Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Sammendrag

Nesten samtlige pasienter som ble skrevet ut etter døgnopphold i psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) i 2021, mottok tjenester i spesialisthelsetjenesten og/eller i kommunen det påfølgende året (99,6 prosent). Behovet for oppfølging og tjenester i tiden etter døgnbehandling, vil være forskjellig for de enkelte pasientene. For utvalget som analyseres i denne rapporten, varierte tjeneste-kontakt både i forhold til kjennetegn ved pasientene (kjønn, alder, diagnose), og med pasientenes bosted. Det er viktig å være klar over at antallet pasienter i døgnbehandling i PHV-BU er lavt, og at tilfeldige variasjoner kan forekomme i analysen. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

Størst bruk av tjenester første måned etter døgnopphold i PHV-BU

Barn og unge hadde størst bruk av tjenester første måned etter døgnbehandling i PHV-BU, deretter mottok en mindre andel av pasientgruppen tjenester gjennom det første året etter utskrivning. Andelen pasienter som hadde poliklinisk kontakt med psykisk helsevern avtok gradvis per måned, og det samme mønsteret gjaldt for bruk av legevakt og ny innleggelse i psykisk helsevern. Pasientenes kontakt med fastlege var også størst den første måneden etter utskrivning, deretter var kontakten mer stabil gjennom året.

Tjenester i første del av forløpet etter utskrivning fra PHV-BU

De fleste pasientene hadde poliklinisk kontakt med psykisk helsevern (PHV) i løpet av den første måneden etter utskrivning fra døgnopphold i PHV-BU (86 prosent[4]), og første kontakt var innen fire dager etter utskrivning for halvparten av utvalget (median[5]). For mange var det også et samarbeidsmøte (38 prosent) mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal eller annen ekstern tjeneste i løpet av de første 30 dagene etter avsluttet døgnopphold.

Det var også relativt mange som hadde kontakt med tjenester i kommunen første del av forløpet, 29 prosent hadde kontakt med legevakt og 27 prosent hadde en konsultasjon med fastlegen i løpet av den første måneden etter utskrivning. For nær halvparten av pasientene var det imidlertid registrert kontakt mellom pasient og fastlege innen 30 dager (48 prosent)[6].

En del pasienter hadde kun poliklinisk kontakt med psykisk helsevern (30 prosent) i løpet av de første 30 dagene, men det var mer vanlig å ha en kombinasjon av flere tjenester, for eksempel kontakt med både fastlege og poliklinikk (41 prosent).  

En mindre andel pasienter hadde en ny innleggelse i psykisk helsevern i løpet av den første måneden etter utskrivning (15 prosent), de fleste registrert som en akutt innleggelse (11 prosent av pasientene). Det var også relativt få pasienter som hadde kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester (11 prosent), ambulante tjenester (10 prosent) og/eller avtalespesialister (2 prosent) første måned etter utskrivning fra PHV-BU.

Tjenester i løpet av det første året etter døgnopphold i PHV-BU

I løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnopphold i PHV-BU, hadde de fleste pasientene poliklinisk kontakt med psykisk helsevern (96 prosent). Nær halvparten av pasientene (46 prosent) hadde en ny innleggelse i psykisk helsevern, og over 80 prosent en konsultasjon med fastlege (86 prosent) og/eller legevakt (81 prosent) i løpet av det første året etter utskrivning. En av fire hadde ambulante kontakter med PHV (27 prosent), og en av fem (20 prosent) kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av året. De kommunale tjenestene var i hovedsak avlastning, helsetjenester i hjemmet og støttekontakt.

En stor andel hadde både poliklinisk kontakt med PHV og konsultasjon med fastlege (83 prosent) i løpet av det første året etter utskrivning. Svært få hadde bare poliklinisk kontakt med PHV (1 prosent) eller kun kontakt med fastlegen (1 prosent) det første året.

I figur 2.1 illustreres andel pasienter som var i kontakt med ulike tjenester fram til gitte tidspunkt i førløpet; ei uke, en måned, tre måneder og ett år etter utskrivning fra PHV-BU.

Figur 2.1 Kontakt med ulike tjenester etter døgnopphold i PHV-BU i 2021. Andel pasienter som mottok tjenester 7, 30, 90 og 365 dager etter utskrivning.
Figur 2.1 Kontakt med ulike tjenester etter døgnopphold i PHV-BU i 2021. Andel pasienter som mottok tjenester 7, 30, 90 og 365 dager etter utskrivning.

Geografiske variasjoner i tjenestebruk

Det var geografiske variasjoner både i forhold til hvor stor andel av pasientgruppen som mottok tjenester, i tid til første kontakt med tjenestene og i omfang av tjenester per pasient.

Pasienter bosatt i Helse Midt-Norge hadde i mindre grad kontakt med psykisk helsevern etter utskrivning fra døgnbehandling sammenliknet med pasienter i de andre regionene, både i starten av forløpet og gjennom året. Dette gjaldt både i form av ny innleggelse, poliklinisk og ambulant kontakt.

Det var også relativt klare variasjoner både mellom regionene og helsefelleskapsområdene i hvor lang tid det gikk fra utskrivning til første kontakt med tjenestene var opprettet. Antall dager til ny innleggelse i psykisk helsevern (PHV) var eksempelvis betydelig kortere blant pasienter bosatt i Helse Sør-Øst (52 dager) og Helse Vest (63 dager) enn blant pasienter bosatt i Helse Midt-Norge (81 dager) og Helse Nord (82 dager), målt i median antall dager. Det samme var tilfelle for tid til første samarbeidsmøte hvor pasienter i Helse Nord hadde dobbelt så mange dager (50 dager) til første samarbeidsmøte som pasienter fra Sør-Øst (24 dager).

Det var motsatt tendens for tid til første kontakt med fastlege. Pasienter fra Helse Nord hadde kortere tid til konsultasjon hos fastlege (51 dager) enn pasienter fra de øvrige regionene (63-66 dager). Kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester var også mer utbredt blant pasienter i Helse Nord (26 prosent) enn iblant pasienter i de andre regionene (17-21 prosent), målt i andel pasienter i kontakt med tjenesten.

Det kan også tyde på at det var en sentrum-periferi-tendens ved at pasienter bosatt rundt de store byene hadde færre dager til ny innleggelse i PHV enn pasienter bosatt i de andre områdene.

Det var også geografiske variasjoner i omfang av tjenester som pasientene mottok året etter utskrivning fra PHV-BU. Pasienter i Helse Sør-Øst (45 kontakter) og Helse Vest (39 kontakter) hadde flere polikliniske kontakter per pasient i PHV enn pasientene i Helse Midt-Norge (29 kontakter) og Nord (29 kontakter).

Variasjon i bruk av tjenester mellom kjønn

Jenter var i større grad i kontakt med tjenester det første året etter utskrivning fra døgnopphold i PHV-BU enn gutter. Selv om kjønnsforskjellene varierte for de ulike tjenestene, var det samme tendens; en større andel jenter hadde poliklinisk kontakt og ny innleggelse i psykisk helsevern, kontakt med fastlege, legevakt og avtalespesialister. Unntaket var kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester og ambulante tjenester, hvor det var motsatt.

Jenter (41 kontakter) hadde også flere polikliniske kontakter i PHV enn gutter (25 kontakter) i løpet av året etter utskrivning fra PHV-BU, målt i median antall kontakter. Det var også større variasjon blant jenter enn gutter i omfang av tjenester per pasient.

Aldersgruppers tjenestebruk

Bruk av tjenester varierte også med pasientenes alder, og i løpet av det første året etter utskrivning var bruken lavere blant barn (6-12 år) enn ungdom (over 12 år). Unntaket var kommunale helse- og omsorgstjenester, hvor det var relativt flere tjenestemottakere blant de yngre (6-12 år) og eldre (over 17 år) pasientene i utvalget. Pasienter i aldersgruppen 13-15 år hadde flere polikliniske kontakter per pasient i PHV (42 kontakter) enn pasienter i de andre aldersgruppene (28-35 kontakter). 

Tjenester og diagnose ved utskrivning fra PHV-BU

Det var også variasjoner i kontakt med tjenestene for pasienter med ulike diagnoser ved utskrivning fra PHV-BU. Dette gjaldt spesielt ny innleggelse i psykisk helsevern, ambulante tjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det var større bruk av disse tjenestene blant pasienter med schizofreni lidelser enn blant pasienter med andre diagnoser.

Det var også noe variasjon i kontakten med legevakt hvor andel pasienter med affektive lidelser og hyperkinetiske forstyrrelser/atferdsforstyrrelser var størst. Poliklinisk kontakt med PHV og fastlegen varierte mindre med utskrivningsdiagnose.

Pasienter med spiseforstyrrelser (53 kontakter) og pasienter med schizofreni lidelser (53 kontakter) hadde flere polikliniske kontakter med PHV det første året etter utskrivning fra PHV-BU enn pasienter i andre diagnosekategorier (32-40 kontakter), målt i median antall kontakter.

 

[4] Polikliniske kontakter i PHV samme dag som utskrivningen er utelatt i beregning av andel pasienter med poliklinisk og ambulant kontakt. Dette for å unngå at konsultasjoner knyttet til utskrivningen blir med i beregningen. For samarbeidsmøte inngår samme dag som utskrivning.

[5] Median angir verdien til 50 prosent av pasientene.

[6] I tillegg til ordinære konsultasjoner var kontakt blant annet knyttet til ulike typer samarbeid om pasienten/dialog med eksterne, enkle kontakter (med og uten pasient til stede), sykebesøk og administrative kontakter relatert til pasienten.

Siste faglige endring: 23. januar 2024