Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Kostnader til fastlegeordningen

Fastlegeordningen finansieres av ulike kilder. Staten bidrar gjennom folketrygdens takster, kommunene yter tilskudd og pasientene betaler egenandeler.

Hovedmodellen i fastlegeordningen er at kommunene dekker behovet for fastleger gjennom avtaleinngåelse med selvstendig næringsdrivende leger. Næringsdrivende leger mottar tilskudd fra kommunen basert på antall innbyggere på sin pasientliste (per capita-tilskudd), takstrefusjoner fra staten og egenandeler og annen egenbetaling fra pasientene. Ettersom grunnlaget for ren privat næringsdrift ikke er til stede i alle kommuner, kan kommunene velge å tilby fast ansettelse eller andre økonomiske tiltak for å dekke behovet for fastleger. Alternativene til ren næringsdrift er:

  • Kommunal drift med fastlege på fastlønn
  • Næringsdrift med tilleggsfinansiering fra kommunen
  • Kommunal drift med fastlege på fastlønn med aktivitetsavhengig bonusavtale

Ved kommunal drift og fastlege på fastlønn, vil kommunen motta takstrefusjoner og betalingen fra pasienter. Det foreligger i dag ingen samlet oversikt over hvilke kommuner som bidrar med tilleggsfinansiering, eller det økonomiske omfanget av tilleggsfinansieringen. Det finnes heller ingen total oversikt over kommunenes faktiske kostnader ved kommunal drift, men det er grunn til å anta at kostnadene overstiger summen av basisfinansiering, takstrefusjoner og pasientbetalinger.

På oppdrag fra KS har Ipsos i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen utover hovedmodellen. Kommunenes samlede merkostnader utover hovedmodellen er estimert til 591 mill. kroner i 2020[39].

Kostnadstall for fastlegeordningen er basert på data tilgjengelig fra FLO og KUHR-databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Tall fra FLO for kommunenes tilskudd til fastlegene og takstrefusjoner og pasientbetaling fra KUHR, gir uttrykk for minimum samlede kostnader for fastlegeordningen ettersom kostnadstall for kommunenes tilleggsfinansiering av næringsdrivende fastleger og faktiske kostnader ved kommunal drift, ikke er tilgjengelig.

Kostnader for fastlegeordningen utgjorde 12,5 mrd. kroner i 2021, noe som er en økning på 10,3 prosent fra 2020. Prisjustert så var kostnadsøkningen på 5,0 prosent. Fra tabell 4.2 ser vi at basisfinansieringen økte med 10,3 prosent og at refusjoner fra folketrygden økt med 13,6 prosent. Egenandeler og egenbetaling fra pasienter var stort sett uendret sammenlignet med 2020.

Tabell 4.2. Kostnader for fastlegeordningen. Tall i mill. kroner, løpende priser

 

Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Basisfinansiering

 

 

 

 

 

Grunntilskudd og basistilskudd

2 633

2 930

3 227

10,1

22,6

Utjamningstilskudd

159

155

175

12,6

9,9

Sum basisfinansiering

2 792

3 085

3 402

10,3

21,8

Refusjoner

 

 

 

 

 

Takstrefusjoner

3 947

4 334

4 804

10,9

21,7

Refusjon frikortegenandeler

817

939

1 215

29,4

48,7

Refusjon øvrige egenandeler

412

624

696

11,5

68,7

Refusjon L-takster NAV

299

284

307

8,1

2,9

Sum refusjoner

5 475

6 181

7 022

13,6

28,2

Pasientbetaling

 

 

 

 

 

Egenandeler

1 947

1 906

1 914

0,4

-1,7

Egenbetaling

154

137

136

-0,9

-12,0

Sum pasientbetaling

2 101

2 043

2 050

0,3

-2,4

Sum totalt

10 369

11 309

12 474

10,3

20,3

Det framgår av figuren nedenfor at basisfinansieringens andel av totale kostnader for fastlegeordningen har vært stabil på omtrent 27 prosent i perioden 2019 til 2021. Vi ser videre at kostnadsandelen til pasientbetaling har gått ned og at kostnadsandelen for folketrygdrefusjoner har økt i perioden.

Figur 4.2. Basisfinansiering, refusjoner og pasientbetaling som prosentvis andel av totale kostnader for fastlegeordningen. 2019 -2021.
Figur 4.2. Basisfinansiering, refusjoner og pasientbetaling som prosentvis andel av totale kostnader for fastlegeordningen. 2019 -2021.

 

Fotnoter

[39] Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (2021), Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen – tredje oppfølgingsundersøkelse. Rapport på oppdrag av KS.

Siste faglige endring: 19. mai 2022