Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Nærmere om basistilskudd, grunntilskudd og utjamningstilskudd

Hovedmodellen for drift i fastlegeordningen er basert på privat næringsdrift finansiert gjennom listeinnbyggertilskudd fra kommunene, refusjoner fra folketrygden og pasientbetaling. Listeinnbyggertilskuddene utbetales månedlig på grunnlag av antall listeinnbyggere på den enkelte fastleges liste.

Basistilskudd utbetales med en høyere årlig sats per listeinnbygger for de 1000 første listeinnbyggerne på listen (knekkpunkt). I 2021 ble basistilskuddet under knekkpunktet økt fra 577 kroner per listeinnbygger til 642 kroner med virkning fra 1. juli. Tilskudd over knekkpunktet ble økt fra 499 kroner til 526 kroner. Fra 1. juli utgjør "knekkpunkttillegget" 116 kroner per listeinnbygger årlig.

Utjamningstilskudd og grunntilskudd skal være en økonomisk kompensasjon til næringsdrivende med ufrivillig korte pasientlister.

Utjamningstilskudd gis til fastleger i kommuner med under 5000 innbyggere og hvor gjennomsnittlig listelengde er mindre enn 1200 pasienter. Utjamningstilskuddet beregnes som basistilskudd for differansen mellom referanselisten på 1200 innbyggere og gjennomsnittlig listelengde i kommunen. Alle fastlegene i kommunen mottar samme beløp. Bare næringsdrivende fastleger vil få utbetalt tilskuddet, og for 2021 utgjør beregnet utjamningstilskudd 55,1 mill. kroner for lister med fast lege. Av totalt beregnet utjamningstilskudd på 175 mill. kroner, utgjør dette 31 prosent. I desember 2021 var det 211 næringsdrivende fastleger som kunne motta utjamningstilskudd.

Grunntilskudd gis til næringsdrivende fastleger med under 500 listeinnbyggere, hvor listetaket er over 500 og fastlegeavtalen er inngått i løpet av siste to år. Grunntilskuddet beregnes da som basistilskudd for 500 listeinnbyggere. Ordningen med grunntilskudd ble innført med virkning fra mai 2020. I 2021 utgjorde grunntilskudd til næringsdrivende fastleger 10,7 mill. kroner. For fastlegene som mottok grunntilskudd i 2021 utgjorde grunntilskuddet en økning i basisfinansieringen på 4,7 mill. kroner sammenlignet med basistilskudd etter faktisk listelengde. Gjennomsnittlige månedlige utbetalinger utgjorde 11 307 kroner for fastlegene som mottok grunntilskudd. Etter at grunntilskuddet ble innført i mai 2020 er det stadig færre fastleger som mottar grunntilskudd. I desember 2021 var det 27 fastleger som mottok grunntilskudd og i mars 2022 var antallet ytterligere redusert til 22.

Tabellen nedenfor viser de ulike elementene i basisfinansieringen fordelt på næringsdrivende og fastlønnede fastleger, og om listen var med eller uten fast lege den måneden tilskuddet ble beregnet.

Tabell 4.3 Basisfinansiering 2021 fordelt på næringsdrivende og fast ansatte fastleger, og lister med og uten fast lege. Tall i 1000 kroner.

 

Lister med fast lege

Lister uten fast lege

Sum

Lister med fastlønnede leger

   

 

Grunntilskudd

12 585

6 119

18 705

Basistilskudd <= 1000

291 894

24 265

316 159

Basistilskudd > 1000

4 329

280

4 609

Utjamningstilskudd

97 228

15 787

113 015

Sum fastlønnede

406 035

46 453

452 488

Lister med næringsdrivende leger

   

 

Grunntilskudd

10 653

3 823

14 475

Basistilskudd <= 1000

2 399 469

41 271

2 440 741

Basistilskudd > 1000

431 582

949

432 531

Utjamningstilskudd

55 076

6 962

62 039

Sum næringsdrivende

2 896 780

53 006

2 949 786

Alle lister

   

 

Grunntilskudd

23 238

9 942

33 180

Basistilskudd <= 1000

2 691 363

65 537

2 756 900

Basistilskudd > 1000

435 910

1 230

437 140

Utjamningstilskudd

152 304

22 750

175 054

Sum alle

3 302 815

99 458

3 402 273

Siste faglige endring: 19. mai 2022