Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Bakgrunn

I Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2020-2023 er det en sentral målsetning å utvikle en «helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste der pasienten kan være en aktiv deltaker i egen helse og behandling». Et sentralt grep for å styrke samhandlingen har vært å etablere 19 helsefellesskap, som består av representanter fra helseforetak og kommuner tilknyttet samme opptaksområde. I helsefellesskapene skal representanter fra helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. NHSP peker på fire pasientgrupper som har særlig behov for god samhandling og derfor bør prioriteres i helsefellesskapene: skrøpelige eldre, personer med flere kroniske lidelser, barn og unge med langvarige og/eller sammensatte behov, og personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle styringsinformasjon til helsefellesskapene som kan understøtte arbeidet med de prioriterte pasientgruppene. Første rapport om pasienter med alvorlige psykiske lidelser ble publisert i 2022. Rapporten beskriver omfang og kjennetegn ved pasientgruppen og bruk av helse- og omsorgstjenester på tvers av sektor og forvaltningsnivå, basert på aktivitetsdata fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Formålet med rapporten var å etablere en felles definisjon av pasientgruppen og en felles forståelse av tjenestetilbudet, og beskrive hvordan dette varierer mellom helsefellesskap og kommuner.

Siste faglige endring: 23. januar 2024