Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Litteraturliste

Ajder, M. og Ross, T. (2020), Corporate reputation. The key questions answered. Ipsos Knowledge Centre.

Direktoratet for e-helse (2023), Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren, rapport IE-1112

Direktoratet for e-helse (2023), Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2022

Eriksen, J., Hjermitslev, C. B., Tuulikki, V., Hardardóttir, G. A., Koch, S., Faxvaag, A., Kyytsönen, M., Viitanen, J., Lintvedt, O., Pedersen, R., Vimarlund, V., Nordheim, E. S., Reponen, J., Nøhr, C.  (2023), A Nordic survey to monitor citizens use and experience with eHealth. Nordic Council of Ministers. TemaNord 2023:541

Folkehelseinstituttets nettsider <FHI MSIS statistikkbank> (Hentedato: 26.11.2023)

Folkehelseinstituttets nettsider <Koronasertifikat - FHI> (Hentedato: 04.12.2023)  

Folkehelseinstituttets nettsider <Koronavirus-pandemien ikke lenger en internasjonal folkehelsekrise - FHI> (Hentedato: 23.11.2023)

Helsedirektoratet (2024), Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 (Publikasjonen er under utarbeidelse.)

Helsedirektoratets nettsider <E-konsultasjoner hos fastleger - Helsedirektoratet> (Hentedato: 09.01.2023)

Helse Nords nettsider <Pasientjournal - Helse Nord RHF (helse-nord.no)> (24.11.2023)

Helsenorges nettsider <Rett til innsyn i pasientjournalen din - helsenorge.no> (Hentedato: 24.11.2023)

Hovedinstruks for Direktoratet for e-helse fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. januar 2020

Kantar (2021), Helsepolitisk barometer 2021

Kantar (2023), Kvalitativ oppfølging av helsepersonellundersøkelsen om e-helse 

NordiMED (2023), Novartis patient survey. Telemedicine usage and preferences in Norway 

Norman RM, Bjertnæs ØA, Danielsen K, Holmboe O. (2022), Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2021/2022. [Patient experience with the general practitioner and the general practitioner office in 2021/2022.] PasOpp-rapport 2022:566. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Norsk helsenetts nettsider <Pasientens prøvesvar - tidligere NILAR - Norsk helsenett (nhn.no)> (Hentedato: 18.12.2023)

Nøhr, C., Faxvaag, A., Chen, H. T., Hardardóttir, G. A., Hypponen, H., Andreassen, H. K., Gilstad, H., Jonsson, H., Reponen, J., Kaipio, J., Øvlisen, M., Kangas, M., Bertelsen, P., Koch, S., Villumsen, S., Schmidt, T., Vehko, T., Vimarlund, V. (2020), Nordic eHealth Benchmarking. Towards evidence informed policies. Nordic Council of Ministers. TemaNord 505.

Rambøll (2018), Digital modenhet ved norske fastlegekontor. Oppdrag for Forbrukerrådet.

Statistiska centralbyrån (2023), Undersökning om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård 2023. Resultatrapport.

Statistisk sentralbyrås nettsider: <Bruk av IKT i husholdningene (ssb.no)> (Hentedato: 26.11.2023)

Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Zanaboni P., Schopf T., Bergmo T., Kolstrup N., Johnsen E., Johansen M. (2017), Effekter av digitale innbyggertjenester. Rapportnummer 02-2017. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning

Siste faglige endring: 19. mars 2024