Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Annet helsepersonell enn leger i allmennlegetjenesten

5.5.1 Avtalte årsverk for leger og annet helsepersonell i allmennlegetjenesten

SSB fører registerbasert statistikk for ansatte i næringen allmenn legetjeneste. Næringen dekker mer enn fastlegeordningen, og omfatter også kommunal legevakt, medisinske sentre og private aktører innen allmennlegetjenester som ikke er en del av fastlegeordningen (eksempelvis Dr. Dropin og allmennpraksis hos Volvat og Aleris). Denne statistikken omfatter altså mer enn KOSTRA-statistikken.

Figur 5.7 viser avtalte årsverk i allmennlegetjenesten fordelt etter utdanning. Det har vært en økning i antall årsverk for alle utdanningsgrupper i perioden 2018 til 2021. I perioden har det vært størst absolutt vekst for leger, mens den prosentvise veksten har vært betydelig større for sykepleiere, helsefagarbeidere og gruppen med annen helse- og sosialfaglig utdanning. De største enkeltgruppene i samlekategorien annen helse- og sosialfaglig utdanning, er bioingeniører med 122 årsverk og fysioterapeuter 133 årsverk i 2021. Datagrunnlaget gir ikke mulighet for å skille ut avanserte kliniske allmennsykepleiere.

Figur 5.7. Avtale årsverk i næringen "allmenn legetjeneste". 2018-2021.
Figur 5.7. Avtale årsverk i næringen "allmenn legetjeneste". 2018-2021.
Kilde: SSB. Basert på avtalte årsverk i allmennlegetjenesten (næringskode 86.211, registerdata, A-ordningen). Fastleger utgjør majoriteten av legene, men næringen omfatter mer enn fastlegeordningen, eksempelvis kommunal legevakt, medisinske sentre og private aktører innen allmennlegetjenester som ikke er en del av fastlegeordningen. Statistikken er basert på den ansattes utdanning. SSB har oppdatert tallene tilbake til 2018.

5.5.2 Yrkesgruppenes andel av årsverkene i allmennlegetjenesten

Legers andel av avtalte årsverk i allmennlegetjenesten utgjorde i underkant av halvparten av årsverkene i 2021. Avtalte årsverk for sykepleiere utgjorde omtrent 18 prosent og helsesekretærer utgjorde 15 prosent. Fra 2020 til 2021 har andelen gått ned både for leger og helsesekretærer, mens andelen har økt for sykepleiere.

Pilotprosjektet for primærhelseteam kan ha bidratt til en liten del av økningen i sykepleierårsverk de siste årene. Ved utgangen av 2021 var det 29 sykepleierårsverk i primærhelseteam, fordelt på 17 fastlegekontor.  

Tabell 5.3. Legers, sykepleieres og helsesekretærers andel av årsverkene i "allmenn legetjeneste". 2018­-2021.

 

2018

2019

2020

2021

Leger

50,7 %

51,2 %

50,6 %

49,1 %

Sykepleiere (inkl. jordmødre og helsesykepleiere)

16,6 %

16,3 %

17,1 %

18,1 %

Helsesekretær

17,0 %

16,6 %

16,0 %

15,0 %

Kilde: SSB. For mer informasjon om datagrunnlaget, se tekst under figur 5.7.
 

Figur 5.8 viser at legenes andel av årsverkene er lavest i de minst sentrale kommunene. For sykepleiere og helsesekretærer er andelen lavest i de mest sentrale kommunene. Helsesekretærer utgjør en relativt liten andel av årsverkene i de to minst sentrale kommunekategoriene.

Figur 5.8. Legers, helsesekretærers og sykepleieres andel av årsverkene i næringen "allmenn legetjeneste", fordelt på kommunens sentralitet. 2021.
Figur 5.8. Legers, helsesekretærers og sykepleieres andel av årsverkene i næringen "allmenn legetjeneste", fordelt på kommunens sentralitet. 2021.

Siste faglige endring: 19. mai 2022