Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Utvalgskriterier

Vår definisjon av alvorlige psykiske lidelser er beskrevet i første rapport med styringsformasjon til helsefellesskapene, der pasientgruppen var identifisert i NPR data fra 2019[4]. Vi har her gjort tilsvarende uttrekk av pasienter i NPR data fra 2020. Dette inkluderer alle pasienter i alderen 18 år og eldre som har hatt minst en kontakt i psykisk helsevern i løpet av 2020 og registrert diagnosekode for schizofreni (F20, F25), bipolar lidelse (F30, F31), depresjon (F32, F33) eller personlighetsforstyrrelse (F60-F69) som hovedtilstand eller annen tilstand. Utvalget inkluderer totalt 67632 pasienter, som er litt færre pasienter enn i utvalget fra 2019 (n = 68930).  Dette kan ha sammenheng med pandemien. Vi må ta forbehold om at både omfanget av pasienter og bruken av helse- og omsorgstjenester i 2020 kan avvike fra et «normalår».

Formålet med denne rapporten er å beskrive forløp etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Utvalget er derfor videre avgrenset til pasienter som i løpet av 2020 hadde minst ett avsluttet døgnopphold innen psykisk helsevern. Dette inkluderer 15911 pasienter, dvs. om lag 1/4 av det opprinnelige utvalget. I denne gruppen døde 324 pasienter i løpet av det første året etter utskrivning. Disse pasientene er ekskludert fra videre analyser, og det endelige utvalget utgjør dermed 15587 pasienter.

 

[4] Styringsinformasjon til helsefellesskapene. Del III: Pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Helsedirektoratet (2021).

Siste faglige endring: 23. januar 2024