Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Datagrunnlag

Helsedirektoratet har til arbeidet med denne rapporten hatt tilgang på data i Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) fra perioden 2017-2020. Analysene er i hovedsak avgrenset til pasienter og tjenester i 2020 og 2021.

Pasientgruppen er identifisert i NPR data, basert på registrert kontakt og diagnosekoder i psykisk helsevern. Se kapittel 4 for nærmere omtale av utvalgskriterier. Informasjon om pasientens alder, kjønn og bosted er hentet fra NPR, men supplert med data fra KPR ved behov. Bosted er basert på sist rapporterte bostedskommune i utskrivningsåret (2020).

Følgende tjenestetyper inngår i rapporten:

  • Polikliniske kontakter og døgnopphold i psykisk helsevern: Grunnlaget er aktivitetsdata rapportert til NPR fra offentlige og private foretak innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Analysene tar utgangspunkt i alle innrapporterte episoder, klassifisert i polikliniske kontakter (omsorgsnivå = 3) og døgnopphold (omsorgsnivå = 1). Dersom en pasient har registrert flere døgnopphold som tangerer eller overlapper hverandre i tid, er disse aggregert før videre analyse. Merk at polikliniske kontakter inkluderer episoder både i psykisk helsevern og TSB, mens døgnopphold er avgrenset til psykisk helsevern.  Døgnbehandling i TSB har kun begrenset omfang i vårt pasientutvalg[1].
     
  • ACT/FACT team: Grunnlaget er aktivitetsdata rapportert til NPR fra offentlige og private foretak innen psykisk helsevern og TSB. Analysene tar utgangspunkt i alle registrerte, unike perioder i særtjenestegruppe TS01 «Behandling og oppfølging gjennom ACT-team eller lignende ambulant oppsøkende behandlingsteam», som definert i ISF-regelverket[2] og NPK (Norsk pasientklassifisering)[3].
     
  • Fastlege og legevakt: Grunnlaget er innsendte refusjonskrav til HELFO fra fastlege (praksistype = 62, 63, 64) og legevakt (praksistype = 65, 66), som inngår i KPR (KUHR). Analysene tar utgangspunkt i alle registrerte enkeltregninger og teller disse som kontakter.
     
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester: Grunnlaget er opplysninger om brukere og tjenester som kommunene har rapportert til KPR. Analysene tar utgangspunkt i alle registrerte vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester med gyldig startdato i den aktuelle perioden. Dersom en pasient har registrert flere vedtak for samme type tjeneste med ≤7 dager avstand i tid, er disse aggregert til en sammenhengende vedtaksperiode/tjeneste før videre analyse. Merk at KPR data kun inkluderer vedtaksfestede helse- og omsorgstjenester og ikke lavterskeltilbud og andre tjenester i kommunen som pasienten fritt kan oppsøke eller som avtales direkte med personell uten foregående rettighetsvurdering.

Forløp er konstruert ved å koble alle data for samme pasient over år og på tvers av registre, deretter sortere alle tjenester etter dato. Merk at ulike tjenester tidfestes på ulike måter, og ikke alle like nøyaktig. Polikliniske kontakter, døgnopphold i psykisk helsevern og kontakter hos fastlege og legevakt er registrert med både dato og tidspunkt for tjenestestart og -slutt.  Kommunale tjenester registreres med start- og eventuell sluttdato for en periode som vedtaket gjelder, og det er dessuten noe usikkerhet knyttet til kvaliteten på denne registreringen. For ACT/FACT team er det kun krav om registrering en gang per kalendermåned, og det forutsettes at pasienten har fått oppfølging i minst halvparten av denne måneden.

Nærmere informasjon om datagrunnlag og definisjoner er angitt fortløpende i teksten.

 

Siste faglige endring: 23. januar 2024