Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Tid til første kontakt og tjeneste

Tid til første kontakt

Figur 14 viser hvilken tjeneste pasienten først hadde kontakt med etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Her inngår polikliniske kontakter og innleggelser i psykisk helsevern og kontakter med fastlege og legevakt. Kommunale tjenester og tjenester fra ACT/FACT team kan ikke tidfestes like nøyaktig (se kapittel 2) og omtales derfor i egne avsnitt under.

Første kontakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel pasienter. N = 15587.
Figur 14. Første kontakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel pasienter. N = 15587.

Det var mest vanlig at første kontakt etter utskrivning var i poliklinikk, enten som eneste kontakt (32 prosent) eller i kombinasjon med legevakt (6 prosent), fastlege (3 prosent) eller begge samme dag (1 prosent).  Samtidig ser vi av figuren at også mange av pasientene hadde første kontakt med kun legevakt (30 prosent) eller fastlege (25 prosent). 

Figur 15 viser median antall dager fra utskrivning til første polikliniske kontakt, konsultasjon hos fastlege, kontakt med legevakt og innleggelse i psykisk helsevern. Median representerer verdien som 50 prosent av pasientene ligger under og 50 prosent ligger over. Ser vi på tallene for hele pasientutvalget, har halvparten av de polikliniske pasientene hatt første polikliniske kontakt i løpet av den første uken etter utskrivning (median 7 dager). Halvparten av pasientene med konsultasjon hos fastlege hadde første konsultasjon i løpet av de første 3-4 ukene (median 25 dager). Halvparten av pasientene med ny døgnbehandling ble innlagt innen 10 uker (median 71 dager) og halvparten av pasientene som mottok tjenester fra legevakt hadde første kontakt innen 11 uker (median 78 dager). 

Median antall dager fra utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern til første polikliniske kontakt, ny innleggelse i psykisk helsevern, konsultasjon med fastlege og kontakt med legevakt i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Avgrenset til pasienter med minst en kontakt i aktuell kategori (se kapittel 5).
Figur 15. Median antall dager fra utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern til første polikliniske kontakt, ny innleggelse i psykisk helsevern, konsultasjon med fastlege og kontakt med legevakt i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Avgrenset til pasienter med minst en kontakt i aktuell kategori (se kapittel 5).

Det er små forskjeller mellom diagnosegruppene i tid til første polikliniske kontakt (6-8 dager). Pasienter med schizofreni skiller seg ut med lang tid til første konsultasjon hos fastlege (46 dager), over dobbelt så lang tid som i de andre utvalgte diagnosegruppene (21-22 dager). De største forskjellene mellom pasientgruppene sees i antall dager til første kontakt med legevakt og til første innleggelse i psykisk helsevern. Pasienter med personlighetsforstyrrelser og pasienter med ruslidelser har kortest tid til første kontakt med legevakt (42 dager), mens pasienter med alvorlig depresjon har lengst tid (119 dager). Pasienter med personlighetsforstyrrelser har kortest tid til første innleggelse i psykisk helsevern (55 dager).

Selv om det er liten forskjell mellom diagnosegruppene i median antall dager til første polikliniske kontakt, er det stor variasjon innad i gruppene. Figur 16 viser denne variasjonen i form av et boks-plott. Figuren viser interkvartilbredden (boks), median (inne i boks) og trimpunkt (høyeste punkt; estimert 95 prosentil) for de observerte verdiene. Tid til første polikliniske kontakt varierte mest i gruppen med ruslidelser og minst i gruppen med schizofreni.

Merk at figur 15 og 16 viser tid til første polikliniske kontakt uavhengig av type kontakt. Median antall dager til første ambulante kontakt var 34 dager og varierte fra 20 dager i gruppen med schizofreni til 63 dager i gruppen med ruslidelser. Første samarbeidsmøte kom også ofte senere i forløpet (se avsnitt 6.3).

Antall dager til første polikliniske kontakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Fordelt etter utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper) og i hele pasientutvalget.  Avgrense til pasienter med minst en poliklinisk kontakt. Total N = 13507.
Figur 16. Antall dager til første polikliniske kontakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Fordelt etter utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper) og i hele pasientutvalget.  Avgrenset til pasienter med minst en poliklinisk kontakt. Total N = 13507.

Tid til oppstart av kommunale tjenester

Blant pasienter som mottok kommunale tjenester etter utskrivning fra psykisk helsevern, hadde 73 prosent en tjeneste som startet allerede før utskrivning. Blant øvrige pasienter tok det i gjennomsnitt 110 dager (median 70) til oppstart av første tjeneste. Se tabell 12. Her er alle typer kommunale tjenester sett under ett.

Tabell 12 viser også tid til oppstart av kommunale tjenester separat for pasienter som var meldt utskrivningsklare til kommunen. Det fremgår av tabellen at andelen pasienter med oppstart av tjeneste før utskrivning var høyere blant utskrivningsklare pasienter (84 prosent) enn blant øvrige pasienter i utvalget (69 prosent). For utskrivningsklare pasienter som ikke hadde tjeneste før utskrivning, tok det i gjennomsnitt 56 dager (median 11) til oppstart av første tjeneste, mot 119 dager (median 83) blant øvrige pasienter i utvalget.

Tabell 12. Tid til oppstart av kommunale tjenester etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter utskrivningsklar status.  Avgrenset til pasienter som mottok kommunale tjenester i løpet av 365 dager etter utskrivning. UKP = utskrivningsklare pasienter.

 

 

Totalt

UKP

Øvrige pasienter

Alle pasienter med kommunal tjeneste etter utskrivning

Antall pasienter

9379

2338

7041

Herav pasienter med oppstart av tjeneste før utskrivning

Antall pasienter

6855

1966

4889

Andel pasienter (%)

73

84

69

Herav pasienter med oppstart av tjeneste etter utskrivning

Antall pasienter

2524

372

2152

Andel pasienter (%)

27

16

31

Dager til oppstart, gj. snitt

110

56

119

Dager til oppstart, median

70

11

83

Tid til oppstart av ACT/FACT team

Tjenester fra ACT/FACT team kan kun tidfestes til kalendermåned. Blant de 1486 pasientene som mottok tjenester fra ACT/FACT team, mottok over halvparten av pasientene (n=865, 58 prosent) tjenester den første måneden etter utskrivning. For øvrige pasienter var oppstarten nokså jevnt fordelt gjennom resten av året (3-6 prosent per måned).

Siste faglige endring: 23. januar 2024