Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Bruk av tjenester per måned i forløpets første år

Andel tjenestemottakere som hadde en tjeneste innenfor hver måned etter døgnopphold i PHV-BU, synliggjør hvor mange pasienter som til enhver tid mottok ulike tjenester i året etter utskrivning. Dette er gjengitt i figur 5.1

Bruk av tjenester per måned etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021, totalt og fordelt på kjønn. Prosentandel pasienter.
Figur 5.1. Bruk av tjenester per måned etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021, totalt og fordelt på kjønn. Prosentandel pasienter.

Figuren viser at for samtlige tjenester var andelen pasienter høyest den første måneden etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU, deretter avtok andelen pasienter med tjenester i ulik grad utover i forløpet.

For polikliniske tjenester avtok andelen pasienter gradvis fra 86 prosent i første måned til 62 prosent i måned 12. En større andel av jentene var i kontakt med tjenesten gjennom året (88 til 66 prosent) enn guttene (79 til 50 prosent), og andelen pasienter avtok raskere blant gutter enn jenter.

Andelen pasienter med ny innleggelse i PHV var 15 prosent i første måned, og gikk gradvis ned til 6 prosent i måned 12. Andelen gikk sterkest ned de fem første månedene, deretter flatet andelen pasienter med ny innleggelse i PHV mer ut. Det var samme tendens for begge kjønn, men nivået var høyere blant jenter (16 til 7 prosent) enn gutter (12 til 5 prosent) i hele perioden.

Det samme mønsteret gjaldt også for bruk av fastlege. Det var størst nedgang i bruk av tjenester fra første til andre måned etter utskrivning, deretter flatet andelen pasienter med tjenesten ut. Blant jenter var det en økning igjen mot slutten av året. 

Kontakten med legevakt hadde i tillegg til nedgang etter første måned en tydelig reduksjon i andel pasienter etter måned 8. Andelen pasienter med tjenesten var høyere blant jenter enn gutter gjennom hele året.

Andelen pasienter med kommunale helse- og omsorgstjenester gikk også kraftig ned fra første til andre måned (11 til 1 prosent), og gjenspeiler at vedtaket om tjenesten er gyldig over en lengre periode og at hver kontakt ikke blir registrert. Det var samme mønster for begge kjønn, men det var en høyere andel gutter (16 prosent) enn jenter (9 prosent) med helse- og omsorgstjenester i kommunen i starten av forløpet.

Dette indikerer at pasientene hadde størst bruk av tjenester første måned etter utskrivning fra døgnbehandling, og at en stadig mindre andel av pasientgruppen mottok tjenester gjennom det første året etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU.

Typer poliklinisk kontakt gjennom året

I figur 5.1 gikk andel med poliklinisk kontakt betydelig ned gjennom året. I figur 5.2 presenteres underkategorier av poliklinisk kontakt; ambulante kontakter og samarbeidsmøter.

Forekomst av poliklinisk kontakt per måned etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021, totalt og fordelt på kjønn. Prosentandel pasienter etter type kontakt.
Figur 5.2. Forekomst av poliklinisk kontakt per måned etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021, totalt og fordelt på kjønn. Prosentandel pasienter etter type kontakt.

I figur 5.1 så vi at andelen pasienter med polikliniske tjenester avtok gradvis gjennom året, og mest for gutter. For underkategoriene samarbeidsmøte og ambulante kontakter, vist i figur 5.2, ser man samme tendens med en kraftigere nedgang i staren av forløpet for gutter enn jenter, spesielt fra først til andre måned. Andel pasienter med ambulante kontakter er ellers noe høyere blant gutter enn jenter gjennom hele året.

Siste faglige endring: 23. januar 2024