Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.3Vedlegg C: Faggruppens arbeidsform og arbeidsprosessen

Faggruppen har hatt i alt 12[12] møter hvorav tre heldagsmøter og ni kortere møter av 1,5 til 2 timers varighet. To av heldagsmøtene ble delvis brukt til innspill fra representanter for ulike aktører/målgrupper. Møtene har i hovedsak vært digitale, men også noen rent fysiske og noen hybridmøter. Møteledelse og arbeid med tekstutkast ble i perioden september til 20. november 2023 gjennomført av sekretariatet i Helsedirektoratet. I den etterfølgende perioden (fram til 1. februar 2024) har Ingeborg Rossow vært frikjøpt fra arbeidsoppgaver i FHI for å lede faggruppen og arbeide med tekstutkast til faggruppens leveranser. Faggruppens øvrige medlemmer har arbeidet med dette forslaget til program i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver. Omfanget av faggruppens arbeid er blitt mer omfattende enn hva som var opprinnelig antatt, både med hensyn til antall møter og medgått tid utenom møtetid. Arbeid med utforming av en omforent tekst til leveransene har skjedd både på møter og utenom møter. Sistnevnte ved at tekstbidrag, innspill og kommentarer fra faggruppemedlemmer og sekretariatet er lagt inn på et felles digitalt delingssted (Teams) eller/og delt på e-post. En ekstern leser (Jasmina Burdzovic, forsker i FHI) har gjennomgått manuskriptet kort tid før ferdigstillelse og har gitt verdifulle kommentarer og innspill.  

Sekretariatet har på vegne av Faggruppen undersøkt mulighetene for å bestille en kunnskapsoppsummering fra FHI. FHI har imidlertid meldt at de ikke har kapasitet til å gjennomføre noen kunnskapsoppsummeringer for Helsedirektoratet i 2023. Sekretariatet har i møte med Helse- og omsorgsdepartementet i oktober 2023 formidlet en forespørsel fra faggruppen om å få forlenget fristen for levering av arbeidet, men departementet holdt på fristen 1. februar.

 

[12] I 2023:  07.09, 18.09, 13.10, 25.10, 06.11, 20.11, 08.12, 15.12 og i 2024: 12.01, 18.01, 24.01 og 29.01

Siste faglige endring: 14. mars 2024