Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.1Vedlegg A : Mandat – faggruppe for nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge

Bakgrunn

Helsedirektoratet har følgende oppdrag i tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2023:

Helsedirektoratet skal bidra til oppstart og utarbeiding av et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Formålet med programmet er å begrense skadene rusmiddelbruk kan medføre gjennom å implementere kunnskapsbaserte verktøy og metodikk hos aktører med ansvar for rusforebygging.

Som en første fase av arbeidet skal Helsedirektoratet etablere og lede en faggruppe som utarbeider det faglige innholdet og struktur for programmet, samt foreslå forankring og implementering av programmet. Utkast til mandat for faggruppen forelegges departementet innen 1. mai 2023. 

På denne bakgrunn oppnevner direktoratet herved en Faggruppe for nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

Formål

Faggruppen skal innen 1. februar 2024 levere forslag til et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Programmet skal dekke både alkohol, narkotika og andre rusmidler. Forslaget skal omfatte universelle/primærforebyggende og selektive strategier samt tidlig intervensjon. Faggruppen kan selv vurdere om målgruppen bør spesifiseres ytterligere.

I denne sammenhengen defineres program som en samling av verktøy og metodikk som skal bidra til at aktører i det rusforebyggende arbeidet i større grad jobber kunnskapsbasert.

Programmet skal ikke være tidsavgrenset og må sees i sammenheng med andre relevante programmer og initiativer lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sammensetning og sekretariat

Faggruppa består av personlig oppnevnte medlemmer med bakgrunn fra relevante kompetansemiljøer, forskning og forvaltning, i tillegg til brukerrepresentasjon fra målgruppa, se egen liste. Medlemmene oppnevnes av Helsedirektoratet.

Faggruppa starter sitt arbeid så fort den er oppnevnt, og leverer sluttrapport innen 1. februar 2024.

Helsedirektoratet ved Avdeling levekår leder møtene i arbeidsgruppa og fungerer som sekretariat, men står ikke som institusjon ansvarlig for arbeidsgruppens endelige forslag.

Sekretariatet bistår arbeidsgruppen med praktisk tilrettelegging og gjennomføring av møter, saksforberedelse, utredningsarbeid og referatføring.

Arbeidsgruppens leveranser

Faggruppen skal

  • Anbefale rammer for forebyggende tiltak som skal inkluderes i programmet
  • gi anbefalinger om programmets faglige innhold og struktur
  • gi anbefalinger om hvordan programmet kan implementeres lokalt, regionalt og nasjonalt
  • legge til rette for at programmet kan evalueres

For problemstillinger som trenger ekspertise utover medlemmenes kompetanseområder kan gruppen suppleres med nødvendig kompetanse etter faggruppens innspill/behov. Faggruppen kan også initiere mindre utredninger og andre leveranser fra eksterne miljøer. Faggruppen skal se hen til UNODC/WHOs internasjonale standarder for forebygging og European Prevention Curriculum (EUPC) handbook. Det forutsettes at arbeidet har et tverrfaglig perspektiv.

Arbeid i og for arbeidsgruppen godtgjøres etter gjeldende regler i Statens personalhåndbok.

Sluttrapport og videre arbeid

Arbeidsgruppens sluttrapport overleveres Helsedirektoratet innen 1. februar 2023. Oppfølgingen av arbeidet vil bl.a. avhenge av videre føringer og rammer fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet skal lage en foreløpig plan for evaluering innen 4 uker etter at faggruppen har konkretisert innholdet i programmet samt tilhørende tiltak.

Et nasjonalt kompetansemiljø vil trolig i neste fase få ansvar for å videreutvikle og implementere programmet i samarbeid med relevante aktører. Det kan vurderes om faggruppen kan være et rådgivende organ i tilknytningen til forankringen og implementeringen av programmet.

Siste faglige endring: 14. mars 2024