Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Formål og problemstilling

Å evaluere tilskuddsordninger er viktig for å få informasjon om hvilke samfunnsmessige virkninger tilskuddene gir, og for å følge opp innretningen av tilskuddsordningen. I henhold til veileder om evaluering av statlige tilskuddsordninger fra Senter for statlig økonomistyring (nå DFØ)[6], vil ofte følgende spørsmål være sentrale i en evaluering av en tilskuddsordning:

  • Virker tilskuddet i samsvar med intensjonen?
  • Forvaltes ordningen effektivt og på en hensiktsmessig måte, og i tråd med de føringer som er gitt?
  • Er ordningen innrettet slik at den legger til rette for at intensjonene ved oppretting av ordningen kan nås, og slik at det er tydelig hva man ønsker å oppnå samt hvordan ordningen skal følges opp?

I en evaluering kan man velge å ikke undersøke alle disse elementene, men snarere prioritere å se nærmere på enkelte av dem. Med bakgrunn i at driftstilskuddet til Rådet for psykisk helse er øremerket i statsbudsjettet, inngår ikke ordinær søknadsbehandling og tildeling av tilskuddsbeløp som en del av Helsedirektoratets forvaltning av ordningen. En vurdering av forvaltningen av tilskuddsordningen inngår derfor ikke i evalueringen, og evalueringen er avgrenset til å se på tilskuddets effekt og regelverkets utforming.

Tema og problemstillinger som har vært sentrale i evalueringen fremgår nedenfor.

Regelverkets utformingUnder dette temaet vurderer vi om regelverket for tilskuddsordningen er hensiktsmessig utformet, og om det bidrar til å sikre god gjennomføring, rapportering og måloppnåelse. Vi ser konkret på regelverkets utforming med hensyn til mål for ordningen, kriterier for måloppnåelse og rapporteringskrav, samt om det er tydelig hva tilskuddet kan brukes til.<br>
Tilskuddets effektUnder dette temaet vurderer vi hvilke effekter tilskuddsordningen har, om de er i samsvar med tilskuddsordningens målsettinger, om tilskuddet når ut til de definerte målgruppene, og om det eksisterer hindringer for at tilskuddet får ønsket effekt<br>

 

[6] Senter for statlig økonomistyring. 2007. Evaluering av statlige tilskuddsordninger. Veileder. Tilgjengelig fra: Evaluering av statlige tilskuddsordninger (dfo.no)

Siste faglige endring: 24. juni 2024