Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.5Redusere fastlegers arbeid med attester og erklæringer

1.5.1 Informasjonsutveksling mellom NAV og fastleger

NAV fikk 12.oktober 2020 et oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å gjennomgå attester og erklæring som fastleger utsteder for Arbeids- og velferdsetaten. Prosjektets hensikt er å bedre informasjonsutvekslingen for å avlaste fastlegene for oppgaver, samt øke kvaliteten på informasjonsinnhentingen. Herunder vurdere om attester og erklæringer kan tas bort eller forenkles, og om helsedata som foreligger kan gjenbrukes.

Gjennom arbeidet er det kommet frem fra både fastlegene og NAV at det er stort forbedringspotensial innen informasjonsutvekslingsområdet. Det er imidlertid en generell enighet om at selve innholdet i informasjonsutveksling, samt prosessen for gjennomføring, jevnt over er nødvendig for å oppnå god kvalitet i arbeidet. Det viktigste forbedringsområdet ligger dermed ikke i skjemaenes innhold og oppgavene som sådan, men mer i hvordan informasjonsinnhentingen gjennomføres, herunder prosessen for dialog og samhandling. Forbedringene gjelder både det å digitalisere løsningene, men også endringer i samhandlingsformen som forventes å skape mer effektivitet og høyere kvalitet. Når en ser på totalomfanget av informasjonsutvekslingen, er det to skjema som skiller seg særlig ut, Sykmeldingen og Legeerklæring ved arbeidsuførhet. De to er de som benyttes mest og representerer om lag 90 % av mengden skjemaer med helseopplysninger fastlegene sender til NAV. Dersom en skal redusere fastlegens tidsbruk på attester og erklæringer, er det nærliggende å fokusere på endringer i disse to skjemaene. Samtidig skiller de seg fra de andre skjemaene ved at de er integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ-systemer) og endringer medfører dermed utvikling også i EPJ-systemene.

Rapporten kommer med anbefalinger om å se nærmere på følgende områder:

  • Fortsette å digitalisere dialogen samt øke brukervennligheten i selve skjemaene
  • Se nærmere på områder tilknyttet redigert journaluttrekk i yrkesskade- og sykdomssaker
  • Se nærmere på funksjonsbegrepet og hvordan innrapportering av funksjon bør skje. Fra både NAV, fastleger og annet helsepersonell som har vært involvert arbeidet har det vært uttrykt usikkerhet om hvordan sikre kvalitetsmessige gode funksjonsvurderinger
  • Teste ut nye samhandlingsmodeller for å jobbe bedre og mer effektiv sammen for å få bruker raskere tilbake til jobb. Det er også identifisert at det forventes store muligheter rundt å identifisere de brukere eller brukergrupper en bør fokuserer innsatsen rundt.

De forventes at anbefalingen i rapporten følges opp i et samarbeid mellom Arbeid- og velfersdirektoratet, Helsedirektoratet og Helsedirektoratet. Rapporten ble levert mai 2021[19].

1.5.2 Attester og erklæringer som faller utenfor NAV området

Helsedirektoratet leverte i 2019 en rapport som besvarelse på departementalt oppdrag om fastlegers attest- og erklæringsarbeid til Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten omhandler et utvalg av de attester, erklæringer o.l. som fastlegene utsteder utenfor NAV-området. Rapporten gir anbefalinger om en rekke tiltak for å redusere fastlegers arbeidsbelastning knyttet til attester, erklæringer o.l. Helsedirektoratets anbefalinger er i liten grad blitt fulgt opp.

Det er i 2022 gitt oppdrag til Helsedirektoratet om å vurdere tiltak for å redusere fastlegers arbeidsbelastning knyttet til attester, erklæringer o.l. utenfor NAV-området. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet og skjer i samarbeid med KS og Legeforeningen. En del av oppdraget er å fremme forslag til en ny bestemmelse i fastlegeforskriften med siktemål å gi en uttømmende oversikt over de attester, erklæringer o.l. som skal inngå i fastlegers arbeidsportefølje. I tillegg gjøres det vurderinger av tiltak for å redusere fastlegers arbeidsbelastning med attester, erklæringer o.l. Som del av dette vurderes både om attester, erklæringer o.l. kan løses av andre enn fastleger, om det finnes alternativer som kan erstatte enkelte legeattester/-erklæringer, digitaliseringspotensial og identifisering av attester, erklæringer o.l. som bør avvikles.

Arbeidet forventes å avsluttes medio juni 2022 der det gis konkrete anbefalinger til endringer og tiltak.

 

Fotnoter

[19] Rapport om informasjonsutveksling mellom NAV og fastleger - nav.no

Siste faglige endring: 11. mars 2024