Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Metode

For å kunne svare på problemstillingene ble det hentet inn informasjon om:

  • behov for dobbeltkompetente tannleger
  • antall kandidater som har fullført og kommer til å fullføre utdanningen, og hvor de arbeider og sannsynligvis kommer til å arbeide etter fullført utdanning
  • synspunkter på ordningen, forslag til forbedringer og ev. andre tiltak

Dette ble gjennomført ved dokumentgjennomgang og spørreundersøkelser.

Dokumentgjennomgang

Noen av spørsmålene kunne besvares ved gjennomgang av eksisterende dokumenter.

Opplysninger om antall kandidater som er tatt opp til integrert DKO, antall som har sluttet uten å fullføre, antall som har fullført og antall som fortsatt er under utdanning, kunne innhentes fra dokumenter som var tilgjengelige i Helsedirektoratet eller ble tilsendt fra sekretær i den nasjonale koordineringskomitéen. Her fantes også kontaktinformasjon til de fleste kandidatene, til de øvrige er det innhentet fra universitetene eller ved nettsøk.

Spørreundersøkelser

For å få svar på de resterende spørsmålene, ble det gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser.

Spørreskjemaundersøkelse til aktuelle arbeidsgivere

Vurdering av behov for dobbeltkompetente tannleger ble kartlagt høsten 2020. Spørreskjema ble sendt til de tre universitetene som har tannlegeutdanning, de fem regionale odontologiske kompetansesentrene, TAKO-senteret[1] og de elleve fylkeskommunene.

Bemanning, forventet aldersavgang og kandidater som var i ferd med å tilegne seg dobbeltkompetanseutdanning i separate løp, ble også kartlagt.

Helsedirektoratet vurderte at det ikke var behov for å oppdatere denne oversikten i 2021.

Spørreskjemaundersøkelse til de odontologiske utdanningsinstitusjonene, UiO, UiB og UiT

Spørreskjemaet bestod av hovedsakelig åpne spørsmål, og det ble spurt om blant annet universitetenes organisering av de integrerte løpene, kandidatenes studiesituasjon og vilkår, rekruttering til studiet, tilskuddsordningen, effekt på rekruttering til stillinger ved universitetene og forslag til andre løsninger for å dekke behovet for dobbeltkompetente tannleger.

Universitetene ved dekan/instituttledere ble varslet et par uker før undersøkelsen ble sendt ut på e-post med to og en halv ukes svarfrist. Etter en purring med noen dagers utsettelse av fristen var svar fra alle tre mottatt.

Spørreskjemaundersøkelse til kandidatene

En Questback spørreundersøkelse ble sendt på e-post til alle 41 tannleger som har begynt på integrert DKO fra starten i 2010 til opptak ble stanset etter siste utlysning i 2017.

Spørreskjemaet bestod hovedsakelig av avkryssingsspørsmål, men med noen få åpne spørsmål. Det ble blant annet spurt om motivasjon for å søke, tidligere yrkeserfaring, studieprogresjon, erfaringer underveis, anvendelse av kompetansen i ettertid og forslag til forbedringer eller andre tiltak.

Det er ikke innhentet andre personopplysninger enn e-postadresser, og det ble lagt vekt på å unngå spørsmål om forhold som lett kunne identifisere den enkelte respondent.

Kandidatene ble varslet en uke før undersøkelsen ble sendt ut med ti dagers svarfrist. Etter en purring med noen dagers utsettelse av fristen, hadde 30 kandidater svart.

 

[1] TAKO-senteret: Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, lokalisert ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Sist faglig oppdatert: 05. september 2022