Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Beskrivelse av tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi forvaltes av Helsedirektoratet med et regelverk fra 2018. Det første regelverket ble utarbeidet i 2011 og oppdatert i 2016. I henhold til regelverket kan kun regionale odontologiske kompetansesentre (ROK) og fylkeskommuner søke om tilskudd.

Regelverket for tilskuddsordningen beskriver det overordnede målet for tilbudet som god tannhelse i målgruppene. I regelverket er det presisert at personer i målgruppen omfattes av tilbudet og betaler ikke vederlag/egenandel frem til tannsettet er rehabilitert. Barn og unge under 21 år og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, samt flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, er ikke omfattet av tilbudet. Behandlingen skal hjelpe pasienten slik at de etter hvert skal kunne motta ordinær tannbehandling. Delmålene for tilskuddsordningen er:

 • Tilrettelagt, gratis og godt tilgjengelig tannhelsetilbud organisert i fylkeskommuner og/eller regionale odontologiske kompetansesentre.
 • Ventetider:
  • Maksimalt 8 uker fra henvisning til vurderingssamtale
  • Maksimalt 4 uker fra vurderingssamtale til behandling i tverrfaglig team
  • Maksimalt 4 uker fra behandling i tverrfaglig team til behandling i tannbehandlerteam
 • Tannbehandlingen skal utføres i tråd med Helsedirektoratets veileder “God klinisk praksis i tannhelsetjenesten”.
 • Systematisk oppbygging av kunnskap om målgruppen, tannhelsetilstand, tannhelsetilbud og kostnader.
 • Samarbeid med regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress (RVTS), sentre mot incest, odontologiske læresteder og andre kompetansemiljø.
 • Videreutvikling av nasjonalt faglig nettverk innen området; samordning av kunnskapsoppbygging, utvikling og evaluering av behandlingsmetoder og koordinering av forskning (jfr. Forsknings- og innovasjonsstrategi tannhelsefeltet (2017-2027) Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Helse- og omsorgsdepartementet).
 • Tverrfaglig samhandling mellom behandlerteam og øvrig helsetjeneste (fastleger, psykologer spesialisthelsetjeneste).

I regelverket er det presisert at tilskuddet omfatter lønns- og driftskostnader knyttet til pasientbehandling, opplæring av tverrfaglig team og tannbehandlerteam, systematisk kunnskapsoppbygging og fagutvikling samt deltagelse i faglige nettverk. I tillegg dekkes kostnader knyttet til narkosetjenester og pasienters reiseutgifter. Det er presisert i regelverket at lønn det søkes tilskudd til ikke er høyere enn Helsedirektoratets lønnsnorm.

Tilskuddsberegningen er en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse og vekter mellom tre kategorier med underliggende kriterier: tilrettelagt tilbud TOO, søknad og budsjett. Tilskuddsmottaker plikter å sende rapportering av måloppnåelse senest 1. april året etter tilskuddsmidlene er tildelt samt en statusrapport per 30.september senest 15.oktober. Årsrapporteringen har detaljerte rapporteringskrav knyttet til blant annet pasientbehandling, personell og økonomi samt andre tiltak knyttet til opplæring, samhandling med øvrig helsetjeneste, systematisk kunnskapsoppbygging og tiltak for å informere og nå ut til målgruppen. Regelverket presiserer at dersom tilskuddsmottakere ikke oppfyller kravene som stilles bortfaller tilskuddet.

I tilskuddsregelverket er kriteriene for måloppnåelse definert på følgende måte:

 • Fra tilskuddsmottaker
  • Antall behandlede pasienter i forhold til befolkningen i regionen/fylket, f.eks per 1000 innbyggere
  • Ventetid fra henvisning til vurderingssamtale
  • Ventetid fra vurderingssamtale til behandling i Tverrfaglig team og deretter til oppstart i Tannbehandlerteam
  • Kunnskap om målgruppene og behandlingsmetoder
  • Samhandling innad i tannhelsetjenesten og utad mot helsetjenesten for å sikre gode pasientforløp
 • Fra andre kilder
  • Utvikling i målgruppenes tannhelse etter hvert som tilbudet bygges ut og blir tilgjengelig for befolkningen
  • Målgruppenes tannhelse sammenlignet med gjennomsnittet i den voksne befolkning

Siste faglige endring: 09. september 2021