Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Diagnosegrupper

Som i tidligere arbeid vil vi i rapporten bruke begrepet "alvorlig psykisk lidelse" om hele pasientutvalget, selv om det vanligvis refererer spesifikt til schizofreni og bipolar lidelse. Vi tar høyde for at alvorlighetsgraden varierer og presenterer resultater både for hele pasientutvalget samlet, og separat for ulike diagnosegrupper. Merk at vi ikke har tilgjengelige data om pasientenes symptomtrykk eller funksjonsnivå, og dette kan variere både mellom og innad i diagnosegruppene.

I det totale utvalget av pasienter i 2020 (n = 67632) er fordelingen mellom diagnosegrupper sammenlignbar med fordelingen i utvalget fra 2019. Fordelingen er derimot annerledes blant pasienter som ble utskrevet fra døgnbehandling (n = 15587). I denne undergruppen er det en høyere forekomst av schizofreni (25 prosent), bipolar lidelse (19 prosent) og personlighetsforstyrrelser (23 prosent), og en lavere forekomst av depresjon (49 prosent). Dette indikerer at døgnbehandling i psykisk helsevern er mer utbredt blant pasienter med de alvorligste lidelsene.

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser har høy forekomst av komorbide tilstander, og den første rapporten til helsefellesskapene viste betydelig overlapp mellom diagnosegruppene. For å se nærmere på sammenhenger mellom diagnose og forløp etter utskrivning, vil vi i det videre klassifisere pasientene etter utskrivningsdiagnose (sist registrerte hovedtilstand) på det aktuelle døgnoppholdet. Dette kan antas å være diagnosen med størst betydning for innretningen av helsehjelpen på det aktuelle tidspunktet, og gjør det mulig å klassifisere pasientene i gjensidig utelukkende grupper.

Tabell 1 viser fordelingen av pasienter etter utskrivningsdiagnose. Rapporten vil ha særlig fokus på utskrivningsdiagnoser som korresponderer med gruppene i det opprinnelige utvalget, samt ruslidelser. De fem gruppene er uthevet i tabellen. Merk at gruppen med depresjon er avgrenset til alvorlig depresjon (tilstandskoder F32.2, F32.3, F33.2 og F33.3). Andre (milde/moderate) former for depresjon inngår her i kategorien «andre affektive lidelser».

De fem utvalgte diagnosegruppene utgjør til sammen 57 prosent av pasientutvalget (n = 8902 pasienter).

Tabell 1. Utskrivningsdiagnose på avsluttet døgnopphold i psykisk helsevern i 2020 blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Antall pasienter og andel (%) av det totale utvalget.

Utskrivningsdiagnose

Antall pasienter

Andel pasienter (%)

Schizofreni (F20, F25)

3289

21

Bipolar lidelse (F30, F31)

2044

13

Alvorlig depresjon (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3)

1261

8

Personlighetsforstyrrelser (F60-F69)

1401

9

Andre psykotiske lidelser (F2 ekskl. schizofreni)

452

3

Andre affektive lidelser (F3 ekskl. bipolar lidelse og alvorlig depresjon)

2838

18

Angst og andre nevrotiske lidelser (F40-F48)

2000

13

Ruslidelser (F10-F19)

907

6

Symptomdiagnoser (R-koder)

308

2

Andre diagnoser

906

6

Ikke registrert

181

1

Total

15587

100

Siste faglige endring: 23. januar 2024