Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.4Statlige føringer og rapporter

Helsedirektoratet har identifisert flere Statlige styringsverktøy og offentlige dokumenter som sier noe om hva statlige organisasjoner bør gjøre for å redusere klimafotavtrykket, samt tilknyttede veiledninger som sier noe om hvordan. Ut fra våre funn er føringene fra disse ikke godt implementert i den sentrale helseforvaltningen.

Styringsdokumenter og rapporter vi har lagt til grunn for innsatsområdene under er:

Meld. St. 13 (2020–2021) - Klimaplan for 2021–2030

Prop. 1 S (2022–2023) - Klima- og miljøbudsjett for utslippskutt og omstilling

Meld. St. 40 (2020 – 2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Meld. St. 6 (2022–2023) - Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap— Statens direkte eierskap i selskaper

Meld. St. 22 (2018–2019) - Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn Innovasjon

Nye regler for miljøkrav i offentlige anskaffelser – Høring (frist 8.mars)

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren

Veileder - Miljøledelse i staten – Prosjekt grønn stat

Siste faglige endring: 05. mai 2023