Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om evalueringen

Staten etablerer tilskuddsordninger og gir tilskudd med den hensikt å skape resultater av samfunnsmessig verdi, som ikke kan forventes å bli realisert uten tilskuddet. En statlig tilskuddsordning har med andre ord ikke en verdi i seg selv, men er et virkemiddel staten kan benytte for å bidra til å nå nasjonale målsetninger på ulike samfunnsområder. Å evaluere tilskuddsordninger er viktig for å få informasjon om hvilke samfunnsmessige virkninger tilskuddene gir, for å følge opp forvaltningen og bruken av tilskuddsmidler, og for å vurdere hvorvidt selve utformingen av tilskuddsordningen er hensiktsmessig og legger til rette for at målene for ordningen skal nås.

Rådet for psykisk helse ble opprettet i 1985, med bakgrunn i at det ble identifisert et behov for mer opplysning om psykisk helse. Rådet er en paraplyorganisasjon med 32 medlemsorganisasjoner. Medlemsmassen omfatter bruker- og pårørendeorganisasjoner, humanitære organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, og profesjonsorganisasjoner og fagforbund.

Rådet for psykisk helse mottar statlig driftstilskudd gjennom tilskuddsordningen «Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse».  Tilskuddet er øremerket i statsbudsjettet, og bevilges over kap. 765 Psykisk helse, rus og vold, post 71 Brukere og pårørende. I Helse -og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2024 er det foreslått 5 mill. kroner til formålet. Tilskuddet dekker en relativt begrenset andel av Rådet for psykisk helse sine samlede driftsutgifter.

Helsedirektoratet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen "Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse". Evalueringen fokuserer på tilskuddets effekt, og hvorvidt regelverket for ordningen er hensiktsmessig utformet.

Følgende hovedproblemstillinger har ligget til grunn for evalueringen:

  1. Er regelverket utformet på en hensiktsmessig måte for å sikre god gjennomføring, rapportering og måloppnåelse?
  2. Hvilke resultat og effekter gir tilskuddsordningen sett opp mot formålet?

I gjennomføringen av evalueringen er det gjort en dokumentanalyse der blant annet styringsdokumenter for tilskuddsordningen og rapportering fra tilskuddsmottaker er gjennomgått og analysert. Videre har det blitt distribuert en spørreundersøkelse til Rådet for psykisk helse sine 32 medlemsorganisasjoner, og det har blitt gjennomført intervju med representanter for tilskuddsmottaker og tilskuddsforvalter.

Siste faglige endring: 24. juni 2024