Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1: Beskrivelse av utvalget og analysevariabler 2023

Bakgrunnskjennetegn

Bakgrunnskjennetegn ved respondentene er gjengitt under uten vekt og eventuelle filter.

Tabell V1. Kjønn, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Kvinner

824

51

Menn

784

49

Sum

1608

100

 

Tabell V2. Alder, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Under 30 år

240

15

30–44 år

318

20

45-59 år

445

28

60 år eller over

605

38

Sum

1608

100

 

Tabell V3. Fylke, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Oslo

224

14

Viken

372

23

Innlandet

102

6

Vestfold og Telemark

124

8

Agder

84

5

Rogaland

136

8

Vestland

213

13

Møre og Romsdal

64

4

Trøndelag

133

8

Nordland

77

5

Troms og Finnmark

79

5

Sum

1608

100

Tabell V4. Geografi, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Oslo og omegn

402

25

Øvrige Østland

420

26

Sør-/Vestlandet

498

31

Trøndelag/Nord-Norge

288

18

Sum

1608

100

 

Tabell V5. Helseregion, antall og prosent1

 

Antall

Prosent

Helse Sør-Øst RHF

906

56

Helse Vest RHF

349

22

Helse Midt-Norge RHF

197

12

Helse Nord RHF

156

10

Sum

1608

100

1Respondentene er fordelt i helseforetak etter bostedsfylke.

 

Tabell V6. Utdanningsnivå, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Grunnskole

88

5

Videregående skole

404

25

Fagskole

164

10

Universitet/høyskole (lavere grad)

535

33

Universitet/høyskole (høyere grad)

417

26

Sum

1608

100

 

 

Tabell V7. Langvarig helseproblem, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Nei

859

54

Ja

663

41

Annet

17

1

Vet ikke / Ønsker ikke svare

63

4

Sum

1602

100

 

 

Tabell V8. Pårørende, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Ja

232

14

Nei

1315

82

Ønsker ikke svare

59

4

Sum

1606

100

 

 

Tabell V9. Har barn under 16 år, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Ja

286

18

Nei

1 300

82

Ønsker ikke svare

7

0

Sum

1 593

100

 

 

Tabell V10. Er verge for en annen person, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Ja

74

5

Nei

1 518

95

Ønsker ikke svare

14

1

Sum

1 606

100

 

 

Tabell V11. Jobber i helse- og omsorgssektoren, antall og prosent

 

Antall

Prosent

Nei

1 377

86

Ja, ved offentlig sykehus

71

4

Ja, ved fastlegepraksis

13

1

Ja, i kommunal helse og omsorgstjeneste

86

5

Ja, i privat helsetjeneste

17

1

Ja, annet sted

22

1

Vet ikke / Ønsker ikke svare

20

1

Sum

1606

100

 

Analysevariabler

Ved analyse av funn har vi inkludert bakgrunnskjennetegnene kjønn, alder, geografi, helseregion, utdanningsnivå og om man har et langvarig helseproblem med undergrupper slik de er kategorisert i tabeller i vedlegg 1. Om respondentene jobber i helsevesenet er gruppert i (1) ja, (2) nei.

Ved omtale av «holdninger til digitale helsetjenester», inngår én eller flere av følgende variabler, hvor svarene er gruppert ut ifra om man har gitt uttrykk for om man er enig eller uenig i fremsatte påstandene:

 • «Jeg foretrekker å møte helsepersonell ansikt til ansikt.»
  1. Enig
  2. Uenig
 • «Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med helsepersonell.»
  1. Enig
  2. Uenig
 • «Hvis jeg bruker telefon, video eller skriftlig digital kontakt ved konsultasjon med helsepersonell blir behandlingen min like grundig som når jeg møter opp fysisk.»
 1. Enig
 2. Uenig
 • «Jeg har tilgang til enkle digitale helsetjenester.»
 1. Enig
 2. Uenig
 • «Jeg har tilgang til sikre digitale helsetjenester.»
 1. Enig
 2. Uenig

 

Videre er en rekke spørsmål fra undersøkelsen brukt som nedbrytningsvariabler i analysene, som:

 • Tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge
 1. Fornøyd
 2. Misfornøyd
 • Ønsker tilgang til flere digitale helsetjenester enn man har tilgang til i dag
 1. Ja
 2. Nei
 3. Jeg bruker ikke digitale helsetjenester
 • Digital kontakt med helsetjenesten de siste 12 månedene (omtales ofte som erfaring med / ikke erfaring med digitale helsetjenester eller bruk/ikke bruk av digitale helsetjenester)
 1. Har vært i digital kontakt
 2. Har ikke vært i digital kontakt
 • Hyppighet av bruk av digitale helsetjenester
 1. En til to ganger
 2. Tre ganger eller flere

Siste faglige endring: 09. februar 2024