Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Organisering av TOO-tilbudet

I dag er TOO-tilbudet organisert gjennom de regionale odontologiske kompetansesentre og i hver fylkeskommune. For å sikre koordinering og faglig utvikling på tvers har tjenesten etablert en nasjonal koordineringsgruppe og en nasjonal faggruppe. I tillegg finnes det en rekke andre aktører som til sammen utgjør TOO-tilbudet. Figur 3.3.1 gir en oversikt over de ulike aktørene som inngår i TOO-tilbudet.

Organisering av TOO-tilbudet.jpg
Figur 3.3.1 Organisering av TOO

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter regelverket for tilskuddsordning for Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi og foreslår årlig bevilgning av midler til TOO-tilbudet i statsbudsjettet.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har fått delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen av TOO-tilbudet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom tilskuddsforvaltningen forvalter Helsedirektoratet regelverket for tilskuddsordningen. De vurderer søknader om tilskudd og følger opp om tjenesten, herunder tilskuddsmottakerne, benytter de tildelte midlene i tråd med føringene og regelverket som er gitt. I tillegg har Helsedirektoratet dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og dialog med tjenesten for å avklare uklarheter i regelverket og besvare spørsmål.

Den nasjonale koordineringsgruppen

Den nasjonale koordineringsgruppen består av en representant fra hvert av de fem odontologiske kompetansesentrene, to representanter fra lederne av den offentlige tannhelsetjenesten og to representanter fra faggruppen til TOO-tilbudet. Gruppen har ikke beslutningsmyndighet for TOO-tilbudet, men er konsensusbasert og er etablert for å sikre bedre koordinering på tvers av tilskuddsmottakerne. Koordineringsgruppen holdes løpende oppdatert om faggruppens arbeid. I mandatet for koordineringsgruppen datert 23. oktober 2020 er det presisert at gruppen skal arbeide i tråd med mål og oppdrag TOO-prosjektet gitt av Helsedirektoratet. Gruppen skal ha to faste årlige møter (evt. flere ved behov) og ha regelmessige dialogmøter med Helsedirektoratet. Videre skal koordineringsgruppen arbeide med å samordne fellesanliggender relatert til TOO-prosjektet som behandlingsveiledere, informasjonstiltak, forskning og politisk påvirkning. I tillegg trekkes det frem at koordineringsgruppen skal ha fokus på prioriteringer, iverksetting og måloppnåelsesvurderinger av tiltak i porteføljepakken. Det presiseres at årlige budsjetter er styrende for gjennomføringen og her trekkes opplæring, oral rehabilitering, narkose, akuttbehandling og søknader/rapportering frem som eksempler. Avslutningsvis i mandatet er det presisert at arbeidet i koordineringsgruppen og faggruppen til enhver tid må tilpasses gjeldende organisering av TOO-prosjektet.

Den nasjonale faggruppen

Den nasjonale faggruppen består av et medlem fra hvert av de fem odontologiske kompetansesentrene, med mål om balanse mellom odontologisk og psykologisk fagkompetanse. I tillegg er to av representantene fra faggruppen representert i koordineringsgruppen. I mandatet for faggruppen, datert 23. oktober 2020 er faggruppens oppgave å være faglig pådriver for kompetansebygging og utdanning innenfor TOO-fagområdet samt være ansvarlig for den årlige faglige nettverkssamlingen. Faggruppen har videre et følge-med ansvar for gjeldende forskningsprosjekt innen TOO-området og skal bidra til at det utarbeides et system for å øke kunnskapsbasert praksis innenfor TOO-området. I tillegg skal faggruppen utvikle og oppdatere felles behandlingsveiledere.

De regionale odontologiske kompetansesentrene

I dag er det fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, herunder i Nord-Norge (TkNN), Midt-Norge (TkMidt), Rogaland (TkRog), Vestlandet (TkVest) og Øst (TkØ)1. Innenfor TOO-tilbudet har de regionale odontologiske kompetansesentrene et særskilt ansvar for kunnskapsoppbygging og fagutvikling samt opplæring og kompetanseutvikling av tverrfaglig team og tannbehandlerteam. I tillegg gjennomfører alle kompetansesentrene pasientbehandling i tverrfaglig team. Enkelte av kompetansesentrene gjennomfører også tannbehandling i narkose som en del av TOO-tilbudet. De regionale kompetansesentrene har samarbeidsavtaler med fylkeskommuner i sin region.

Fylkeskommunene

Innenfor tilskuddsordningen for TOO-tilbudet har fylkeskommunene et hovedansvar for å behandle innbyggere bosatt innenfor sitt respektive geografiske område. Den øverste ansvarlige leder for TOO-tilbudet er derfor fylkestannlege eller fylkestannhelsesjefen. Organiseringen av TOO-tilbudet varierer per 2020 på tvers av de 11 fylkeskommunene. Alle fylkeskommuner har i dag samarbeidsavtale med kompetansesentrene i sin region. Avtalene varierer og kan omfatte kunnskapsoppbygging og fagutvikling, kompetanseutvikling, pasientbehandling i tverrfaglig team og tannbehandling i narkose.

Alle fylkeskommunene har i dag egne tverrfaglige team. I tillegg har flere samarbeidsavtaler med kompetansesentrene i sin region om pasientbehandling i tverrfaglig team. Tannbehandlingen innenfor TOO-tilbudet gjennomføres enten hos offentlige fylkeskommunale klinikker eller hos private klinikker med samarbeidsavtaler med fylkeskommunen.

Tabell 3.3.1 Oversikt over organisering i fylkeskommunene

 

Fylke

Organisering

Plassering av behandlingsteam

 

Agder

Tverrfaglig: 2 team

Tannbehandler: Offentlige tannklinikker

Tverrfaglig: Kristiansand, Arendal Tannbehandler: Geografisk spredt

 

Inn­landet

 

Tverrfaglig: 3 team, private psykologer Tannbehandler: Offentlige og private tannklinikker

 

Tverrfaglig: Lillehammer, Hamar og Elverum (samt TkØ) Tannbehandler: Geografisk spredt

 

Nord­land

Tverrfaglig: 3 team, private psykologer. Tannbehandler: Offentlige tannklinikker

Tverrfaglig team: Bodø, Stokmarknes og Mo i Rana

Tannbehandler: Geografisk spredt

 

Møre og Roms­dal

Tverrfaglig: 1 team

Tannbehandler: Offentlige tannklinikker

Tverrfaglig: Molde

Tannbehandler: Geografisk spredt (4 steder)

Oslo

Tverrfaglig: 3 team

Tannbehandler: Offentlige tannklinikker

Tverrfaglig: TkØ

Tannbehandler: Geografisk spredt

Roga­land

Tverrfaglig: 5 team

Tannbehandler: Offentlige og private tannklinikker

Tverrfaglig: Stavanger, Haugesund, Sandnes, Nærbø

Tannbehandler: Geografisk spredt

Troms og Finn­mark

Tverrfaglig: 8 team

Tannbehandler: Offentlige tannklinikker

Tverrfaglig: Tana Bru, Alta, Hammerfest, Tromsø (TKNN), Finnsnes, Harstad, Målselv, Storslett2

Tannbehandler: Geografisk spredt

Trønde­lag

Tverrfaglig: 8 team

Tannbehandler: Offentlige og private tannklinikker

Tverrfaglig: TkMidt og Verdal Tannbehandler: Geografisk spredt
Vestfold og Tele­mark

Tverrfaglig: 4 team

Tannbehandler: Offentlige og private tannklinikker

Tverrfaglig: Tønsberg og Skien. Tannbehandler: Geografisk spredt
Vest­land

Tverrfaglig: 10 team (alle psykologer

ansatt TkVest)

Tannbehandler: Offentlige tannklinikker3

Tverrfaglig: Bergen (TkVest), Stord, Florø, Sogndal og Nordfjordeid Tannbehandler: Geografisk spredt
Viken

Tverrfaglig: 8 team

Tannbehandler: Offentlig tannklinikker (samt private i gml. Buskerud)

Tverrfaglig: TkØ, Dønski, Fredrikstad, Lier, Lillestrøm og Moss Tannbehandler: Geografisk spredt

 

Andre aktører

Innenfor TOO-tilbudet består de andre aktørene av universitetene, fastleger, psykologer utenfor TOO-tilbudet, DPS og foreninger, sentre etc. Disse har ulike grad av involvering innenfor TOO-tilbudet.

 

Fotnoter

1 Det regionale odontologiske kompetansesenteret på Sørlandet (TkS) ble lagt ned 1.1. 2020.

2 Team i Målselv og Storslett består kun av tannhelsesekretær og tannpleier i små stillinger

3 Nylig inngått avtale med private tannklinikker.

 

Siste faglige endring: 09. september 2021