Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Bedre infeksjonsovervåkning i sykehus og i kommunale helseinstitusjoner

Tiltak 9 – Utarbeide elektronisk modell for overvåking

FHI skal innen utgangen av 2020 etablere et prosjekt med det formål å utvikle en elektronisk modell tilsvarende den danske (HAIBA) som også skal sikre en systematisk koding av HAI i helseinstitusjoner. For å etablere effektive overvåkingsmodeller, skal det deretter iverksettes pilotprosjekter både i sykehus og i sykehjem før HOD skal ta stilling til en eventuell nasjonal implementering.

Ansvar: FHI (men HOD skal ta stilling til nasjonal implementering)

Status

Per i dag overvåkes helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) gjennom punktprevalensundersøkelser (NOIS-PIAH) i sykehus og sykehjem, som gir et øyeblikksbilde to ganger årlig. Det gjøres også nasjonal kontinuerlig overvåkning av infeksjoner i operasjonsområder etter spesifikke kirurgiske inngrep, for sykehus og dagkirurgiske klinikker (NOIS-POSI (fhi.no)). Overvåkingen i NOIS-POSI er ressurskrevende, retrospektiv og skjer etter et begrenset antall kirurgiske inngrep. Datakvaliteten er imidlertid god, og det samles inn informasjon om risikofaktorer for infeksjon.

Tiltak 9 omhandler et forbedret overvåkningssystem med bl.a. automatisert insidensovervåkning av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Hjørnesteinen vil være kobling av data fra eksisterende registre som Norsk Pasientregister, MSIS labdatabase og SYSVAK. Det vil danne grunnlag for løpende insidensovervåkning med digitale oversikter/dashboard og tilgang til egne kvalitetsdata, inkludert helsetjenesteassosierte infeksjoner, utbrudd og vaksinasjonsdekning blant pasienter, ansatte og beboere. Resultatene skal være lett tilgjengelig for helsepersonell og andre brukere. Tiltaksformuleringen omfatter planlegging, pilotering og vurdering av implementering av et slikt system.

Under pandemien ble det midlertidige beredskapsregisteret Beredt C19 opprettet med hjemmel i helseberedskapsloven. Gjennom Beredt C19 har det vært mulig å gjøre overvåkning på en måte som i stor grad tilsvarer det danske HAIBA. Forprosjektet for overvåkning av helsetjenesteassosiert-Covid-19 er nå ferdig. Som beskrevet i erfaringsgjennomgangen fra FHI (fhi.no, pdf), viste forprosjektet at et slikt system er gjennomførbart i praksis, og at det kunne automatisere prosesser som per i dag krever mye manuelt arbeid ute i tjenestene. Høsten 2023 vil det bli gjennomført et prosjekt som vil undersøke muligheten for på tilsvarende måte å identifisere helsetjenesteassosierte C. difficile- og blodbaneinfeksjoner.

Behov for en teknisk plattform er meldt til FHIs digitale portefølje, HODs Store satsninger, EUs Joint Action (myndighetssamarbeider) og DG-HERAs IT-plattform

Spesifikt og enhetlig kodeverk for helsetjenesteassosierte infeksjoner vil styrke kvaliteten i automatisk overvåkning. Arbeidet med slikt kodeverk er forsinket. I det ovennevnte prosjektet som starter høsten 2023, vil bruk av spesifikt kodeverk (ICD-10) også bli vurdert. Det vil også være nødvendig med enkelte justeringer i regelverket.

Vurdering

Styringsgruppen vurderer at et slikt overvåkningssystem vil være nyttig og kostnadsbesparende for tjenestene, og støtter at det iverksettes. Et slikt system vil ha åpenbar nytte i smittevernarbeid og kvalitetsforbedring. På sikt vil dette også gi en mulighet til å se data om antibiotikabruk, resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner i sammenheng, samt gi data om helsetjenesteassosiert smitte blant ansatte i helsetjenesten. I WHOs nylige utkast til global strategi for smittevern, fremheves også behovet for god overvåkning av HAI på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det (tredje) koronautvalget anbefalte også nylig i sin rapport at regjeringen bør vurdere lovforslag som innebærer økte muligheter for deling og bruk av data under alvorlige kriser, herunder styrke mulighetene for sammenstilling av registerdata.

Selv om det er en av de mer ressurskrevende oppgavene i handlingsplanen, er det viktig å ta i betraktning at NoHAI vil kunne redusere arbeidsbelastning knyttet til rapportering, og således frigi ressurser i tjenestene. Det brukes mye ressurser på å samle inn data manuelt. Medlemmer av styringsgruppen erfarer at det her vil være et stort effektiviseringspotensiale ute i tjenestene. I tillegg kan utbrudd oppdages raskere, hvilket kan ha sekundære gevinster.

ECDC har nylig publisert en rapport om læringspunkter etter covid-19-pandemien (ecdc.europa.eu), der de bla. Viser til behov for styrking av overvåkningssystemer, og det løftes også behov for automatisering og kobling av data fra ulike kilder/registre.

FHI rapporterer at det er økonomiske hindringer som nå holder prosjektet tilbake. Det mangler også regelverkshjemler. Det gjenstår også å avklare om personvernet er ivaretatt iht. GDPR ved sekundærbruk av data.

Anbefaling fra styringsgruppen

  • Det bør jobbes videre for et elektronisk overvåkningssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Tiltak 10 – Elektronisk rapportering til helseregistre (1)

Helseforetak skal og andre helseinstitusjoner bør rapportere elektronisk til MSIS og Sysvak, samt ta i bruk spesifikt kodeverk for HAI.

Ansvar: RHF, kommuner

Status

MSIS

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er et landsomfattende meldingssystem for smittsomme sykdommer, og inkluderer et helseregister med opplysninger om smittsomme sykdommer som er definert som viktig å overvåke av hensyn til smittevernet i Norge. Påvist tilfeller av meldingspliktig sykdom skal meldes til MSIS fra laboratorier og leger.

MSIS klinikermelding

MSIS klinikermelding, hvor behandlende lege skal melde sentrale kliniske og epidemiologiske opplysninger, kan også fra 2020 sendes elektronisk via webapplikasjonen klinikermelding.fhi.no (kun for brukere tilknyttet helsenettet). Det er imidlertid ikke teknisk løsning for elektronisk rapportering direkte fra elektronisk pasientjournal (EPJ)-systemene. Under pandemien ble det også mulig å rapportere for covid-19 direkte fra smittesporingsløsningene til MSIS, via Fiks klinikermelding, driftet på Fiksplattformen som er eid av kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

Manglende mulighet for å rapportere direkte fra EPJ, med mulighet for å lagre kopi i pasientens journal, er et hinder for innmelding. Dette fører antakelig både til redusert etterlevelse (manglende meldinger og opplysninger) og forsinket innmelding. Klinikermelding skal også sendes til kommunelege, men så langt er det ingen mulighet for å sende dette elektronisk, så dette må fortsatt gjøres gjennom papirpost (Elektronisk MSIS-melding - FHI).

MSIS labdatabase

MSIS-labdatabasen ble etablert i 2020 og skal inneholde informasjon om alle mikrobiologiske prøvesvar ved at svarrapporter sendes i kopi til MSIS labdatabase. Per mars 2023 sender 22 av landets 26 mikrobiologiske laboratorier alle svar til MSIS-labdatabasen. Fra laboratoriene sendes kopi av prøvesvar hovedsakelig elektronisk, på et standard XML-format, Mikrobiologisk Svarrapport 1-3/1.4, både til MSIS-registeret og MSIS-labdatabasen. Det sendes unntaksvis papirkopier fra laboratorier til MSIS, disse er det kun MSIS-registeret som kan motta. MSIS-labdatabasen kan kun motta elektroniske meldinger. Laboratoriene har ikke meldeplikt til kommunelegen.

SYSVAK

Alle vaksinasjoner er meldepliktige til vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Elektronisk rapportering er tatt i bruk og kan gjøres gjennom EPJ-systemer eller webløsning (SYSVAK-nett). Styringsgruppen erfarer at elektronisk SYSVAK-registrering fungerer bra i kommunene. Vaksinasjonsstatus er også tilgjengelig i kjernejournal.

Kodeverk for helsetjenesteassosierte infeksjoner

Arbeidet med å etablere spesifikt kodeverk for helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er forsinket, men et prosjekt som vil se på dette startes høsten 2023.

Vurdering

God overvåkning forutsetter enhetlig og god rapportering. Enkle elektroniske rapporteringsløsninger fasiliterer prosessen og bidrar til bedre og mer komplett rapportering. Gode registre er dessuten viktig for fremtidig forskning og overvåkning av infeksjonssykdommer og antibiotikaresistens.

Kommunelegen og helseforetak har behov for enkelt å få oversikt over situasjonen i egen kommune/helseforetaksregion, og dagens papirbaserte meldingsordning til kommunelegen fungerer ikke optimalt. Klinikermeldingene er ofte mangelfulle, og meldedekningen fra leger er lav (ca. 50 % uten purring). FHI har tidligere løftet behov til HOD for å vurdere dagens meldeplikt fra leger til kommuneleger. Det ble vist til at det er behov for å forbedre og digitalisere overvåkningssystemet og for å gi kommunene bedre verktøy i smittevernarbeidet.

Tiltak 11 – Elektronisk rapportering til helseregistre (2)

Departementet vil vurdere nødvendige forskriftsendringer for å pålegge alle helseinstitusjoner å rapportere elektronisk til MSIS og Sysvak, samt ta i bruk spesifikt kodeverk for HAI.

Ansvar: HOD

Status

Det er ikke innført slik plikt.

Vurdering

Tekniske forutsetninger og andre forutsetninger (kodeverk) må på plass før det pålegges plikt om elektronisk rapportering (se omtale av tiltak 10 over).

Siste faglige endring: 19. mars 2024