Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Basale smittevernrutiner, inkludert håndhygiene

Tiltak 4 – Nasjonal standard for overvåking av håndhygiene

FHI skal, i samarbeid med Helsedirektoratet, innen utgangen av 2020 utarbeide en mal med en felles nasjonal standard og forslag til tekniske løsninger for overvåking av hvordan anbefalinger for håndhygiene blant helsepersonell etterleves. Instituttet skal utarbeide et nasjonalt elektronisk registreringsverktøy og sammenstille nasjonale data om etterlevelse av håndhygiene i helseinstitusjoner. Det forutsettes at standarden tar hensyn til den knappe ressurssituasjonen i helseinstitusjonene.

Ansvar: FHI

Status

Det er etablert standard for overvåking av etterlevelse av håndhygiene. Standarden er definert i samarbeid med den nasjonale arbeidsgruppen for håndhygiene, hvor alle regioner samt kommunehelsetjenesten er representert.

I april 2022 ble første versjon av Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST) lansert. Den tekniske løsningen er webbasert, og utarbeidet av FHI. NOST er primært et hjelpemiddel til tjenestene for å kartlegge etterlevelse av håndhygiene og andre smitteforebyggende tiltak, til bruk i lokal kvalitetsforbedring. Løsningen tillater også uttak av nasjonal statistikk. Observert etterlevelse av anbefalt praksis registreres ved bruk av håndholdt enhet som smarttelefon eller nettbrett.

Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene har fungert som høringsgruppe, og jevnlig gitt innspill under utarbeidelse av løsningen.

Første versjon av løsningen har fire moduler:

  • Fire indikasjoner (håndhygiene)
  • Smykker, klokker og negler
  • Hansker
  • Beskyttelsesutstyr

Det er utarbeidet informasjons- og undervisningsmateriell for bruk av de ulike modulene for observatører og koordinatorer, samt om anbefalinger til helsepersonell. Det er blant annet utarbeidet en detaljert mal for observasjon av håndhygiene. Denne vil videreutvikles fra høsten 2023, i tett samarbeid med Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og landets øvrige smittevernpersonell. 

Den tekniske løsningen er godt mottatt. Men det har vært uttrykt bekymring fra deler av helsetjenesten med tanke på manglende ressurser til gjennomføring av systematisk observasjon. I tillegg til at det er ressurskrevende å gjennomføre observasjoner, er det også behov for grundig opplæring av observatører for å sikre standardisert registrering og pålitelige data. Mange opplever en stor knapphet på personalressurser til denne type oppgaver.

Planlagt fremdrift

Per starten av 2023 er NOST allerede rullet ut i helseforetakene, etter først å ha blitt testet ut i mindre skala ved enkelte sykehus. Det ble gjennomført "train the trainer" kurs i alle fire helseregioner høsten 2022, samt flere webbaserte oppsamlingskurs våren 2023. Nye kurs for sertifisering av koordinatorer og observatører er planlagt fra august 2023. Opplæring for primærhelsetjenesten har startet, og det planlegges utrulling i primærhelsetjenesten fra våren 2023.

Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene har utarbeidet anbefalinger for omfang av observasjon ved norske sykehus 2023/2024.

Det er gjennomført en nasjonal kampanje om NOST våren 2023. NOST var også deltema på håndhygienedagen 5. mai 2022 og 2023.

Tertialvise rapporter om etterlevelse av håndhygiene basert på NOST publiseres her: Tertialvise rapporter (fhi.no).

Vurdering

Som det vises til i handlingsplanen, har OECD tidligere på generelt grunnlag anbefalt tiltak for bedre håndhygiene som det mest kostnadseffektive tiltaket mot antimikrobiell resistens. I WHOs nylig publiserte globale strategi for smittevern, angis at håndhygiene er vist å være høyeffektivt og et essensielt tiltak for å hindre spredning av mikroorganismer og infeksjoner i helsevesenet. Det refereres videre til at bedret håndhygiene i helsetjenesten kan være svært kostnadseffektivt. Blant de strategiske målene i WHO-strategien fremheves behov for systemer for datainnsamling og feedback på smittevernindikatorer, hvorav håndhygiene fremheves spesielt. En nylig systematisk review-artikkel støttet også at tiltak for god håndhygiene er kostnadseffektivt i en høyressurs-setting[13].

Styringsgruppen vurderer at NOST er et nyttig hjelpemiddel i kvalitetsarbeidet i helsetjenesten. Primo 2023 er det for tidlig å si noe om hvilken effekt systematisk observasjon ved hjelp av løsningen har på etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger. 

FHI (bl.a. Senter for forskning på epidemitiltak) planlegger studie for å se på effekten av etterlevelse etter implementering av NOST. Studien, med frivillig deltakelse, går ut på tilfeldig uttrekk av avdelinger til NOST eller kontroll (ikke NOST). Effektmål vil være etterlevelse etter NOST sett opp mot antall utbrudd/smittede (VESUV[14]) og antall infeksjoner (NOIS/NOIS-POSI[15]).

Som nevnt over, er det utfordringer knyttet til ressursbruk i tjenestene. Det har vært etterspurt tydeligere føringer om forventninger til omfang og deltakelse (utover det som allerede er beskrevet i handlingsplanen, jf. tiltak 5 og 6).  Styringsgruppens medlemmer er kjent med en opplevelse av fatigue ute i tjenestene; det er vanskelig å prioritere kvalitetsarbeid i en situasjon der ansatte er presset og slitne, og særlig dersom kvalitetsarbeid går på bekostning av direkte pasientrettet arbeid. Spesielt ett RHF har vært tilbakeholdne til NOST, og spilt tilbake bl.a. at systemet er for komplisert og ressurskrevende. Ressurssituasjonen hos FHI har også vært utfordrende.

Det er ledelsen i hvert foretak (og ikke lokalt smittevernpersonell) som må ta stilling til hvordan NOST skal implementeres i det enkelte foretak og legge til rette for at det settes av ressurser som trengs. I noen tilfeller har man ventet på føringer/ledelsesforankring mtp. implementering av NOST. Det har også vært ytret ønske om at hver enhet/region selv kan bestemme hvilke avdelinger som skal gjøre observasjoner. I så måte bemerkes at standarden tillater at sykehusene selv kan velge hvilke avdelinger som vil delta, selv om det anbefales tilfeldig uttrekk.

Som nevnt over, er det utarbeidet anbefalinger for omfang av observasjoner ved norske sykehus. En tydeligere føring i eierlinjen om implementering av NOST ville kunne øke bruken. Dersom man vurderer pålegg, er det imidlertid viktig å ha i bakhodet at pålegg om deltakelse i spesifikke tiltak kan trekke oppmerksomhet og ressurser bort fra andre smitteverntiltak og kvalitetsarbeid som også er viktige lokalt.

Anbefaling fra styringsgruppen

  • Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten (NOST) bør implementeres, videreutvikles og brukes aktivt i helsetjenestene (tiltak 4, 5, 6).
  • Tydeligere styringssignaler fra sentrale helsemyndigheter om deltagelse i NOST ville kunne øke implemementeringen. Tilbakemeldinger fra HF og primærhelsetjenesten er at det er vanskelig å få prioritert NOST når det oppleves som frivillig.

Tiltak 5 – Overvåking av håndhygieneetterlevelse (1)

Helseforetak skal innen utgangen av 2021 ha satt i system et program for overvåking av hvordan anbefalinger for håndhygiene blant helsepersonell etterleves, samt gjennomgå og evaluere håndhygienefasiliteter. Overvåkingen skal utføres i henhold til felles nasjonal standard og teknisk løsning.

Ansvar: RHF

Status

NOST

For bakgrunn, se omtale av NOST under avsnittet om tiltak 4.

Utvikling av NOST ble forsinket pga. pandemien, og det har ikke vært mulig å forholde seg til den opprinnelige fristen satt i handlingsplanen. Per starten av 2023 er NOST rullet ut i helseforetakene, etter først å ha blitt testet ut i mindre skala ved enkelte sykehus. Det ble gjennomført "train the trainer" kurs i alle fire helseregioner høsten 2022. Nye kurs for sertifisering av koordinatorer og observatører er gjennomført våren 2023, og planlagt for høsten 2024.

Nær alle (eller alle) sykehus har representanter som har fullført opplæringen i NOST. Per juli 2023 er løsningen tatt systematisk i bruk ved 15 av 55+ geografiske enheter.

Gjennomgå og evaluere håndhygienefasiliteter

Tilgang til håndhygienefasiliteter er essensielt for muligheten til god håndhygiene. Dette er så langt ikke en del av NOST, men det er diskutert om dette kan inngå som en ny modul i en senere versjon.

Kartlegging av håndhygienefasiliteter har vært en anbefalt aktivitet ifm. den globale håndhygienedagen i flere år. Dette var videre et hovedtema under årets markering (5. mai 2023). En av årets anbefalte aktiviteter var å kartlegge håndhygienefasiliteter i helseinstitusjoner, og gjennomføre forbedringstiltak ved behov. Per august 2023 er det mottatt evalueringsskjemaer fra 27 sykehus (minst 27 geografiske enheter), hvorav omkring 50 % rapporterer at de har kartlagt håndhygienefasiliteter ifm. markeringen.

Forbruk av hånddesinfeksjonssprit per avdeling har også vært foreslått som indikator, men styringsgruppen kjenner ikke til at det er etablert noen systematisert overvåkning av dette. Forbrukstall kan gi en rask og nyttig pekepinn om hånddesinfeksjon blir brukt, men det vil være utfordrende å skulle sammenligne avdelinger grunnet forskjeller i aktivitet og organisering.

Vurdering

Se omtale av tiltak 4.

Tiltak 6 – Overvåking av håndhygieneetterlevelse (2)

Kommuner bør innen utgangen av 2021 ha satt i system et program for overvåking av hvordan anbefalinger for håndhygiene blant helsepersonell etterleves, samt gjennomgå og evaluere håndhygienefasiliteter. Overvåkingen skal utføres i henhold til felles nasjonal standard og teknisk løsning.

Ansvar: Kommuner

Status

NOST

For bakgrunn, se omtale av NOST under avsnittet om tiltak 4. Utvikling av NOST ble forsinket pga. pandemien, og det har ikke vært mulig å forholde seg til den opprinnelige fristen satt i handlingsplanen. Utrulling av NOST i primærhelsetjenesten startet våren 2023. Enkelte kommuner har ytret ønske om å komme raskt i gang, og disse har fått tilbud om å delta på kursene som gjennomføres for spesialisthelsetjenesten. Noen sykehjem har tatt NOST systematisk i bruk (piloter). Opplæring tilpasset primærhelsetjenesten tilbys fra høsten 2023, og det planlegges økt initiativ mot kommunehelsetjenesten fra februar 2024.

Gjennomgå og evaluere håndhygienefasiliteter

Kartlegging av håndhygienefasiliteter har vært en anbefalt aktivitet ifm. den globale håndhygienedagen (se også tiltak 5). Evalueringsskjemaer fra årets markering er ikke ferdig innsamlet (per 15.06.23). Tilbakemeldinger mottas på vegne av ett eller i noen tilfeller flere sykehjem. Så langt oppgis i 17 av 60 tilbakemeldinger (28 %) at håndhygienefasiliteter er kartlagt ifm. årets markering. Se også omtale under tiltak 5.

Vurdering

Per starten av 2023 er det for tidlig å vurdere oppslutning om og effekt av NOST i primærhelsetjenesten. Formuleringen "bør" i handlingsplanen medfører at tiltaket ikke forplikter kommunene på samme måte som sykehusene (tiltak 5).

Som nevnt under avsnitt om tiltak 4, er det utfordringer knyttet til ressursbruk i tjenestene. Vi må anta at slike utfordringer også vil gjøre seg gjeldene i primærhelsetjenesten. Der ressursene er begrenset, kan det være vanskelig å sette av mye tid til kvalitetsarbeid på bekostning av det direkte pasientrettede arbeidet.

Tiltak 7 – (Deltakelse i) Nasjonale kampanjer for etterlevelse av basale smittevernrutiner

Kommuner bør, og de regionale helseforetakene skal, sikre relevant deltakelse i kampanjer for å bedre etterlevelsen i helseinstitusjonene av basale smittevernrutiner, inkludert håndhygiene.

Ansvar: RHF, Statsforvalterne

Status

Ifm. covid-19 har det vært gjennomført mange kampanjer, undervisninger, webinarer og markeringer for å bedre etterlevelsen av basale smittevernrutiner. I tillegg har den internasjonale håndhygienedagen blitt markert årlig. Det er utarbeidet mye informasjonsmateriale til bruk lokalt i helsetjenesten.

Nærmere om den globale håndhygienedagen

Det gjennomføres en årlig kampanje knyttet til den globale håndhygienedagen for helsetjenesten, 5 mai. Kampanjen har vært gjennomført siden 2010, siden 2013 i regi av FHI og Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene. Temaene har i alle år vært knyttet til håndhygiene, eksempelvis teknikk, bruk av hansker, bruk av håndsmykker osv. I 2022 ble markeringen utvidet til å omfatte basale smittevernrutiner generelt (fhi.no)

FHI oppfordrer alle deltakende enheter til å registrere seg, for å kunne følge den årlige aktiviteten. De fleste sykehus deltar. Også et stort antall enheter i primærhelsetjenesten deltar, men her er det også fortsatt et stort antall enheter som ikke deltar. Det er utfordrende å nå frem til alle deler av primærhelsetjenesten med informasjon om markeringen og alt materiellet som utarbeides.

Vurdering

Deltakelsen i markeringen av den internasjonale håndhygienedagen er god i sykehus, nær alle deltar. I primærhelsetjenesten er det rom for høyere deltakelse og involvering, selv om deltakelsen har vært økende i senere tid. FHI har spilt inn at det er utfordrende å nå ut til aktuelle personer/enheter i kommunene og at det er behov for å etablere bedre kanaler ifm. slike kampanjer.

Antakelig vil god lederforankring lokalt bidra til økt deltakelse i slike kampanjer.

Andre kommentarer

FHI har for øvrig arrangert webinarer om smittevern som var svært populære under pandemien. Det arrangeres fortsatt webinarer, men tematikken er utvidet til også å omhandle andre ting enn smittevern.

 

[14] VESUV: utbruddsvarslingssystem

[15] NOIS: Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner

Siste faglige endring: 05. mars 2024