Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Screeningkriteriene

Kriteriene ble utarbeidet i Helsedirektoratet i 2014, basert på kriteriene fra WHO, Sverige og UK. Denne rapporten ble sendt HOD som innspill til en prosess, og kriteriene ble ikke formelt vedtatt eller publisert. Rapporten omhandler både kreftscreening og nyfødtscreening, og kriteriene er tenkt å være generiske. I dag ligger kriteriene publisert på Helsedirektoratets nettside for kreftscreening: Screening for kreft - Helsedirektoratet 

Tilstand 

1. Tilstanden skal være et viktig helseproblem. 
2. Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent. 
3. Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan detekteres. 

Test 

4. Det må finnes en sikker, presis og validert test. 
5. Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av testpositive må være definert. 
6. Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen. 

Behandling 

7. Det må finnes tiltak eller behandling som gir bedre effekt i tidlig stadium enn ved klinisk diagnostikk. 
8. Tiltak/behandling må være etablert og godt dokumentert. 
9. Tiltak/behandling skal være akseptabel for målgruppen. 

Screeningprogrammet 

10. Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk dødelighet eller sykelighet av tilstanden. 
11. Helsegevinstene må være større enn de negative effektene. 
12. Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt. 
13. Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk perspektiv. 
14. Informasjon om deltagelse i screeningprogrammet må være kunnskapsbasert og bidra til informerte valg. 

Kostnader, økonomiske konsekvenser 

15. Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til kostnadseffektivitet. 
16. Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og evaluering av programmet. 

Screeningkriterien gjenspeiler på mange måter de fire grunnprinsippene i medisinsk etikk; å gjøre godt, å respektere selvbestemmelse, å ikke skade, og å være rettferdig[37].

Å gjøre godt er bl.a. beskrevet slik: "Samfunnet har imidlertid gitt helsepersonell en særlig forpliktelse til å gjøre godt ved å bedre pasienters og brukeres helse og velferd. Å gjøre godt ved å forebygge, hele, lindre og gi omsorg er derfor den fremste oppgaven for helsepersonell[38]".

Screeningkriteriene stiller krav om at testene skiller godt mellom friske og syke, at det finnes en behandling, og at helsegevinsten skal være større enn de negative effektene. Dette vil bidra til å redusere risiko for overbehandling. Screening er frivillig. Det er en forutsetning at personvern er ivaretatt.

Både Sverige[39] og Storbritannia[40] har oppdatert sine screeningkriterier, som nå inneholder punkter om genetiske tester, se kapittel 7. 

 

Siste faglige endring: 26. juni 2024