Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Forord

For at befolkningen i hele landet skal sikres god tilgang på spesialisttannhelsetjenester, er det viktig å sikre tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister. Tannleger med dobbeltkompetanse, dvs. både spesialistutdanning og forskerkompetanse, har en nøkkelrolle i spesialistutdanning av tannleger.

Regjeringen lanserte nytt løp for dobbeltkompetanseutdanning i odontologi St.meld. nr. 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester. Bakgrunnen var et økende behov for tannleger med dobbeltkompetanse som følge av oppstart av tannlegeutdanning ved UiT, etablering av regionale odontologiske kompetansesentre og forventet avgang på grunn av alderspensjonering i vitenskapelige stillinger ved UiB og UiO.

Det integrerte utdanningsløpet i odontologi ble etablert i 2010 for å øke tilgangen på tannleger med dobbeltkompetanse. Lønn under utdanning og et forkortet løp skulle stimulere flere tannleger til å søke dobbeltkompetanseutdanning.

Finansieringsansvaret er delt mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger. Ordningen ble første gang evaluert i 2014.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2020 Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en midtveisevaluering, og den er gjennomført som en intern evaluering i perioden september – november 2021. Hovedproblemstillingen er om utdanningen har bidratt til å øke antall dobbelkompetente tannleger, og om dette eventuelt kan oppnås like godt eller bedre på andre måter.

Det har vært færre kvalifiserte søkere enn forventet. Siste opptak ble foretatt i 2017, siste kandidat antas å fullføre i 2026, og det er signalisert at ordningen ikke videreføres deretter. Innhenting av erfaringer som kan gi grunnlag for velbegrunnede forslag til organisering av framtidig utdanning av dobbeltkompetente tannleger, er derfor sentralt i denne evalueringen.

Sist faglig oppdatert: 05. september 2022