Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Del 2 – Allmennlegetjenesten i tall 2021

Denne delen av rapporten sammenstiller statistikk og indikatorer basert på eksisterende datakilder for å gi et bilde av utviklingen i tjenesten. Det er tatt med oppdaterte tall per 1. kvartal 2022 der dette er tilgjengelig.

For å dekke helheten i Helsedirektoratets følge-med-ansvar for allmennlegetjenesten favner del 2 noe bredere enn handlingsplanens effektmål.

Del 2 starter med en beskrivelse av ressursinnsatsen i allmennlegetjenesten og gjør rede for kostnader og årsverk knyttet til tjenesten (kapittel 4 og 5).

Kapittel 6 gir informasjon om leger i spesialisering i allmennmedisin og tilskudd til ALIS-avtaler og veiledning.

Kapittel 7 er viet utviklingen i fastlegeordningen og ser på utvikling i fastleger, listelengde, ubesatte lister, ledig kapasitet og vikarbruk.

Kapittel 8 beskriver aktiviteten i fastlegetjenesten og legevakt. Aktivitet og befolkningens bruk av tjenestene beskrives, samt fastlegenes kontakt med andre instanser om pasientene.

Det pågår et arbeid med å definere og etablere flere nasjonale kvalitetsindikatorer for allmennlegetjenesten. I kapittel 9 presenteres resultater for indikatorer som per i dag er etablert og som publiseres på Helsedirektoratets nettsider.

Praksiskonsulentavtaler skal bidra til bedre samhandling mellom allmennleger og sykehus, ved at allmennleger kan arbeide deltid ved sykehuset som konsulent eller ansatt. I kapittel 10 presenteres tall fra praksiskonsulentordningen.

Statistikkgrunnlaget er per i dag delvis mangelfullt og gir ikke alene et helhetlig bilde av utvikling og variasjon i ressursinnsats, aktivitet og kvalitet i allmennlegetjenesten.

Siste faglige endring: 19. mai 2022