Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.2Vedlegg B: Om innspill fra personer i målgruppen og aktører i det rusforebyggende arbeidet

I løpet av arbeidet med oppdraget er målgruppa og aktører i det rusforebyggende arbeidet blitt invitert til å gi innspill, synspunkter og vurderinger til faggruppa. Det er blitt avholdt to fysiske innspillsmøter hos Helsedirektoratet, henholdsvis 6. november 2023 og 12. januar 2024. Aktørene har også fått anledning til å kun gi skriftlige innspill.

Følgende aktører har gitt innspill:

 • Tryggere Ungdom
 • Barn av rusmisbrukere (BaR)
 • Ungdom og fritid
 • Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
 • Skeiv Ungdom
 • Juvente
 • Russerepresentant
 • Actis
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid
 • Folkehelseforeningen Ung
 • Mental Helse Ungdom
 • Uteseksjonen, Oslo kommune
 • Utdanningsforbundet
 • IOGT, Sterk og Klar
 • Norsk Psykiatrisk forening
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Politiet
 • KORUS Bergen
 • Rune Swahn

I invitasjonen ble de inviterte bedt om å svare på følgende spørsmål:

"Hva mener dere er god rusmiddelforebygging for barn og unge – både når det gjelder alkohol og andre rusmidler?"

De inviterte som kom på innspillsmøtene holdt muntlige innlegg, og med noen få unntak fikk vi i tillegg tilsendt skriftlige innspill.

Innspillene viste at det er et stort engasjement for rusforebygging, og at det også er mye godt arbeid som gjøres av ulike aktører. Det er stor enighet om at det er nødvendig å ha fokus på forebygging og å arbeide for god psykisk helse og livsmestring blant barn og unge.

Vi har sammenfattet noen av de sentrale punktene som gikk igjen i flere innspill:

 • Utsette debut
 • Opprettholde/opprette flere rusfrie arenaer og aktiviteter
 • Fritidstilbud for de som ikke deltar i organisert idrett eller aktiviteter
 • Opprettholde og håndheve regulatoriske virkemidler (begrense tilgjengelighet, reklameforbud etc.)
 • Gi god og riktig informasjon på en måte ungdom forstår og som treffer dem
 • Medvirkning fra målgruppen er sentralt for gode tiltak
 • Benytte gode rollemodeller, personer som barn og unge kan relatere seg til
 • Ikke skremsel (imidlertid er det er effektivt overfor noen, men ikke for andre)
 • Møte ungdommen og deres foresatte på en tilpasset måte
 • God informasjon til foreldre, tilpasset ulike kulturer
 • Motarbeide årsakene til frykten for å ta kontakt med eksisterende hjelpetiltak
 • Skape trygge oppvekstsvilkår og trygge foreldre/omsorgspersoner
 • Benytte kunnskapsbasert og erfaringsbasert forebygging som har vist effekt
 • Tverrsektorielt samarbeid
 • Nødvendig med tilstrekkelig ressurser for god forebygging
 • Motarbeidelse av normalisering av både alkohol og andre rusmidler
 • Økt livsmestring hos unge

Siste faglige endring: 14. mars 2024