

15 496

 2

1 753

13 743

 11

 89

Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet

18 660

 2

2 140

16 520

 11

 89

Langtidsopphold i institusjon

45 802

 6

2 696

43 106

 6

 94

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

14735

 2

2665

12 070

 18

 82

Lokaliseringsteknologi (GPS)

2913

 0

344

2 569

 12

 88

Elektronisk medisineringsstøtte

5792

 1

1 090

4 702

 19

 81

Digitalt tilsyn

7 814

 1

794

7 020

 10

 90

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål*

 48 524

 6

20752

27 772

 43

 57

Totalt

 

100

 

 

 

 

Kilde: KPR

Helsetjenester i hjemmet er rapportert med flest tjenestemottakere (261 537 personer i løpet av 2021). Av alle tjenestetyper, gis det mest av helsetjenester i hjemmet (32 prosent), trygghetsalarm (13 prosent) og praktisk bistand – daglige gjøremål (12 prosent) i 2021.

Helsetjenester i hjemmet, avlastning i institusjon og bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål gis til omtrent like mange personer over 67 år som til personer under 67 år.

Andre tjenester gis i hovedsak til enten eldre eller yngre tjenestemottakere[12].

Tjenestetilbud som i hovedsak gis til personer i alderen 67 år og over:

 • praktisk bistand – daglige gjøremål
 • matombringing
 • dagaktivitetstilbud
 • velferdsteknologi
 • tidsbegrenset- og langtidsopphold i institusjon
 • kommunal øyeblikkelig hjelp[13]

Tjenestetilbud som i hovedsak gis til personer i alderen under 67 år:

 • praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse
 • praktisk bistand – opplæring – daglige gjøremål
 • støttekontakt
 • avlasting utenfor institusjon
 • omsorgsstønad

 

[12] med over 60 prosent av tjenestemottakerne i den ene eller den andre aldersgruppen

[13] Etter definisjon her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-kommunalt-oyeblikkelig-dognopphold#hva-skal-rapporteres-til-iplos-registeret

Siste faglige endring: 16. februar 2023