Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Bedre faglig praksis basert på forskning og tilgjengelig kunnskap

Et viktig ledd i å oppnå god kvalitet til alle er å styrke satsningen på det systematiske arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mangel på tid og tilrettelegging for arbeid med kvalitetsforbedring, er en av flere faktorer som påvirker tjenestens evne til å utøve beste praksis og sikre at alle innbyggere til enhver tid får beste tilgjengelig helse og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere hvordan det kan etableres et nasjonalt system for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetjenesten i kommunen. Oppdraget innebærer å identifisere hva som må til for at det kan jobbes mer strategisk og systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Utredningen gjennomført av Helsedirektoratet i samarbeid med relevante aktører i tjenesten, skisserer innretningen av nasjonalt system som skal understøtte kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, deriblant allmennlegetjenesten[32]. Det løftes 7 tiltak som skal bidra til å styrke dette systemet. Disse tiltakene er nå til vurdering hos Helse- og omsorgsdepartementet. Noen av tiltakene knytter seg til behovet for mer praktisk tilrettelegging via tilgang til veiledende materiell og støtte relevant for kvalitetsforbedring. Disse tiltakene må derfor sees i sammenheng med oppdraget om å utarbeide veileder for systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet som har blitt satt på vente i påvente av resultater fra utredningen.

Flere av utfordringene identifisert i utredningen knytter seg til rammebetingelser, og tiltakene i både målområde en og to vil få stor betydning for evne til å jobbe med systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Av særlig betydning her, er tiltak som retter seg mot å redusere arbeidsbelastning og frigjøre tid. På samme måte vil tiltak knyttet til helhet og kvalitet i spesialistutdanningen, ha betydning for en styrket kompetanse knyttet til kvalitetsforbedring. Denne kompetansen sammen med helse- og omsorgsfaglig kompetanse, er nødvendig for kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenestene. Helsedirektoratet på bakgrunn av oppdrag, jobber sammen med Legeforeningens spesialitetskomite med å gjøre kvalitetsarbeid tellende for etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin, og følger med på kvaliteten i spesialistutdanningen i allmennmedisin som gjelder læringsmål om kvalitet og pasientsikkerhet.

Et nasjonalt system for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet avhenger av god tilgang til informasjon om kvalitet i tjenesten. En satsning på systematisk arbeid med kvalitetsforbedring er derfor avhengig av utvikling og tilgjengeliggjøring av informasjon som beskrevet i kapitelet om bedre kunnskap om kvalitet i tjenestene over. Det jobbes løpende med å sikre at disse tiltakene ivaretar behov knyttet til arbeid med pasientsikkerhet og systematisk kvalitetsforbedring.

 

Fotnoter

[1] Helsedirektoratet: Nasjonalt system for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring i allmennlegetjenesten. 2022 (ikke publisert)

Siste faglige endring: 19. mai 2022