Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Pasientutvalget

Pasientutvalget består av 1 668 pasienter som var tatt til behandling i psykisk helsevern for barn og unge i 2021, og var utskrevet fra døgnbehandling samme år.

Totalt mottok 2 470 pasienter behandling i døgnavdelinger i PHV-BU i 2021. Differansen mellom totalt antall pasienter og pasienter i utvalget er de pasientene som kom inn i PHV-BU (mottaksdato) før 2021 og som var i døgnbehandling ved årsskiftet 2020/2021 og 2021/2022.

Kjønn og alder​

I tabell 4.1 vises utvalget fordelt på kjønn, og i tabell 4.2 fordelt på kjønn og alder.

Tabell 4.1 Pasientutvalget fordelt på kjønn. Antall og prosentandel.

 

Antall

Prosentandel

Gutter

409

24,5

Jenter

1 259

75,5

Totalt

1 668

100

Jenter var i klart flertall blant pasientene skrevet ut fra døgnbehandling i 2021, og utgjorde nær 76 prosent av utvalget.

Tabell 4.2 Pasientutvalget fordelt på kjønn og alder. Antall og prosentandel. N<5 er utelatt fra tabellen.

Alder

Antall

Prosentandel

Gutter

Jenter

Antall

Prosent

Antall

Prosent

0-5 år

-

-

-

-

-

-

6-12 år

121

7,3

62

15,2

59

4,7

13-15 år

632

37,9

113

27,6

519

41,2

16-17 år

673

40,3

164

40,1

509

40,4

18-22 år

209

12,5

56

13,7

153

12,2

Over 22 år

31

1,9

13

3,2

18

1,4

Totalt

1 668

100

409

100

1 259

100

Ungdom utgjorde den største andelen av pasienter i utvalget, 38 prosent i aldersgruppen 13-15 år og 40 prosent i alderen 16-17 år. Pasienter over 18 år utgjorde om lag 14 prosent.

Både blant gutter og jenter utgjorde aldersgruppen 16-17 år om lag 40 prosent av utvalget, mens yngre pasienter var ulikt fordelt mellom kjønnene. Mens aldersgruppen 13-15 år utgjorde 41 prosent blant jenter, var dette en relativt mindre gruppe blant gutter (28 prosent). Yngre barn (6-12 år) utgjorde en større andel blant gutter (15 prosent) enn jenter (5 prosent). 

Pasientutvalget fordelt på kjønn og alder. Prosentandel av total.
Fig 4.1 Pasientutvalget fordelt på kjønn og alder. Prosentandel av total.

Av utvalget samlet viser figuren at jenter i ungdomsalder (13-17 år) utgjorde en langt større andel (62 prosent) enn gutter i samme alder (17 prosent). Til sammen utgjorde dermed ungdom i alderen 13-17 år en vesentlig andel av utvalget (79 prosent). Jenter i aldersgruppen 18-22 år utgjorde også en relativt stor andel blant nye pasienter i 2021 som ble skrevet ut samme år (9 prosent).

Det var noe ulik kjønns- og aldersfordeling i regionene (vedleggstabell 1), spesielt skilte Helse Midt-Norge seg ut med en relativt høyere andel pasienter under 13 år (12 prosent) enn i de andre regionene (fra 5-7 prosent). I tillegg var det rapportert voksne pasienter over 22 år i denne regionen[7]. Helse Midt-Norge og Nord hadde i tillegg en høyere andel gutter (28 prosent) enn de andre regionene (22-23 prosent). Helse Sør-Øst hadde en høyere andel jenter i alderen 13-15 år (35 prosent) enn i de andre regionene (28-30 prosent), mens Helse Vest (34 prosent) og Nord (35 prosent) hadde en høyere andel jenter i alderen 16-17 år enn Helse Sør-Øst (29 prosent) og Helse Midt-Norge (28 prosent).

Diagnose

​I analysene benyttes pasientenes diagnose ved utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU, klassifisert etter kapittel V (F) i ICD-10. Det er også benyttet en kategori «Andre diagnoser»[8] som er en samlekategori for diagnoser utenfor F-kapitlet.

Tabell 4.3 viser utvalget fordelt på utskrivningsdiagnose og kjønn.

Tabell 4.3 Pasientutvalget fordelt på utskrivningsdiagnose og kjønn. Antall og prosentandel.
 

Antall

Prosent-andel

Gutter

Jenter

Antall

Prosent

Antall

Prosent

F1 Ruslidelser

20

1,2

8

2,0

12

1,0

F2 Schizofreni lidelser

80

4,8

25

6,1

55

4,4

F3 Affektive lidelser

251

15,0

57

13,9

194

15,4

F4 Nevrotiske lidelser

285

17,1

69

16,9

216

17,2

F5 Atferds syndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer

214

12,8

10

2,4

204

16,2

F6 Personlighetsforstyrrelser

25

1,5

2

0,5

23

1,8

F8 Utviklingsforstyrrelser

66

4,0

25

6,1

41

3,3

F9 Hyperkinetiske, atferds- og følelsesmessige forstyrrelser

181

10,9

56

13,7

125

9,9

Andre diagnoser (ikke F-diagnoser)

494

29,6

135

33,0

359

28,5

Mangler/ikke registrert

52

3,1

22

5,4

30

2,4

Total

1 668

100

409

100

1 259

100

Diagnoser i F5-kapitlet omtales i fortsettelsen som spiseforstyrrelser, da pasientene i all hovedsak har diagnoser innenfor F50 Spiseforstyrrelser. Diagnoser i F9-kapitlet omtales videre som hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser. 

Pasientutvalget fordelt på kjønn og utskrivningsdiagnose. Prosentandel.
Figur 4.2 Pasientutvalget fordelt på kjønn og utskrivningsdiagnose. Prosentandel.

Figuren viser at affektive (14-15 prosent) og nevrotiske lidelser (17 prosent) utgjorde de største diagnosekategorier i F-kapitlet for begge kjønn ved utskrivning fra døgnopphold i PHV-BU i 2021. I tillegg utgjorde spiseforstyrrelser en relativt stor kategori blant jenter (16 prosent), og hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser blant gutter (14 prosent). Gutter hadde også en større andel pasienter i kategoriene ruslidelser, schizofrenier og utviklingsforstyrrelser enn jenter. Motsatt var personlighetsforstyrrelse høyere blant jenter enn gutter ved utskrivning fra døgnopphold i PHV-BU.

Den største kategorien for begge kjønn var «Andre diagnoser» som var en samlekategori for diagnoser utenfor F-kapitlet i ICD-10-klassifikasjonen (se fotnote 8).

Tabell 4.4 Pasientutvalget fordelt på utskrivningsdiagnose og bostedsregion. Antall og prosentandel. N<5 er utelatt fra tabellen.
 

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

F1 Ruslidelser

10

1,4

8

2,2

-

-

-

-

F2 Schizofreni lidelser

29

4,1

14

3,8

14

4,0

23

9,5

F3 Affektive lidelser

104

14,7

87

23,5

39

11,2

21

8,6

F4 Nevrotiske lidelser

112

15,8

84

22,6

47

13,5

42

17,3

F5 Atferds syndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer

139

19,7

33

8,9

24

6,9

18

7,4

F6 Personlighetsforstyrrelser

13

1,8

-

-

8

2,3

-

-

F8 Utviklingsforstyrrelser

32

4,5

18

4,9

11

3,2

5

2,1

F9 Hyperkinetiske, atferds- og følelsesmessige forstyrrelser

84

11,9

46

12,4

27

7,8

24

9,9

Andre diagnoser (ikke F-diagnoser)

144

20,4

76

20,5

172

49,6

102

42,0

Mangler/ikke registrert

40

5,7

-

-

-

-

-

-

Total

707

100

371

100

347

100

243

100

Tabell 4.4 viser en noe ulik fordelingen mellom regionene når det gjaldt utskrivningsdiagnose. «Andre diagnoser» utgjorde en større andel i Helse Midt-Norge (49,6 prosent) og Nord (42 prosent) enn i de øvrige regionene (20-21 prosent). Helse Sør-Øst hadde en relativt høyere andel pasienter med spiseforstyrrelser (19,7 prosent) enn i de andre regionene (7-9 prosent). I Helse Vest var det en relativt høyere andel med affektive og nevrotiske lidelser, og i Helse Nord en relativt høyere andel med schizofrenier. I Helse Midt-Norge var det en noe lavere andel med hyperkinetiske-/atferdsforstyrrelser enn i de andre regionene. Den høye andelen «Andre diagnoser» gjør imidlertid fordelingen av diagnoser i regionene usikker, og må derfor tolkes med forsiktighet. 

Pasientenes bosted

Tabell 4.5 viser hvordan pasientene var fordelt geografisk, etter pasientenes bostedsregion. I vedleggtabell 2 er pasientene fordelt etter helsefelleskapsområde.

Tabell 4.5 Pasientutvalget fordelt på bostedsregion og kjønn. Antall og prosentandel.

Helsefellesskap

Antall

Prosentandel

Gutter

Jenter

Andel kjønn

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Gutter

Jenter

Totalt

Helse Sør-Øst

707

42,4

165

40,3

542

43,1

23,3

76,7

100

Helse Vest

371

22,2

81

19,8

290

23,0

21,8

78,2

100

Helse Midt-Norge

347

20,8

96

23,5

251

19,9

27,7

72,3

100

Helse Nord

243

14,6

67

16,4

176

14,0

27,6

72,4

100

Total

1 668

100

409

100

1 259

100

24,5

74,5

100

 

[7] 8,6 prosent av pasientene i Helse Midt-Norge var over 22 år i 2021 (N=30).

[8] Dette var i all hovedsak R-diagnoser (86 prosent), det vil si symptomdiagnoser. Det var også et visst omfang av Z-diagnoser (2,5 prosent), og kodene 1000 (Ingen påvist tilstand akse 1) (9,7 prosent) og 1999 (mangelfull informasjon til å kode på akse 1) (1,2 prosent).

Siste faglige endring: 23. januar 2024