Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1Innledning - Grønn helseforvaltning

Den sentrale helseforvaltning utgjøres av Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende etater som blant andre Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Norsk pasientskadeerstatning. Totalt 13 ulike etater inkludert Helse - og omsorgsdepartementet. Tall fra DFØ viser at det i 2021 var 3799 ansatte i statsforvaltningen under Helse- og omsorgsdepartementet[79]. Etatene som er organisert under Helse- og omsorgsdepartementet er svært ulike og har ulik størrelse, fra eldreombudet med 5 ansatte, til Mattilsynet med over 1300 ansatte.

Selv om den sentrale helseforvaltningens kjernevirksomhet handler mer om hvordan store samfunnsutfordringer kan løses, organisere offentlig virksomhet og å iverksette og gjennomføre folkevalgte beslutninger samt, innenfor gitte rammer, lede og styre helsetjenesten i prioritert retning, er det viktig å se på vår egen drift og hvordan vi kan jobbe mer miljøvennlig i det daglige.

Offentlig sektor, herunder også den sentrale helseforvaltningen, er en stor forbruker, investor og markedsaktør. Det offentlige påvirker klima og miljø både i Norge og internasjonalt gjennom for eksempel kjøp av produkter og tjenester, energibruk, avfallshåndtering og reisevirksomhet. [80]

I tillegg kommer den store påvirkningen etatene i helseforvaltningen har gjennom hvordan etatene løser sine samfunnsoppdrag og utøver sine roller. For Helsedirektoratet innebærer det f.eks. hvordan vi arbeider med nasjonal normering (anestesigasser, astmainhalatorer, kostholdsråd, folkehelsearbeid) etc.

Siste faglige endring: 05. mai 2023