Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.6Arbeidsdeling og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 har som mål at pasientene skal oppleve sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner. I planen beskrives det hvordan helsepersonell gjennom samhandling kan spille hverandre gode og hvordan digitale løsninger kan gjøre arbeidshverdagen enklere.

Det ble i november 2019 signert avtale mellom KS og daværende regjering om etablering av 19 helsefellesskap, en samarbeidsarena for helseforetak og omliggende kommuner i opptaksområdet samt lokale fastleger og brukerrepresentanter. Helsefellesskapene er en arena hvor kommuner og sykehus planlegger og utvikler tjenester sammen med brukere og fastleger.

I 2021 samarbeidet legeforeningen og KS om anbefalinger for fastlegerepresentasjonene i helsefellesskapene. Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene. Med bakgrunn i at flere helsefellesskap ønsket seg en arena for erfaringsdeling ble det våren 2021 etablert et nettverk for helsefellesskap. Det første møtet i nettverket ble arrangert som digitalt møte 17. juni 2021. Tema for møtet var bruker- og fastlegerepresentasjon i helsefellesskapene. Anbefalingene fra KS og Legeforeningen ble presentert i nettverksmøtet.

I "Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap" står det: "Fastlegene som oppnevnes er representanter for fastlegetjenesten i kommunens arbeid i helsefelleskapene. Representasjon inn i helsefellesskapene er ikke en tillitsvalgtoppgave." Anbefalinger i veilederen er at oppnevning av fastleger til helsefellesskapene skjer basert på den allerede etablerte strukturen "Lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (LSU)". Videre bør fastleger som deltar i de ulike nivåene forutsettes også å delta i ulike forberedende aktiviteter, for eksempel møter og annen dialog som helsefellesskapssekretariatet har ansvar for på vegne av kommunene i helsefellesskapet. For næringsdrivende fastleger anbefaler partene godtgjøring som næringsdrivende tilsvarende honorarsatsen i rammeavtalen pkt. 12.5.

KS og legeforeningen har også utviklet tre anbefalinger for ledelse av legetjenesten i kommunene, som gir et godt grunnlag for arbeidet i helsefellesskapene:

  1. Kommunens helseledelse og legene sammen bør ha en prosess hvor de etablerer og oppdaterer en plan for legetjenesten.
  2. Kommunens helseledelse og legene bør samarbeide om hensiktsmessig bruk av lokale aktivitets- og kvalitetsdata som forbedrings og ledelsesverktøy.
  3. De økonomiske forholdene i samarbeidet mellom kommunene og fastlegene bør være klarlagt i forkant av plan- og systemarbeidet.

I 2021 ble det vedtatt et tillegg i Helse- og omsorgstjenesteloven om at kommuner og foretak skal planlegge tjenester sammen, ikke bare samarbeide. Dette har ikrafttredelse fra august 2022.

Per april 2022 er alle de 19 helsefellesskapene formelt etablert, men har kommet ulikt langt i sitt arbeid.

I helsefellesskapene bør fastlegene ha en viktig rolle og Helsedirektoratet vil ha oppmerksomhet på fastlegenes rolle i helsefellesskapene i den kommende tiden. Oppfølging av fastlegesituasjonen vil ha høy oppmerksomhet også kommende år, og knyttes sterkere mot helsefellesskapenes arbeid med kompetansedeling. En fungerende primærhelsetjeneste og herunder fastlegeordning, er et nødvendig premiss for en fungerende samhandling mellom nivåene.

Siste faglige endring: 19. mai 2022