Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Utvikling av TOO-tilbudet

I statsbudsjettet for 2011 ble det bevilget 2,5 mill. kroner til å bygge opp et tannlege-/psykologteam for utredning og ev. behandling av personer utsatt for tortur og overgrep og pasienter med odontofobi. Helsedirektoratet startet etableringen av prøveprosjektet. Det ble utarbeidet et tilskuddsregelverk for TOO-tilbudet som ble godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet 11.april 2011. Regelverket presiserte at kun de regionale odontologiske kompetansesentrene kunne søke om tilskudd. Ved oppstart var det stor bevissthet at TOO-tilbudet måtte bygges opp i flere faser. I begynnelsen skulle fagpersonell ved kompetansesentrene først i samarbeid med universitetene og RVTS utarbeide planer for opplæring av tverrfaglig team. I denne sammenhengen var det viktig å etablere et nasjonalt faglig nettverk.

I 2012 ble det etablert en nasjonal arbeidsgruppe med mål om å etablere og bygge opp et TOO-tilbud i tråd med regelverket for tilskuddsordningen på tvers av landet. Den nasjonale arbeidsgruppen møttes på 5 samlinger. I løpet av 2012 hadde TkØ, TkS, TkVest og TkNN etablerte tverrfaglige team som en del av TOO-tilbudet.

I begynnelsen ble mye av ressursene benyttet til å bygge kompetanse og spre kunnskap gjennom TOO-samlinger og kurs. TkØ ledet arbeidet med å utvikle et nasjonalt kompetansehevingsprogram for medarbeidere i TOO-prosjektet med ansvar for både organisatorisk og faglig program for fire samlinger. I TkVest arrangerte Senter for odontofobi i Bergen to opplæringsdager i kognitiv atferdsterapi med totalt 16 deltagere fra TkVest Rogaland og TkVest Sogn og Fjordane. I tillegg ble det gjennomført tverrfaglig samarbeid med blant annet RVTS, brukerorganisasjon for torturoverlevende og andre relevante aktører.

I 2013-2014 ble det etablert en styringsgruppe, en faggruppe og en forskningsgruppe med ansvar for henholdsvis administrasjon og organisering, fagutvikling og metode og forskning på TOO-fagområder. Et viktig fokus var å bygge opp et felles behandlingsløp, felles faglig ståsted og organisere tilbudet for å gi et tilrettelagt tilbud for målgruppen. Forskningsgruppen ble etterhvert lagt ned. Den første nasjonale veilederen for tverrfaglig team ble utarbeidet i 2014. I begynnelsen ble tverrfaglig behandling gjennomført hos de tverrfaglige teamene på kompetansesentrene, mens tannbehandlingen ble gjennomført i paraplyteam (nå kalt tannbehandlerteam) hos både offentlig og private tannklinikker. Tannbehandlingen i paraplyteamene ble finansiert gjennom innslagspunkt 14 i folketrygdloven.

I 2016 ble TOO-tilbudet utvidet med desentraliserte team gjennom den offentlige tannhelsetjenesten i hver fylkeskommune. Kompetansesentrene beholdt sin sentrale faglige rolle i regionene. Tilskuddsregelverket ble oppdatert ved at både de regionale kompetansesentrene og fylkeskommunene kunne søke om finansiering. Ved endringen ble også finansiering av forskning om TOO-tilbudet flyttet ut av tilskuddsordningen. I regelverket ble det presisert at midler til forskning kunne søkes via tilskuddsordningen «Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentra».

Den hittil siste oppdateringen av tilskuddsregelverket kom i 2018. En av endringene i regelverket var innføring av maksimale ventetider. I 2018 kom det også en presisering av innslagspunkt 14. På daværende tidspunkt var TOO-tilbudet finansiert gjennom tilskuddsordningen og de tverrfaglige teamene, mens tannbehandlingen ble finansiert gjennom innslagspunkt 14. Fra dette tidspunktet ble både tverrfaglig og tannbehandling finansiert via tilskuddsordningen. I 2018 ble også veilederen for behandling i tverrfaglig team oppdatert.

Siste faglige endring: 09. september 2021