Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Datagrunnlag

Data

Det er benyttet følgende datakilder for å belyse de aktuelle problemstillingene:

 • Data fra Norsk pasientregister (NPR-data)
  • Pasientdata for psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU)
  • Pasientdata for psykisk helsevern for voksne (PHV-V)
  • Pasientdata for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Pasientdata for avtalespesialister innen psykologi og psykiatri (AS)
 • Data fra Kommunalt pasientregister (KPR-data)
  • KPR HOM (Helse og omsorg)
  • KPR KUHR (fastlege/legevakt)

Data er innsamlet av Avdeling Helseregister, Helsedirektoratet, og omfatter offentlige og private foretak i psykisk helsevern og TSB. Data gjelder for perioden 2018 til 2022. De ulike datakildene er ved hjelp av en koblingsnøkkel og et anonymt pasientnummer koblet slik at man kan følge pasientene på tvers av år og tjenester på ulike forvaltningsnivå. Analysen i denne rapporten er avgrenset til årene 2021 til 2022.

Følgende tjenestetyper inngår i analysene:

 • Polikliniske kontakter (omsorgsnivå 3) og døgnopphold (omsorgsnivå 1) (NPR-data).
 • Integrerte tjenester/FACT-team: Alle registrerte, unike perioder i særtjenestegruppe TS01 «Behandling og oppfølging gjennom ACT-team eller lignende ambulant oppsøkende behandlingsteam», som definert i ISF-regelverket og NPK (Norsk pasientklassifisering).
 • Fastlege og legevakt: Innsendte refusjonskrav til HELFO (enkeltregninger) fra fastlege (praksistype 62, 63, 64) og legevakt (praksistype 65,66) som inngår i KPR KUHR.
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester: registrerte vedtak om helse- og omsorgstjenester med gyldig startdato i den aktuelle perioden (KPR HOM).

Metode

Analysen er avgrenset til forløp der pasientene er tatt til behandling i psykisk helsevern for barn og unge i 2021 (mottaksdato i 2021), og er utskrevet fra døgnbehandling samme år. Hvis pasienten hadde flere utskrivninger i 2021 avgrenses analysen til kontakter etter første utskrivning i året. Analysen kartlegger tjenester pasientene mottar i etterkant av utskrivningen.

Pasienter i aldersgruppen 0-17 år som er skrevet ut fra psykisk helsevern for voksne og/eller øvrige spesialisthelsetjeneste, er ikke inkludert i denne analysen. Polikliniske kontakter og ny innleggelse etter første utskrivning inkluderer imidlertid tjenester i PHV-V og TSB.

Analysene er tilrettelagt slik at tjenester må ha startet samme dag eller inntil 365 dager etter utskrivning. Det er unntak for polikliniske/ambulante kontakter i PHV som starter samme dag som utskrivningen, dette for å unngå å inkludere eventuell konsultasjon knyttet til utskrivningen. Kommunale helse- og omsorgstjenester inkluderer tjenester som startet før utskrivningen, men fortsatt er gyldig etter utskrivning. For FACT-team er aktiviteten registrert per kalendermåned, der pasienten har hatt tjenesten i minst halvparten av måneden.

Boksplott

Tid til første kontakt og kontakter per pasient er presentert i form av boksplott.  Boksens lengde angir avstanden fra nedre kvartil til øvre kvartil; interkvartilbredden. Median er det samme som 50 prosentilen, det betyr at 50 prosent av observasjonene er mindre enn median. Tilsvarende er 25 prosent av observasjonene mindre enn nedre kvartil (25-prosentilen) og 75 prosent av observasjonene mindre enn øvre kvartil (75 - prosentilen). Den øvre grensen er estimerte 95 prosentilen (trimpunkt): Trimpunkt=Q3+1.5(Q3-Q1); hvor Q1=25 prosentil og Q3=75 prosentil.

Begrensninger i datamaterialet

Følgende kommunale helse- og omsorgstjenester til barn og unge inngår i dag ikke i KPR:

 • Helsestasjon/skolehelsetjeneste/helsestasjon for ungdom (planlagt inn i KPR)
 • Lavterskeltilbud/rask psykisk helsehjelp
 • Kommunal psykologtjeneste

Det er også variasjon mellom kommuner i hvilke tjenester som defineres som vedtakspliktige tjenester.

Data fra andre viktige arenaer/tjenester for barn og unge som ikke er belyst i rapporten:

 • Barnehage/skole
 • PPT
 • Barnevern

Siste faglige endring: 23. januar 2024