Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.3Samarbeidsmøter

Totalt 2172 (14 prosent) av pasientene i utvalget hadde minst en poliklinisk kontakt samme dag som selve utskrivningen. Dette utgjør totalt 2732 kontakter, hvorav 404 var samarbeidsmøter (355 pasienter). Kontakter samme dag som utskriving er ikke inkludert i analysene over, da de kan være knyttet til selve utskrivningsprosessen og ikke å anse som oppfølging i etterkant.  I dette avsnittet vil vi derimot inkludere samarbeidsmøter både samme dag og inntil 30 dager etter utskrivning.

Figur 17 viser kumulativ andel pasienter som hadde registrert samarbeidsmøte samme dag og 7 og 30 dager etter utskrivning. I hele utvalget hadde 10 prosent av pasientene registrert samarbeidsmøte i løpet av den første uken etter utskrivning, herav 2 prosent samme dag. Innen 30 dager hadde 20 prosent av pasientene registrert samarbeidsmøte. Blant de fem utvalgte diagnosegruppene var forekomsten av samarbeidsmøter høyest i gruppen med schizofreni og i gruppen med ruslidelser, både samme dag som utskrivning og etter 7 og 30 dager.

Forekomst av samarbeidsmøte 0, 7 og 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel pasienter med samarbeidsmøte i utvalgte diagnosegruppes og i hele pasientutvalget. Total N = 15587.
Figur 17. Forekomst av samarbeidsmøte 0, 7 og 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel pasienter med samarbeidsmøte i utvalgte diagnosegruppes og i hele pasientutvalget. Total N = 15587.

Figur 18 viser fordeling av pasienter etter antall samarbeidsmøter de første 30 dagene etter utskrivning, inklusive samarbeidsmøter samme dag. Over halvparten av pasientene i utvalget (54 prosent) hadde kun ett samarbeidsmøte i løpet av de første 30 dagene, men andelen varierte mellom diagnosegrupper. Blant pasienter med schizofreni og pasienter med ruslidelser hadde flertallet 2 eller flere samarbeidsmøter.

Antall samarbeidsmøter per pasient i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel (%) pasienter i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget.  Avgrenset til pasienter med minst ett samarbeidsmøte. Total N = 3168.
Figur 18. Antall samarbeidsmøter per pasient i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel (%) pasienter i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Avgrenset til pasienter med minst ett samarbeidsmøte i løpet av 30 dager. Total N = 3168.

Figur 17 viste at forekomsten av samarbeidsmøter økte betydelig i løpet av den første måneden etter utskrivning. Økningen fortsatte gjennom året, og etter 365 dager var andelen pasienter med minst ett samarbeidsmøte 51 prosent (se avsnitt 5.2.1). Det gikk i gjennomsnitt 90 dager (median 51) fra utskrivning til første samarbeidsmøte. Dette indikerer at mange av samarbeidsmøtene ikke var knyttet til selve utskrivningsprosessen men oppfølging av pasientene senere i forløpet, eventuelt til en ny innleggelse/utskrivning i løpet av året.  Gjennomsnittlig tid til første samarbeidsmøte varierte fra 75 dager (median 35) i gruppen med schizofreni til 107 dager i gruppen med alvorlig depresjon (median 70).

Siste faglige endring: 23. januar 2024