Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Organisering

Avansert hjemmesykehus er organisert ulikt ved de ulike sykehus. Noen er egne enheter, andre er knyttet til en spesiell sengepost. Ett sykehus har døgndrift alle dager, ett har drift 7-23 alle dager, noen har dag og kveld, men etter behov, andre har kun dagtid (enkelte) hverdager. Kun to sykehus har tilbud til alle pasienter 0-18 år uavhengig av diagnose. Flere sykehus har tilbud til både nyfødte og større pasienter, men pasientene over nyfødtstadiet er som oftest barn med kreft eller annen alvorlig/langvarig sykdom. Flere av sykehusene som har begynt med en enkelt pasientgruppe, som oftest barn med kreft, utvider etter hvert til flere grupper. To sykehus har digital oppfølging. Det gjenstår fortsatt en del for at tilbud om hjemmebehandling omfatter alle barn 0-18 år uavhengig av diagnose og bosted.

Avdelinger som ikke har hjemmesykehus, er fortrinnsvis avdelinger med mindre barnebefolkning og lange avstander. Koblingen mellom hjemmesykehus og palliasjon kan muligens endre forekomsten av hjemmesykehus i distriktene.

Det er etter vår vurdering uheldig at barn som behandles hjemme, kun får besøk av sykepleier hjemme. Det er foreløpig en del motstand fra øvrige profesjoner mot å prioritere hjemmebesøk. Avansert hjemmesykehus for barn bør inkludere alle profesjoner, enten ved fysisk hjemmebesøk eller ved digital konsultasjon og dialog. Barnet og familien bør slippe å reise til sykehuset om det ikke er strengt nødvendig.

Pionervirksomheter og etablering etter initiativ nedenfra, slik Avansert hjemmesykehus for barn har oppstått ved de fleste sykehus, medfører lett at hjemmesykehusets ansatte må ivareta alt som gjelder drift; pasientbehandling, logistikk og planlegging, innkjøp og vask av arbeidstøy, leasing og driftsansvar for kjøretøy, være sjåfører og sørge for alt med elektronisk utstyr etc; innenfor de personalressurser som er tiltenkt pasientbehandling. Det er unntaksvis at sykehusenes serviceavdelinger er tillagt noe ansvar eller oppgaver for Hjemmesykehuset.

Innovative arbeidsplasser og miljøer bør i fremtiden få større tilgang til sykehusets ressurser når helseforetaket eller helseregionen anerkjenner innovasjonen, i dette tilfellet Avansert hjemmesykehus. Innovativ endring bør oppmuntres og støttes. De som har gått foran, har opplevd mye motstand og mangel på interesse og forståelse (29).

Siste faglige endring: 24. juni 2021