Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Forslag til utvikling

Til tross for tydelige kvaliteter har Rambøll identifisert potensial for å fremme både faglig kvalitet, robusthet, tilgjengelighet og likeverdighet ytterligere. Noe av potensialet ligger i å tydeliggjøre rammene for tilbudet for å øke fidelitet i implementeringen av behandlingstilbudet i helseforetakene. Enkelte funn peker på et behov for tidligere og tydeligere opplæring i behandlingstilnærming og Nasjonale faglige råd. Det virker også å være behov for tydeliggjøring og avklaringer som ikke fremkommer i Nasjonale faglige råd og behandlingsveileder, men som oppstår underveis i praktiseringen av tilbudet.

Spesielt følgende funn kan tyde på ulik praksis og metodetrofasthet, som kan være viktig å oppklare med tydelig kommunikasjon:

 • Ulik praksis knyttet til utredningspakken
 • Ulik praksis knyttet til inklusjons- og eksklusjonskriterier
 • Ulik praksis knyttet til de 16-20 timene det ligger føringer for i nasjonale faglige råd
 • Ulik praksis knyttet til videre henvisning ved avdekking av udekkede utrednings- og behandlingsbehov

Videre ligger det potensial i videreutvikling av organisering og rammer for tilbudet.

Oversikt over grep Rambøll anbefaler å prioritere i 2024, med forventet påvirkning på evalueringskriteriene og ansvarlig aktør.

Kampanje

 1. Videreutvikle kampanjen for å nå bredere ut, gjennom mer varierte kontekster på kampanje som viser både urbane og rurale områder, samt gjennom målrettet informasjonsarbeid opp mot «hjelpemålgrupper» som kan ha kontaktflater med og påvirkningskraft på primærmålgruppen til Det finnes hjelp, eksempelvis fastlegekontor, helsestasjon, barneverntjeneste, politi, kriminalomsorg, m.fl.). Se eksempler nederst i kapittelet.

Dette vil bidra til økt tilgjengelighet og dermed økt likeverdighet. På sikt vil det kunne bidra til økt faglig kvalitet på grunn av mer representative data å drive forskning og kvalitetsutvikling på.

Ansvarlig aktør: Hdir

Kommunikasjon og tydeliggjøring av rammer for tilbudet ut mot behandlingsstedene

 1. Kommunisere tydeligere til behandlingsstedene hvilket kunnskapsgrunnlag de Nasjonale faglige rådene bygger på, samt nødvendigheten av metodelojalitet.

Tydeligere kommunikasjon og forankring hos behandlerne vil bidra til økt likeverdighet i tilbudet gjennom å styrke metodelojalitet. På sikt vil grepet ha en positiv innvirkning på faglig kvalitet ved å øke kvaliteten på datagrunnlaget for forskning og kvalitetsutvikling.

Ansvarlig aktør: RHF og HF

 1. Invitere behandlere og KvaSO til felles samtale om innholdet i utredningspakken, med fokus på begrunnelsen bak utvelgelsen og deling av erfaringer med bruk av måleinstrumentene i utredningspakken. Grepet er todelt, og består av to elementer: 1) styrke utredningspakkens forankring og etterlevelse hos behandlerne gjennom å øke deres kjennskap til og forståelse av innholdet i utredningspakken, og 2) diskutere erfaringer og drøfte innholdet i utredningspakken for å vurdere om det er behov for å utvikle utredningspakken eller om det etter drøftelsen vurderes at utredningspakken skal etterleves slik den er i dag.

Dette vil bidra til økt faglig kvalitet i både behandling og forskning gjennom å styrke etterlevelse. I tillegg vil man få økt kunnskap om nytten av innholdet og avveininger som gjøres i praktisering av utredningspakken. Dersom grepene kan bidra til styrket etterlevelse, vil det videre kunne gi økt likeverdighet i pasientenes mulighet til å bidra til forskning, og hvor mye av pasienttiden som brukes til behandling og hvor mye som brukes til utredning.

Ansvarlig aktør: OUS

Opplæring

 1. Sikre tilstrekkelig opplæring kort tid etter nyansettelse, som også sikrer at rammer/premisser for tilbudet er formidlet til nyansatte. Opplæringstilbudet bør inkludere både behandlingsmetode og utredningspakken.

Dette vil bidra til økt faglig kvalitet, og gjennom å fremme mestring hos nye behandlerne, øke tilbudets robusthet.

Ansvarlig aktør: OUS

Felles strukturer

 1. Videreføring av Styringsrådet for å støtte forestående endringer som følge av overgang fra prosjekt til ordinær drift og eventuelle justeringer etter evalueringen.

Dette vil spesielt ha betydning for de fem behandlingstilbudenes likeverdighet og faglige kvalitet.

Ansvarlig aktør: Hdir

 1. Gjøre Faglig forum til et møte «for behandlere, av behandlere», med tydeligere ansvar og eierskap til innhold hos behandlerne ved alle fem lokasjoner.

Dette vil bidra til økt faglig kvalitet og likeverdighet. I den grad det bidrar til å gi behandlerne et faglig miljø, vil det også bidra positivt til robusthet.

Ansvarlig aktør: OUS

 1. Foreslå nytt tidspunkt for Faglig forum som ligger utenfor «beste behandlingstid».

Dette kan gjøre det enklere for behandlere å delta i Faglig forum, som vil ha positiv innvirkning på faglig kvalitet, likeverdighet og robusthet.

Ansvarlig aktør: OUS

 1. Vurdere grep for styrking av koordinatorfunksjonen og gjøre koordinatorrollen mindre sårbar.

Dette vil spesielt styrke tilbudets robusthet. En styrket koordinatorfunksjon kan være viktig for både Faglig forum, opplæring og veiledning, og derigjennom ha positiv innvirkning på faglig kvalitet og likeverdighet.

Ansvarlig aktør: OUS

Chat

 1. Løse de tekniske problemene med chatten og legge til rette for at eventuelle nyoppståtte tekniske problemer løses fortløpende.

Dette grepet er viktig for å øke chattens faglige kvalitet. Videre bidrar grepet til å øke chattens, og følgelig også det kliniske behandlingstilbudets, tilgjengelighet.

Ansvarlig aktør: OUS

 1. Vurdere utvidede åpningstider for chatten som er bedre tilpasset etterspørselen, slik at det er mulig å ta kontakt innenfor tidsrom som ligger utenfor vanlig arbeidstid.

Dette grepet vil bidra til å øke chattens tilgjengelighet. Ettersom chatten skal fungere som en sluse inn til behandlingstilbudet kan grepet indirekte også bidra til å øke behandlingstilbudets tilgjengelighet.

Ansvarlig aktør: OUS

Lokal organisering

 1. Sørge for at alle behandlere har tilgang til et større fagmiljø med mulighet for faglig diskusjon og avlastning.

Dette grepet vil ha positiv innvirkning på faglig kvalitet. Videre vil grepet bidra til økt robusthet gjennom å gjøre behandlingsstedet mindre sårbart for eventuelle utskiftninger i behandlere, samt lette trykket på behandlingsstedets kapasitet.

Ansvarlig aktør: Helse Bergen HF

Økonomisk forutsigbarhet

 1. Vurdere tydelig oppdrag og/eller føring eller øremerking som gir tilbudet mer økonomisk forutsigbarhet i overgangen fra prosjekt til ordinær helsetjeneste.

Dette grepet vil ha stor betydning for tilbudenes robusthet og faglige kvalitet, samt muligheten til å gi et likeverdig tilbud med god tilgjengelighet.

Ansvarlig aktør: RHF og helseforetak

Eksempler på målgruppeanalyser og kanalstrategi for marginaliserte målgrupper*

Dokumentasjonsrapport Del 2 – Informasjonstiltak om negativ sosial kontroll rettet mot ungdom og foresatte (Rambøll, 2022): https://www.imdi.no/contentassets/435582f13cbb40fdbf85b21e5090dcf1/dokumentasjonsrapport-del-2_informasjonstiltak-negativ-sosial-kontroll-og-aresrelatert-vold_19.05.22.pdf

Mann om bord (Rambøll, 2023):

https://sites.google.com/comte.no/mob/start

Siste faglige endring: 18. desember 2023