Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.5Tvang i psykisk helsevern

Av de 15587 pasientene som ble utskrevet fra døgnbehandling i 2020 var 4259 pasienter (27 prosent) underlagt tvang i psykisk helsevern samme år, i form av tvangsinnleggelse[6] eller behandling uten eget samtykke[7]. Tabell 3 viser hvordan andelen er fordelt etter utskrivningsdiagnose. Bruk av tvang var mest utbredt blant pasienter med schizofreni (58 prosent) og andre psykotiske lidelser (62 prosent) og minst utbredt blant pasienter med andre affektive lidelser (5 prosent).

Tabell 3. Bruk av tvang blant pasienter som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Antall og andel pasienter fordelt etter utskrivningsdiagnose.

Utskrivningsdiagnose

Pasienter totalt

Herav pasienter med tvang

 

Antall

Antall

Andel (%)

Schizofreni

3289

1914

58

Bipolar lidelse

2044

756

37

Alvorlig depresjon

1261

249

20

Personlighetsforstyrrelser

1401

216

15

Andre psykotiske lidelser

452

281

62

Andre affektive lidelser

2838

148

5

Angst og andre nevrotiske lidelser

2000

155

8

Ruslidelser

907

231

25

Symptomdiagnoser

308

30

10

Annen diagnose

906

252

28

Ikke registrert

181

27

15

Total

15587

4259

27

Vi har i denne rapporten ikke identifisert den aktuelle tvangsinnleggelsen eller perioden hvor pasientene var underlagt tvungen behandling. Vi vil isteden belyse hva som kjennetegner forløp etter utskrivning fra psykisk helsevern blant pasienter som er eller har vært underlagt tvang, som en egen undergruppe av utvalget (kapittel 7).

 

[6] Innleggelser der pasienten er henvist til tvang. Inkluderer både innleggelser bestående av kun tvungen observasjon og innleggelser der tvungent psykisk helsevern er etablert.

[7] Vedtak etter psykisk helsevernloven rapportert til NPR.

Siste faglige endring: 23. januar 2024