Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Formål

Helsedirektoratet har nylig igangsatt et arbeid med å beskrive individuelle pasientforløp i aktivitetsdata fra NPR og KPR, hvor vi følger samme pasient over tid og på tvers av ulike tjenesteområder. Dette gjør det mulig å se nærmere på kronologi og andre sammenhenger mellom tjenestene i spesialisthelsetjenesten og kommunen.  Et av formålet med arbeidet er å videreutvikle styringsinformasjonen om de prioriterte pasientgruppene og etablere flere indikatorer for helsefellesskapene.

Denne rapporten presenterer de første resultatene fra forløpsanalyser av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Rapporten har fokus på forløp etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Analysene er gjort i et utvalg av pasientgruppen som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i løpet av 2020. Pasientene er fulgt ett år fram i tid og analysene ser nærmere på bruk av både spesialisthelsetjenester (i hovedsak psykisk helsevern), tjenester i kommunen (fastlege, legevakt, kommunale helse- og omsorgstjenester) og integrerte tjenestetilbud (ACT/FACT team).

Rapporten vil belyse følgende problemstillinger:

  1. Hvilke tjenester mottar pasienter med alvorlige psykiske lidelser i løpet av ett år etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern? 
  2. Hva kjennetegner bruk av tjenester i ulike faser av forløpet?
  3. Hvordan henger bruken av ulike tjenester sammen?
  4. Hvordan varierer forløp etter utskrivning mellom ulike undergrupper av pasienter?
  5. Hvordan varierer forløp etter utskrivning mellom regioner og helsefellesskap?

Resultatene i denne rapporten vil supplere tidligere publisert styringsinformasjon til helsefellesskapene om pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Samtidig kan rapporten sees som en del av et pågående arbeid og et utgangspunkt for videre dialog med helsefellesskapene om behovet for styringsinformasjon på kort og lang sikt.

Siste faglige endring: 23. januar 2024