Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Tjenestemottakere etter tjenestegruppe

Tjenestene er gruppert i følgende grupper:

  • Tjenester til hjemmeboende er en tjenestegruppe med praktisk bistand (tre typer), dagaktivitetstilbud, matombringing, avlastning utenfor institusjon, støttekontakt, omsorgsstønad og helsetjenester i hjemmet
  • Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål (tidligere "omsorgsbolig" og "annen bolig")
  • Institusjonstjenester - langtidsopphold i institusjon, tidsbegrensede opphold i institusjon (tre typer), avlastning i institusjon, dag- og nattopphold i institusjon og kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold[10]
  • Velferdsteknologi - trygghetsalarm, lokaliseringsteknologi (GPS), digitalt tilsyn og elektronisk medisineringsstøtte

Bruk av tvang var en tjenestegruppe i tidligere rapporter. I denne rapporten omtales tjenester utført med bruk av tvang og makt i et eget kapittel (kap.3.8).

Tabellen 2.4.1 viser antall unike tjenestemottakere innen hver tjenestegruppe i perioden 2017-2021[11]. Samme person kan være i flere tjenestegrupper i samme årgang.

Tabell 2.4.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter tjenestegruppe, 2017 - 2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Tjenester til hjemmeboende, personer

300 533

305 927

302 394

310 055

319 435

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, personer

51 256

50 497

45 377

49 894

49 175

Institusjonstjenester, personer

107 720

108 461

106 095

104 016

105 621

Velferdsteknologi, personer

95 718

99 612

82 541

109 765

115 678

Kilde: KPR

Tjenester til hjemmeboende personer er gruppen med flest tjenestemottakere. Det har vært en større økning i antall tjenestemottakere i 2020 og 2021, sammenliknet med tidligere år.  Økningen fra 2020 til 2021 er på rundt 9 000 tjenestemottakere (3 prosent). Økningen skyldes trolig den økte rapporteringen av ergo- og fysioterapi og tjenester på området psykisk helse og rus.

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål rapporteres fra og med 2019 og erstatter rapportering av "Omsorgsbolig" og "Annen bolig". I forbindelse med endringen har det vært mangelfull rapportering fra enkelte kommuner, spesielt i 2019. I 2021 registrerer vi også at noen kommuner hadde større endringer i tallene. Dette forklares av kommunene med gjennomgang av registreringene og nødvendige rettelser. Antall tjenestemottakere i denne tjenestegruppen har gått ned med rundt 700 tjenestemottakere (1 prosent), når vi sammenligner 2021- tall med tallet for 2020.

Antall mottakere av institusjonstjenester i 2021 var på omtrentlig samme nivå som i 2019, før koronapandemien. Fra 2020 til 2021 økte antallet tjenestemottakere i tjenestegruppen med rundt 2 000 tjenestemottakere (økning på 2 prosent). Antall mottakere av institusjonstjenester varierte noe i perioden 2017-2021, med flest tjenestemottakere i 2018.

Antall mottakere av velferdsteknologi har økt med rundt 5 000 tjenestemottakere (økning med 5 prosent), når vi sammenligner 2021- tall med 2020. Ved innrapporteringen av 2019-data til KPR hadde noen kommuner tekniske utfordringer med rapportering av velferdsteknologiske løsninger. I 2021 ser vi nedgang i mottakere av velferdsteknologi i noen kommuner knyttet til rettelser i registreringer, i noen av kommunene var tallene fra 2020 var for høye.

For endringer i antall tjenestemottakere etter enkelttjeneste, se kap.2.5.

Tabell 2.4.2 viser antall tjenestemottakere i 2021, fordelt etter tjenestegruppe og alder.

Tabell 2.4.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og tjenestegruppe, 2021

 

Tjenestemottakere i alt, personer

Tjenester til hjemmeboende, personer

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, personer

Institusjonstjenester, personer

Velferdsteknologi, personer

0-17 år

18 937

18 363

47

2 372

51

18-49 år

84 196

80 990

11 645

3 980

2 353

50-66 år

54 095

49 604

9 060

7 626

7 455

67-79 år

79 133

65 128

9 227

26 593

27 071

80-89 år

93 680

70 592

10 653

38 649

49 771

90 år og over

49 765

34 758

8 543

26 401

28 977

Kilde: KPR

Hovedtrekk fra tabellen 2.4.2:

  • I hver aldersgruppe er det flest som mottar tjenester av type tjenester til hjemmeboende
  • Det er mellom 8 000 og 12 000 mottakere av bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål i hver aldersgruppe, unntatt aldersgruppen 0-17 år
  • De fleste mottakere av institusjonstjenester er i alderen 67 år og over
  • Flertallet av mottakerne av velferdsteknologi er i alderen 67 år og over

 

[10] Etter definisjon her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-kommunalt-oyeblikkelig-dognopphold#hva-skal-rapporteres-til-iplos-registeret

[11] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 16. februar 2023