Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Smittevernveiledere, undervisnings- og informasjonsmateriale

Tiltak 8 – Utarbeidelse og oppdatering av smittevernveiledere

FHI og Helsedirektoratet skal i henhold til tidsplan og oversikt gitt i Vedlegg 2, sørge for at prioriterte smittevernveiledere, og informasjons- og undervisningsmateriale er oppdaterte. Arbeidet skal skje i samarbeid med regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Ansvar: FHI (og Helsedirektoratet)

Status

Handlingsplanens vedlegg 2 gir oversikt over de ulike veilederne. Noen eksisterer allerede som nasjonale veiledere med oppdateringsbehov, mens andre så langt ikke er laget. Oppdatering av veiledere er arbeidsintensivt (krever årsverk), og mye av dette arbeidet måtte settes på pause ifm. pandemien. Arbeidet er nå gjenopptatt for flere av veilederne, men ressurssituasjonen i FHI og Hdir er utfordrende og påvirker videre fremdrift. Byggveileder for smittevern i sykehus er beskrevet separat under tiltak 21.

 • Veileder for basale smittevernrutiner i helsetjenesten (fhi.no): Ny veileder ble etablert rundt mai 2022, da de fleste kapitler ble publisert. Noen kapitler har blitt ferdigstilt løpende siden da. Et siste kapittel ventes ferdigstilt ila. sommeren 2023.
 • Veileder resistente mikrober: eksisterer ikke som samlet veileder. Det er tidligere publisert råd for ulike resistente mikrober på FHIs nettsider samt en MRSA-veileder. Prosessen er startet for å gjennomgå og samle denne tematikken i en ny veileder om resistente mikrober. Arbeidet er forsinket, påbegynt i første del av 2023. FHI har for øvrig omfattende nettsider om antibiotikaresistens (fhi.no). Noen, men ikke alle temasidene er oppdatert i senere tid.
 • Forebygging av postoperative sårinfeksjoner: Eksisterer ikke fra før. Det er jobbet med en ny veileder, av Helse Midt i samarbeid med FHI. Veilederen er nesten ferdig og skulle på høring i slutten av 2022. Per april 2023 er den ikke publisert.
  PS: Det eksisterer også en del kunnskap fra tidligere:
 • Forebygge blodbaneinfeksjoner assosierte med bruk av ulike katetre: Veileder ble publisert i 2021 og foreligger på nettet, utarbeidet av Helse vest i samarbeid med FHI: Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre - FHI.
 • Dekontaminering inkludert sterilforsyning: Tiltaket ble forsinket pga. pandemien. I lys av den aktuelle ressurssituasjonen i Helsedirektoratet, vil det heller ikke være ressurser til å sette i gang arbeid med normerende produkt om dekontaminering i 2023. Se nærmere beskrivelse under tiltak 26.
 • Smittevern og helseinstitusjonsbygg: Det finnes så langt ingen samlet veileder for smittevern i helseinstitusjonsbygg, men det er laget to separate veiledere for sykehus og kommunale heldøgns omsorgsplasser.
  • Byggveileder for smittevern i sykehusbygg ble publisert i 2018 av Sykehusbygg HF. Tiltak 21 i handlingsplanen går ut på videreutvikling av denne byggveilederen. Se omtale av tiltak 21 for nærmere status.
  • Veileder for bygningstekniske smittevernråd for kommunale heldøgns omsorgsplasser, publisert av FHI januar 2023. Veilederen beskriver bygningsmessige forhold som har betydning for smittevern, med formål å beskytte beboere, besøkende og ansatte mot smitte.

Styringsgruppen har mottatt et innspill om det heller burde vært en samlet veileder for smittevern i sykehus og omsorgsbygg (dvs. slå sammen de to veilederne). Mye av smittevernhensynene er de samme i sykehus og omsorgsbygg, og det hadde vært praktisk for brukerne å ha én veileder å forholde seg til. Imidlertid er det også viktige forskjeller mtp. sykehus og omsorgsbygg utover det smittevernfaglige, og ulike hensyn må tas. Eksempelvis er omsorgsbygg ofte brukernes hjem. Særskilte hensyn må tas overfor beboere med demens. Videre kan det bli en omfattende prosess og praktiske utfordringer knyttet til å slå sammen disse veilederne (som i dag utgis av to ulike aktører) og holde dem oppdatert.

 • Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner: Det eksisterer per i dag ingen slik veileder, men det er plan om å utarbeide en veileder for nasjonale utbrudd i helseinstitusjoner. Den må ikke forveksles med FHIs utbruddsveileder (fhi.no), som er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet ved smitte fra mat, vann eller dyr.
 • Forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner: Arbeidet med revisjon av veilederen er så langt ikke påbegynt. Gammel veileder eksisterer på FHIs nettsider (fhi.no) eksisterer på FHIs nettsider, sist oppdatert i 2015. Det er også publisert en rapport om oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon fra 2016 (fhi.no)
 • Forebygge nedre luftveisinfeksjoner/håndtering av respirasjonsutstyr: Veileder eksisterer ikke og arbeidet er så langt ikke påbegynt. Det foreligger heller ingen internasjonal veileder.
 • Mathåndtering i helseinstitusjoner, inkludert morsmelkkjøkken/-banker: Veileder eksisterer ikke, og arbeidet er så langt ikke påbegynt. Det foreligger imidlertid noe informasjon på FHIs sider (Forebygging av matbåren smitte i helseinstitusjoner (fhi.no)). Siden inneholder en kortfattet oversikt over matbåren smitte. Morsmelkhåndtering omtales ikke. Dessuten finnes noe informasjon på Mattilsynet sider, samt Helsedirektoratets retningslinje for spedbarnsernæring.
 • Veileder smittevern i tannhelsetjenesten: Veilederen foreligger som faglige anbefalinger (odont.uio.no) og ble publisert som pdf i 2018, signert UiO, UiB, UiT, DNTF, FHI. I situasjonsbeskrivelsen av smittevernet i Norge fra 2018 (som lå til grunn for handlingsplanen) ble det anført at det vil være behov for oppdatering mht. lovverksendringer. Styringsgruppen har også mottatt innspill fra det odontologiske fagmiljøet om at det er ønske om en gjennomgang og oppdatering etter erfaringene fra Covid-19-pandemien. Denne prosessen er så langt ikke startet.
 • Fleksible skop; renhold og desinfeksjon: Veileder eksisterer så langt ikke, og arbeidet er ikke påbegynt. Det foreligger ulike lokale/regionale prosedyrer og retningslinjer. Medlemmer i styringsgruppen erfarer imidlertid at dette er et omdiskutert tema der praksis er variabel i tjenestene. Dette bygger opp under behovet for en veileder. Merk at handlingsplanens tiltak 26 (Nasjonale faglige anbefalinger for dekontaminering) imidlertid også er formulert slik at fleksible skop kan inngå i et normerende produkt om dekontaminering. Som anført over er tiltak 26 satt på vent. Før man eventuelt går i gang med en veileder om fleksible skop, er det grunn til å avklare utsiktene til om tiltak 26 skal gjenopptas på et senere tidspunkt.

Noen andre muligheter/behov for veiledere (ikke uttømmende)

 • FHI har mottatt forespørsler fra fagmiljøet om en veileder for smittevern i nyfødtintensivavdelinger. Det har så langt ikke vært ressurser til å planlegge for en slik veileder. Ovennevnte utbruddsveileder og veileder for mathåndtering inkl. morsmelkkjøkken/-banker kan imidlertid komme inn på noe av dette.
 • Isoleringsveilederen (fhi.no) er fra 2004, og burde også gjennomgås/oppdateres. FHI har nylig igangsatt prosess mtp. dette.
 • FHI har meldt behov for oppdatering av håndhygieneveilederen.

Vurdering

Oppdaterte veiledere er viktige hjelpemidler for helsepersonell og annet klinikknært personell, og bidrar til å redusere uønsket variasjon i praksis. Helsepersonell bruker veilederne både i dag-til-dag pasientoppfølging, og til å utarbeide lokale prosedyrer, infeksjonskontrollprogram etc. Utarbeidelse og oppdatering av veiledere krever imidlertid mye tid og ressurser. Pandemien har forsinket arbeidet, og ressurssituasjonen fremover er utfordrende, noe som utfordrer arbeidet med veiledere generelt. I sin nylige erfaringsgjennomgang av smittevernet i Norge (fhi.no) viser FHI til et stort behov for å utvikle og oppdatere relevante evidensbaserte veiledere og relatert implementeringsmateriale.

Anbefaling fra styringsgruppen

 • Arbeidet med smittevernveiledere og faglige råd bør styrkes. Oppdaterte og gjennomarbeidede veiledere utgjør en viktig støtte til tjenestene.

Siste faglige endring: 05. mars 2024