Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Innsattes helsetilstand

Psykisk helse og rusproblemer

Sykeligheten blant innsatte i fengsler er høyere enn i befolkningen for øvrig. Resultater fra flere undersøkelser viser at en betydelig andel innsatte har kroniske sykdommer, rusmiddelproblemer, psykiske lidelser og en opphoping av levekårsproblemer. Fafo-rapporten "Levekår blant innsatte" viser at halvparten av innsatte oppgir at de har en eller flere kroniske sykdommer (fafo.no). Det er dobbelt så mange som i befolkningsutvalget.

En tredjedel av utvalget i Fafo-undersøkelsen betraktet seg som jevnlige brukere eller storforbrukere av alkohol og seks av ti beskrev seg som narkotikabrukere. Undersøkelsen viste en klar sammenheng mellom omfattende rusmiddelproblemer og problemer knyttet til helse, familiesituasjon og økonomi. Flere undersøkelser bekrefter at det er høyere forekomst av samtidig ruslidelse og psykisk lidelse blant innsatte i fengsel enn i den øvrige befolkningen. Abstinensreaksjoner er utbredt blant innsatte. (Friestad C, Kjelsberg E. Drug use and mental health problems among prison inmates--results from a nation-wide prison population study. Nord J Psychiatry 2009;63(3):237-45.)

Hele 92 % av utvalget i Victoria Cramers undersøkelse: «Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler» hadde på undersøkelsestidspunktet tegn på en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk lidelse. Undersøkelsen tyder på at livstidsforekomsten av psykiske lidelser blant innsatte også er langt høyere enn i befolkningen for øvrig.

Innsatte og kroniske sykdommer

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen viser i Fafo-rapporten «Levekår blant innsatte» (fafo.no) at halvparten av innsatte oppgir at de har en eller flere kroniske sykdommer. Det er dobbelt så mange som i befolkningsutvalget. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2014 viser at et flertall har varig sykdom eller lidelse. 

Mange innsatte vil ha somatiske helseproblemer som følge av rusmiddelproblematikk.

Eldre innsatte

En økende eldrebefolkning gjenspeiles i fengselspopulasjonen. Eldre innsatte med sammensatte og komplekse lidelser har blitt en verdensomspennende utfordring. Innsatte eldes ofte raskere enn befolkningen for øvrig på grunn av at de ofte har dårligere psykisk helse og lever med rusproblematikk. Levekårsproblemer som liten eller ingen inntekt, lav utdanning og arbeidsløshet preger mange innsatte. WHO anslår at innsatte må regnes som eldre 10-15 år før gjennomsnittsbefolkningen.

Tabellen viser kvinner og menn i fengsel >50 år (Kriminalomsorgens årsstatistikk 2018)

Alder Menn Kvinner
50-59 828 94
60-69 232 13
>69 59 3

Totalt var det 7248 nyinnsettelser i 2018. Gjennomsnittlig antall innsatte i 2018 var 3425. (kriminalomsorgen.no)

Innsattes tannhelse er ofte dårlig, spesielt hos innsatte som har rusproblemer. Dårlig tannhelse kan føre til spise- og taleproblemer samt sosial stigmatisering og isolering og derved være et hinder for rehabiliteringen etter endt soning.

Psykisk helse og rus, fengselshelsetjenestens rapportering

Psykisk helse

Det oppgis at 1351 er henvist TSB/psykisk helsevern. Her kan rapporteringen være unøyaktig, da spørsmålet er nytt for 2018. Sju har ikke svart og en har svart 0. 

Rus

Helsetjenesten blir bedt om å anslå hvor stor andel av de innsatte som har problemer med rus. Helsetjenesten i 47 fengsel/ 43 kommuner mener at gjennomsnittlig 60 % av de innsatte har rusproblemer.

Spørsmålet: Hvor stor andel som antas å ha rusproblemer ved innkomst. Fengsler gruppert etter frekvens:

10 % har rusproblem: 1
20 % har rusproblem: 1
30 % har rusproblem: 1
40 % har rusproblem: 5
50 % har rusproblem: 10
60 % har rusproblem: 15
70 % har rusproblem: 14

graf-andel-rusproblemer-innkomst.jpg

Spørsmål: Hvor stor andel av de med rusproblemer med tilbud om behandling hos fengselshelsetjenesten. Det er besvart av 39 av 43 kommuner og fra 43 av 47 fengsel: Fengsler gruppert etter tilbudsfrekvens:

Ikke svart: 4
10 % får tilbud: 4
20 % får tilbud: 2
30 % får tilbud: 4
40 % får tilbud: 6
50 % får tilbud: 5
60 % får tilbud: 5
70 % får tilbud: 17

graf-andel-tilbud-om-behandling.jpg

Spørsmålet var: Hvor stor andel av de med rusproblemer med tilbud om behandling
hos spesialisthelsetjenesten. Det er svart 41 av 43 kommuner og fra 45 fengsel.
Fengsler gruppert etter tilbudsfrekvens:

Ingen tilbud: 1
10 % får tilbud: 11
20 % får tilbud: 6
30 % får tilbud: 4
40 % får tilbud: 10
50 % får tilbud: 6
60 % får tilbud: 1
70 % får tilbud: 6

 

graf-andel-med-tilbud-om-behandling-hos-spesialisthelsetjenesten.jpg

Oversikt over alle fengsel og besvarelser på spørsmålene om andel av rus og tilbud
om behandling er vedlagt til slutt denne årsrapporten.

Innsatte med funksjonshemninger og innsatte med behov for hjelp fra omsorgstjenesten

Det spørres om hvor mange innsatte med fysisk funksjonshemming (med hjelpemiddelbehov) det er i fengselet i løpet av året.

Hjelpemiddelbehov defineres med følgende: «med hjelpemiddelbehov menes behov for hjelpemidler til daglig fungering, personlig hygiene, høreapparat eller særlig tilrettelegging for synshemming».

Spørsmålet er besvart for 46 av 47 fengsel, helsetjenesten rapporterer at 9 av 47 fengsel ikke har hatt innsatte med funksjonsnedsettelse i 2018.

Totalt var det 7248 nyinnsettelser i 2018. Gjennomsnittlig antall innsatte i 2018 var
3425 (Kriminalomsorgens årsstatistikk 2018).

Innsatte overføres ofte mellom fengsel. Det betyr at en innsatt kan være registret av helsetjenesten i to eller flere fengsel

Antall funksjonshemmede i fengsel rapportert fra helsetjenesten:

2014 2015 2016 2017 2018
190 178 178 216 211

Av disse rapporteres følgende: 15 (13) synshemmede, 27 (17) var hørselshemmede med høreapparat og 30 (19) bevegelseshemmede. Tall i parentes er 2017.

Det rapporteres også at 20 innsatte var avhengig av rullestol, 24 brukte rullator og/ eller krykker. Det oppgis at 101 (216) har hatt behov for omsorgstjenester. Annet – trakeotomi, stomi og urinkateter.

Innsatte på LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og innsatte med rusproblematikk

Innsatte på LAR-behandling:

2014 2015 2016 2017 2018
978 409 211 315 220

Det telles nå antall innsatte på LAR pr. 15.12. Det er seks fengsel som rapporterer 0. Bergen fengsel hadde flest på den datoen: 50 innsatte på LAR.

Helsetjenestens vurdering av innsattes helse

Spørsmålstillinger var "Hva mener kommunen er den største utfordringen for den innsattes helse?"

Svaralternativ var: Somatisk helse - Psykisk helse - Rus - Annet

Spørsmålet er besvart av helsetjenesten i 47 fengsel

  • Helsetjenesten i 28 fengsel mener psykisk helse er den største helseutfordringen for innsatte.
  • Helsetjenesten i 16 fengsel svarer rus.
  • Helsetjenesten i et fengsel svarer vold og overgrepsproblematikk.
  • Helsetjenesten i et fengsel svarer rus/psykisk og somatisk helse.
  • Helsetjenesten i et fengsel svarer somatisk helse.

Siste faglige endring: 15. september 2019