Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.10Hovedtrekk på tvers av demografi

Vi finner enkelte utslag i innbyggernes bruk av digitale helsetjenester og/eller holdninger til digitale helsetjenester på tvers av demografiske variabler som kjønn, alder, utdanningsnivå, geografi og helseregion i 2023.[60] Vi har også sett på om innbyggerne har et (selvrapportert) langvarig helseproblem eller ikke.

  • Kvinner har oftere vært i kontakt med helsetjenesten, både fysisk og digitalt, i løpet av de siste 12 månedene sammenlignet med menn. Det er en tendens til at kvinner har mer utbredte positive holdninger til digitale helsetjenester enn menn, som å oppleve at de har tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester.
  • Samlet sett finner vi ikke signifikante forskjeller i utbredelse av digital kontakt med helsetjenesten på tvers av ulike aldersgrupper.[61] Det innebærer at det er like utbredt å ha vært i digital kontakt med helsetjenesten i løpet av de siste 12 månedene blant innbyggere over 60 år som for gjennomsnittet. Samtidig har en større andel i den eldste aldersgruppen benyttet digitale helsetjenester tre eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene enn gjennomsnittet. På den andre siden har innbyggere over 60 år sjeldnere bestilt time hos fastlege / privat allmennlege digitalt, og om de skulle ha behov for hjelp fra fastlege / privat allmennlege, foretrekker denne gruppen oftere fysisk oppmøte sammenlignet med gjennomsnittet. Innbyggerne over 60 år har oftere mindre positive / mer negative holdninger til digitale helsetjenester enn gjennomsnittet. Flere av de eldste innbyggerne opplever at de har tilgang til de digitale helsetjenestene de trenger i dag enn gjennomsnittet.

Innbyggere under 30 år har oftere brukt videokonsultasjon enn gjennomsnittet. Videre opplever denne aldersgruppen hyppigere at muligheten for å ta kontakt med fastlegen / privat allmennlege digitalt gjør at de kontakter dem oftere enn før dette var mulig, dvs. lavere terskel for å ta kontakt. Innbyggerne under 44 år har oftere positive holdninger til digitale helsetjenester, som å oppleve at digitale helsetjenester gjør det lettere å komme i kontakt med helsepersonell, sammenlignet med gjennomsnittet. Innbyggere mellom 30 og 44 år foretrekker oftere skriftlig digital kontakt og ønsker seg oftere tilgang til flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag enn gjennomsnittet. Innbyggere mellom 45 og 59 år foretrekker oftere videokonsultasjon, og mener oftere at det ikke spiller noen rolle hvordan konsultasjonen blir gjort bare de får den hjelpen de trenger sammenlignet med gjennomsnittet.

Oppsummert er digital kontakt med helsetjenesten like utbredt blant innbyggere i ulike aldersgrupper. Samtidig er det oftere mer positive holdninger til digitale helsetjenester blant de under 44 år og oftere mindre positive / mer negative holdninger blant de over 60 år. Innbyggere over 60 år foretrekker oftere å møte helsepersonell ansikt til ansikt enn gjennomsnittet.

  • Vi finner ikke signifikante forskjeller i utbredelse av digital kontakt med helsetjenesten på tvers av ulike utdanningsnivå. Det innebærer at det er like utbredt å ha vært i digital kontakt med helsetjenesten i løpet av de siste 12 månedene blant innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå som for innbyggere med høyere utdanningsnivå. Innbyggere med høyere utdanningsnivå (høyere grad universitet/høyskole) har imidlertid oftere brukt videokonsultasjon og foretrekker oftere videokonsultasjon ved behov for hjelp fra fastlege / privat allmennlege enn gjennomsnittet. Det er også mer utbredt å ha bestilt eller endret time hos fastlege / privat allmennlege via digital selvbetjeningsløsning blant innbyggere med høyere utdanningsnivå (høyere grad universitet/høyskole) sammenlignet med gjennomsnittet. Innbyggere med høyere utdanningsnivå (høyere grad universitet/høyskole) ønsker oftere seg tilgang til flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag, mens innbyggere med videregående utdanning som høyeste fullførte utdanningsnivå sjeldnere ønsker seg dette sammenlignet med gjennomsnittet.

Oppsummert er det en tendens til at utbredelsen av positive holdninger vokser med økende utdanningsnivå.

  • Vi finner ingen systematikk i besvarelsene på tvers av geografi og helseregioner, men trekker frem noen enkeltfunn:
    • Innbyggerne i Oslo og omegn har mer erfaring med videokonsultasjon med fastlege / privat allmennlege og foretrekker oftere videokonsultasjon ved behov for hjelp fra fastlege / privat allmennlege, mens innbyggerne på Sør-/Vestlandet har mindre erfaring med videokonsultasjon og foretrekker det sjeldnere sammenlignet med gjennomsnittet. Videre er det mer utbredt å ha bestilt eller endret time hos fastlege / privat allmennlege via digital selvbetjeningsløsning blant innbyggere som bor i Oslo og omegn enn gjennomsnittet.
    • Innbyggere som bor i opptaksområdet til Helse Vest har sjeldnere hatt videokonsultasjon med fastlege / privat allmennlege sammenlignet med gjennomsnittet i 2023. Også i 2021 og 2022-undersøkelsen fant vi mindre utbredt bruk av videokonsultasjon i opptaksområdet til Helse Vest.
  • Digital kontakt med helsetjenesten forekommer oftere blant personer med et langvarig helseproblem enn hos gjennomsnittet. Personer med et langvarig helseproblem har også hyppigere benyttet digitale helsetjenester tre eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene sammenlignet med gjennomsnittet. Denne innbyggergruppen foretrekker oftere telefonkontakt og skriftlig digital kontakt ved behov for hjelp fra fastlege / privat allmennlege, og ønsker seg oftere tilgang til flere digitale helsetjenester enn gjennomsnittet. På holdningsspørsmål svarer innbyggerne med et langvarig helseproblem som gjennomsnittet.
 

[60]«Bruk av digitale helsetjenester» viser tilbake til om innbyggerne har vært i digital kontakt med helsetjenesten eller ikke de siste 12 måneder. Holdningsresultater for gruppen som har benyttet digitale helsetjenester hyppigst (tre eller flere ganger de siste 12 måneder) er tilsvarende som for gruppen som har benyttet digitale helsetjenester i løpet av de siste 12 måneder. 

[61]Dette er i en kontekst av at innbyggere over 60 år oftere og de under 30 år sjeldnere har vært i fysisk kontakt med helsetjenesten sammenlignet med gjennomsnittet.

Siste faglige endring: 09. februar 2024