Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Totale kostnader for allmennlegetjenesten

Kostnader til allmennlegetjenesten omfatter kostnader til fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester i kommunene, inkludert sykehjem, helsestasjoner og skolehelsetjenester. Kostnadene som presenteres i dette kapittelet er basert på tilgjengelige kostnadsdata fra ulike registre, blant annet FLO og KUHR.

Tabellen og figuren nedenfor viser kostnader for allmennlegetjenesten basert på tilgjengelige registerdata. Beregnede kostnader for allmennlegetjenesten utgjorde 14,5 mrd. kroner i 2021. Sammenlignet med 2020 er dette en økning på 13,1 prosent. Hensyntatt lønn- og prisvekst[38] så var det en kostnadsøkning på 7,7 prosent fra 2020 til 2021. For kostnadsutvikling i faste priser, se vedlegg til Del 2.

Tabell 4.1. Kostnader for allmennlegetjenestene. Tall i mill. kroner, løpende priser

 

Utgifter i løpende priser. Mill kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Fastlegeordningen

10 369

11 309

12 474

10,3

20,3

LIS 1

189

175

202

16,0

7,2

Legevakt

933

1 091

1 443

32,3

54,6

Tilskudd

261

266

400

50,1

53,0

Totalt

11 752

12 840

14 519

13,1

23,5

Figur 4.1 Kostnader allmennlegetjenesten 2019 -2021. I løpende priser. Mill. kroner
Figur 4.1 Kostnader allmennlegetjenesten 2019 -2021. I løpende priser. Mill. kroner

Per i dag finnes det ikke tilgjengelig registerdata som viser alle kostnader for hele allmennlegetjenesten. Kostnader som det mangler sammenstilt informasjon om er blant annet:

  • Kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen, det vil si kommunenes merkostnader utover basisfinansieringen
  • Kommunenes kostnader for drift av legevaktstjenesten
  • Kommunenes kostnader for LIS1-leger
  • Kostnader for allmennlegetjenester i tilknytning til helsestasjoner, skolehelsetjeneste og eldreomsorg i kommunene

 

Fotnoter

[38] Statistisk sentralbyrås prisindeks 06.2 Helsetjenester utenom institusjon er benyttet for prisjustering

Siste faglige endring: 19. mai 2022