Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Kommunal helse- og omsorgssektor

Den kommunale helse- og omsorgsektoren sysselsetter om lag 232 000 personer (2021), leger og fysioterapeuter kommer i tillegg og utgjør ca. 11 500 årsverk.[58] Målt i andel av totale brutto driftsutgifter utgjør kommunale helse- og omsorgstjenester om lag 38 % av de kommunale tjenestene; 31 % til omsorg og 7 % til helsetjenester.[59]

Den kommunale helse -og omsorgstjenesten består av en rekke del-tjenester:

 • Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
  • helsetjeneste i skoler
  • helsestasjonstjeneste
 • Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
 • Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
  • Legevakt
  • heldøgns medisinsk akuttberedskap
  • medisinsk nødmeldetjeneste
 • Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
 • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
 • Andre helse- og omsorgstjenester, herunder
  • helsetjenester i hjemmet,
  • personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
  • plass i institusjon, herunder sykehjem og
  • avlastningstiltak (§ 3-2)

5.1. Status for klimaarbeidet i kommunen

5.2. Forslag til måleindikatorer

5.3. Videre arbeid og utviklingsområder

Siste faglige endring: 05. mai 2023