Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Pasientens helsetjeneste og nytteverdi

Barn har det som regel best hjemme, sammen med familien sin. Avansert hjemmesykehus er en helsetjeneste på barns premisser, ved at barn og ungdom slipper eller får forkortet opphold på sykehuset og får normalitet, forutsigbarhet og trygghet i eget hjem. Barnet/ungdommen og familien får være på sin egen arena og mottar besøk når de har behov for det. De får profesjonell hjelp til det de trenger og/eller ønsker hjelp til og kan velge å ivareta det meste selv. Hjemmet er en god arena for brukermedvirkning og involvering i eget behandlingsforløp. Hjemmebehandling viser seg å gi sunnere roller, med bemyndigelse av barn og foreldre. I møtet med barnet/ungdommen og familien hjemme, er familien og de profesjonelle likeverdige parter. Hjemmebehandling medvirker til redusert stressnivå, redusert psykisk belastning og økt livskvalitet hos foreldre og barn. Brukerundersøkelser, erfaring og intervjuer viser høy brukertilfredshet. (11)

Sykepleieres erfaring er at engstelige barn på sykehus som regel blir raskt trygge ved samme behandling hjemme. Mange gleder seg til å få besøk, og de færreste vegrer seg for prosedyrer hjemme. De aller fleste sover, spiser og leker godt hjemme og har et tydelig friskfokus i livet sitt, i motsetning til fokus på sykdom, som de lett får ved opphold og stadige besøk på sykehuset. Barn og unge får mer tid i barnehage og på skole, og foreldre får redusert fravær fra jobb. Barn med langvarige og kroniske sykdommer, med behov for hyppige polikliniske besøk på sykehuset, profiterer på å få polikliniske hjemmebesøk, helst utenom skole- og barnehagetid.

Når barn og unge med behov for sykehusinnleggelse får sin oppfølging hjemme, krever det tett samarbeid med barnet/ungdommen og foreldrene. Behandlingsrettede tiltak og interaksjonen med barnet foregår ofte via foreldrene. Pasienter og familie gis en større rolle, med økt ansvar og mulighet til å mestre egen eller sitt barns sykdom. Det krever at tjenestene gir god informasjon og opplæring til pasienter og foreldre/familie. Erfaring viser at familier mestrer godt selv, og det er like trygt å behandle barn i eget hjem som behandling på sykehus (8,9,11).

Avansert hjemmesykehus for barn viser seg kostnadseffektivt (10, 28). Sykehuset sparer areal, foreldre/familien gjør det meste selv og trenger profesjonelle til langt mindre enn på sykehuset. Tross reisetid til og fra familien bruker de ansatte i dagens hjemmesykehus mindre tid pr pasient.

Erfaring og forskning (6,8,9,11) viser at familiene klarer godt det økte ansvaret og verdsetter muligheten til å få ta vare på eget barn i eget hjem. Hjemmebehandling innebærer økt kvalitet sammenlignet med behandling på sykehuset, med begrunnelse i økt helsegevinst for pasient og familie og ingen økt forekomst av feilbehandling eller uhell, snarere tvert imot (8,11,25).

AHS ved OUS er opptatt av at barnet og familien skal møtes som likeverdige parter. Behandlingstilbudet til den enkelte skal preges av involvering i eget pasientforløp og gis mulighet til medvirkning og ulike valg i behandling og oppfølging. Brukermedvirkning i behandlingen gir barnet og familien økt trygghet og kontroll over egen situasjon og eget liv. Hjemmebehandling er «pasientens helsetjeneste» og til barns beste. Det ivaretar barnets og familiens helhetlige behov, med helsegevinst for hele familien på kort og lang sikt. Det er vektlegging av det friske som fører til økt tilstedeværelse i skole/barnehage og at foreldre er mer på jobb (29).

Siste faglige endring: 24. juni 2021